Verkiezingsprogramma GroenLinks: Tijd voor verandering

Zo, vandaag staat in het teken van het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Het achtste programma in mijn serie van, hopelijk, 28. Ik vind het nu al een uitputtingsslag, maar mijn koffieverslaving tiert er welig bij.

Geluk

Nee, ook bij GroenLinks staat ‘geluk’ niet op het program.  

Vrijheid

De identificatieplicht wordt afgeschaft. Burgers krijgen het recht om wetten door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet en wanneer deze constitutionele toetsing is verwezenlijkt, dan wordt de Eerste Kamer afgeschaft. De leeftijdsgrens voor het actief kiesrecht wordt verlaagd naar 16 jaar.

Als het aan GroenLinks ligt wordt abortus uit het Wetboek van Strafrecht gehaald en de verplichte bedenktijd bij abortus wordt afgeschaft. Ook euthanasie gaat uit het Wetboek van Strafrecht. Artsen zijn pas strafbaar wanneer ze zich niet aan de regels houden. Bij verzoek tot euthanasie komt er een plicht voor artsen die vanwege gewetensbezwaren niet aan een verzoek willen voldoen om door te verwijzen naar een andere, welwillende arts.

Mensen die vinden dat hun leven voltooid is mogen en kunnen, ook als er geen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden in medische zin, een waardig einde aan hun leven maken. Zij kunnen hierbij een beroep doen op professionele stervensbegeleiders. Hulp bij zelfdoding door deze stervensbegeleiders is niet strafbaar.

Veiligheid en Recht

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt weer het ministerie van Justitie en de politie wordt weer ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. GroenLinks wil investeren in de recherche en in meer wijkagenten en politiebureaus in de wijken. Er komt een landelijk actieplan tegen gendergerelateerd geweld.

De uitvoering van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast: na twintig jaar wordt voor het eerst onderzocht of voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk is.

Softdrugs en drugs zoals XTC en paddo’s worden gelegaliseerd.

Gelijkheid

GroenLinks ziet ongelijkheid in inkomen, in vermogen en in de kansen die mensen hebben, en is vastbesloten die aan te pakken. 
In artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling wordt expliciet gemaakt dat ook discriminatie op grond van homo- en heteroseksuele gerichtheid, genderidentiteit, leeftijd en handicap niet is toegestaan. In de Algemene wet gelijke behandeling wordt transgenderdiscriminatie en discriminatie van mensen met een intersekseconditie expliciet verboden. Etnisch profileren gaan ze tegen door de politie te laten registreren wie waarom staande wordt gehouden.

Emancipatie

Het moderne gezin bestaat niet standaard uit man, vrouw en kind. Gezinnen waarbij de samenstelling anders is dan de traditionele moeder-vader samenstelling krijgen gelijke mogelijkheid tot juridisch ouderschap. De sekseregistratie bij de burgerlijke stand wordt afgeschaft.

GroenLinks gaat zorgen voor de voorwaarden om zorg, gezin, werk en vrije tijd te combineren: recht op flexibel en thuis werken, in deeltijd werken, gratis kinderopvang, betaald ouderschapsverlof en uitbreiding van het kraamverlof voor vaders en meemoeders. Zo kunnen mannen en vrouwen werk en zorg gelijk verdelen.

Om gelijke beoordeling en doorstroming van mannen en vrouwen te bevorderen, dienen de raden van bestuur en raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven en de top van (semi-)publieke instellingen voor niet meer dan twee derde uit mannen te bestaan.

Sociale zekerheid

GroenLinks wil een breed begrip van welvaart: groene groei, binnen duurzame grenzen; slimme groei, gebaseerd op kennis en innovatie; inclusieve groei, die zorgt voor goede banen en eerlijke inkomens.
De lonen gaan omhoog, de inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens omlaag. De hoogste inkomens gaan meer bijdragen. Mensen met een minimuminkomen gaan erop vooruit. De AOW als basispensioen wordt fors verhoogd.

Onderwijs en Cultuur

Onderwijs is de motor voor emancipatie. Elk kind krijgt ontwikkelrecht. Er wordt afscheid genomen van de toetscultuur in het basisonderwijs en de vroege selectie.  Kinderopvang wordt gratis. De basisschool en de buitenschoolse opvang worden bij voorkeur georganiseerd in een brede school, waar ruimte is voor spelen, sport, natuur en cultuur. Sterker nog; kinderen hebben recht op cultuur. 
Klassen worden kleiner. Er wordt een brede, tweejarige brugklas geïntroduceerd zodat kinderen genoeg tijd hebben een richting te kiezen.
Artikel 23 van de Grondwet zal worden herzien met als oogmerk dat de overheid kwalitatief goed onderwijs voor iedereen aanbiedt, financiert en op kwaliteit controleert. Daarbovenop kunnen ouders zelf vormen van bijzonder onderwijs aanbieden in de eigen tijd en door henzelf gefinancierd.
Er komt een nationaal museum, waar ruime aandacht is voor het slavernijverleden, koloniale verleden en de geschiedenis van migratie in Nederland.

Gezondheidszorg

GroenLinks wil investeren in zorg en welzijn voor ouderen, mantelzorgers, mensen met een beperking, kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben. De hiv-preventiepil PrEP moet in het basispakket.

Zorgverzekeraars worden omgevormd tot stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk. Het aantal polissen wordt beperkt tot één naturapolis en één restitutiepolis per verzekeraar. Het eigen risico wordt afgeschaft en de nominale premie voor de ziektekostenverzekering gaat fors omlaag.

Natuur en Klimaat

Nederland zet zich in voor bestraffing van ecocide, onder meer door het Internationaal Strafhof.

Er komt meer natuur als het aan GroenLinks ligt; nieuwe grote natuurgebieden in het hart van Nederland en Staatsbosbeheer wordt weer genationaliseerd. Verder wil de partij een apart milieuministerie. Ze is voor milieuzones en wil daar uniforme wetgeving voor.

GroenLinks kiest met dit programma voor een groene economie. Nederland moet nodig af van haar spilzucht en haar verslaving aan fossiele brandstoffen. Duurzame energie en energiebesparing zullen fiscaal gestimuleerd worden en er komt een heffing op de uitstoot van CO2. Binnen één kabinetsperiode sluiten de kolencentrales. Er moet een ambitieuze Klimaatwet komen, die garandeert dat Nederland in (uiterlijk) 2050 alleen nog schone energie heeft en 2 tot 3% energie per jaar bespaart. 

De overheid krijgt de rol van investeerder, in schone energie, openbaar vervoer en energiezuinige woningen en daarmee wordt ze aanjager van een moderne economie. Daartoe wordt een Groene investeringsbank opgericht.

De partij is tegen megastallen, daar wil ze geheel vanaf. De bontindustrie en de plezierjacht worden verboden. Stallen moeten brandveilig. Dieren hebben een intrinsieke waarde en moeten hun natuurlijke soorteigen gedrag kunnen uiten. Er komt een einde aan de bio-industrie. Veetransporten mogen maximaal 4 uur duren. 

Normen en Waarden

We delen met ons allen één wereld, dat betekent dat we allen verantwoordelijk dragen. 

Verkiezingsprogramma ChristenUnie: Hoopvol Realistisch

De ChristenUnie komt met een verkiezingsprogramma van 110 bladzijden, maar is meteen wel zo vriendelijk een samenvatting (PDF) beschikbaar te maken én zowaar een versie in eenvoudige taal. Ook aan gebarentaal is gedacht. Kudos!

Geluk

Ook bij de ChristenUnie komt ‘geluk’ als op zichzelf staand gegeven er bekaaid af. We leven in een van de gelukkigste, veiligste, minst corrupte, meest welvarende en best georganiseerde landen van de wereld. Geluk en liefdevolle relaties maken het menselijk leven zinvol.

Vrijheid

Uiteraard zet de ChristenUnie in op de vrijheid om te geloven en om van geloof te veranderen. Zij zijn tegen een verbod op besnijdenis van jongens en op rituele slacht. Dat is bedroevend, de besnijdenis van jongens is juist een inbreuk op de persoonlijke godsdienstvrijheid van die jongens zelf.

De abortusgrens gaat omlaag, in ieder geval naar maximaal 18 weken.

Euthanasie mag niet onder normaal medisch handelen vallen.

Veiligheid en Recht 

De ChristenUnie zet in op de versterking van het verbindend karakter van onze Grondwet. Deze moet daartoe een (nieuwe) inleiding krijgen waarin de identiteit en dragende waarden van onze samenleving worden beschreven. In artikel 1 van de Grondwet wordt het verbod op discriminatie op grond van handicap of geaardheid opgenomen. Het recht op leven wordt vastgelegd.

Ook komt er een Handvest, waarin uw en mijn rechten en plichten worden beschreven en er komt een Constitutioneel Hof dat wetten mag toetsen aan de Grondwet.

Als een kabinet tussentijds valt, wordt zonder verkiezingen een nieuw kabinet gevormd. Er komt geen kiesdrempel voor partijen.

De legalisering van prostitutie wordt teruggedraaid en de klant wordt strafbaar. Softdrugs blijven illegaal en moeten bestreden worden. Het verspreiden van seksueel getinte foto’s van anderen wordt strafbaar.

De ChristenUnie wil de politie terug onderbrengen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De strafrechtketen wil zij versterken door de politie, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht voldoende middelen te geven. Er moeten minimaal 1000 wijkagenten bij.

De topinkomens bij de politie verdwijnen, want het dienen van de publieke taak is een roeping. De Nationale Politie houdt zich aan de Balkenendenorm.

Gelijkheid

De partij wil een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor alle jongeren en een voor jong en oud eerlijk en houdbaar pensioenbeleid. De ChristenUnie is niet tegen ongelijkheid in welvaart, maar ziet wel dat een grote welvaartskloof veel maatschappelijke onvrede kan oproepen.

Emancipatie

De ChristenUnie wil het zwangerschaps- en bevallingsverlof naar 20 weken verlengen en het vaderschapsverlof naar 10 dagen.

Sociale zekerheid

De kinderbijslag gaat omhoog. Voor alle kinderen geldt hetzelfde bedrag aan kinderbijslag. Het kindgebonden budget voor het tweede en volgende kinderen wordt verhoogd.

Er komt een maatschappelijke dienstplicht van zes maanden, die ergens tussen het 18e en 28e levensjaar moet worden vervuld en waarbij het de bedoeling is dat sociale competenties, actief burgerschap en dienstbaarheid worden geleerd en ontwikkeld.

De ChristenUnie wil een nieuw gezins- en familievriendelijk (Natuurlijk…) belastingstelsel waarbij naar draagkracht wordt betaald. De belasting op arbeid gaat omlaag. Gezinnen met een minimuminkomen en kinderen (van 0 tot 5 jaar) worden vrijgesteld van belasting.

Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

Onderwijs en Cultuur

De ChristenUnie wil investeren in onderwijs. De vrijheid van onderwijs staat voorop, waarbij ouders kunnen kiezen voor onderwijs dat aansluit bij hun opvoeding en levensovertuiging. De partij wil de stichtingsnormen en opheffingsnormen zelfs verlagen om ruimte te maken voor het stichten van nieuwe scholen en het openhouden van scholen met een sterke identiteit.

Kinderen leren de Nederlandse taal, maar krijgen ook les in cultuur, waarden en burgerschap. Het onderwijs wordt beter ingericht op praktische vaardigheden. Er komt geen kleutertoets en geen schoolplicht tot 4 jaar. Het leenstelsel wordt afgeschaft en de basisbeurs komt terug.

Onze creativiteit is een gave van god, kunst en cultuur verbinden en verrijken en zijn daarmee primair van en voor de samenleving. Cultuureducatie hoort bij de schoolgang.

Gezondheidszorg

Toegankelijkheid en betaalbaarheid staan centraal, de zorg moet dichtbij de mensen georganiseerd worden en daarbij zijn huisartsen en wijkverpleegkundigen de spil in het zorgnetwerk in de buurt. De ouderenzorg wordt verbeterd, waarbij ouderen en hun naasten zo veel mogelijk regie houden. Een verpleeghuis moet als thuis zijn.

Het eigen risico blijft bestaan, maar wordt fors verlaagd.

Een brede introductie van de NIPT (niet-invasieve prenatale test) vindt de ChristenUnie ongewenst, want die past niet bij een Down-vriendelijke samenleving. Deze test komt alleen beschikbaar voor vrouwen in de risicogroep, die uitdrukkelijk hierom verzoeken.

Eerlijke etiketten waarschuwen voor onder andere sluipsuikers in producten.

Natuur en Klimaat

Investeringen in schone energie en in energiebesparing en zelfvoorzienende huishoudens moeten binnen één generatie leiden tot een energietransitie. De nadruk komt op het winnen van windenergie.

Nationale landschappen en parken worden beschermd.

Normen en Waarden

Bij de ChristenUnie zijn dat menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, naastenliefde, verdraagzaamheid, zorg voor de schepping en geloofsvrijheid. Naar goed christelijk gebruik is de zondagsrust heilig.

Handel zou afhankelijk gesteld moeten worden van respect voor godsdienstvrijheid: Dat betekent geen handelsmissies faciliteren naar landen waar mensenrechten ernstig worden geschonden en geen godsdienstvrijheid is.

Verkiezingsprogramma D66: Kansen voor iedereen

Vandaag is D66 aan de beurt. Weer al een lijvig partijprogramma (PDF) met een uitgebreid voorwoord van lijsttrekker Alexander Pechtold.

Geluk

Meneer Pechtold merkt, volkomen terecht, op dat het goed gaat met Nederland: “Wij behoren tot de wereldtop van gelukkigste, gezondste en best opgeleide mensen op aarde.” Indeed, en dat waarderen we te weinig.

‘Geluk’ wordt door D66 gekoppeld aan werk: “Een van de belangrijkste redenen om nieuwe groei na te jagen is dat deze groei leidt tot werk. Werk dat de kans biedt tot ontplooiing, dat leidt tot zelfredzaamheid en dat bijdraagt aan geluk.”

Vrijheid

D66 staat pal voor de vrijheid van het individu. Mensen die hun leven voltooid vinden, hebben recht op een waardig levenseinde. Hulp bij zorgvuldige levensbeëindiging is niet langer strafbaar. Het verstrekken van een ‘laatstewilpil’ moet mogelijk worden, onder strikte voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid.

Als een vrouw ongewenst zwanger raakt beslist zij in samenspraak met de arts of zij haar
zwangerschap wil voortzetten of niet. Als zij concluderen dat abortus of overtijdbehandeling gewenst is, dan wil D66 dat dit mogelijk is, zonder wettelijke bedenktijd, op basis van goede informatie en laagdrempeligheid. Dat betekent ook dat onder deze voorwaarden een abortuspil via de huisarts beschikbaar moet zijn.

Niemand hoeft zijn oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Dat geldt voor Nederlanders die langere tijd in het buitenland verblijven en voor mensen die naar Nederland komen.

Veiligheid en Recht 

Politie en justitie worden weer van elkaar gescheiden. Om criminaliteit terug te dringen moet de pakkans omhoog, daarom wil D66 investeren in effectievere opsporing en de ICT van de politie.

Voor homofobie, antisemitisme, moslimhaat, eerwraak, vrouwenbesnijdenis, kinderhuwelijken, gedwongen huwelijken, haat zaaien en geweld tegen andersdenkenden en minderheden is geen plaats in onze samenleving.

Het produceren en aanbieden van softdrugs wordt gereguleerd, want dat bevordert de gezondheid en vermindert criminaliteit.

Op de lange termijn wil D66 naar een Europees leger, ingebed in een democratisch en sterk Europa met een sterke relatie met onze trans-Atlantische bondgenoten.

Gelijkheid

D66 wil dat organisaties als politie, defensie en publieke omroep en de pabo’s in hun toelatingsbeleid meer nadruk leggen op diversiteit. Etnisch profileren wordt tegengegaan en daarbij lijkt de partij voorstander te zijn van een zogeheten stopformulier. Een expliciet verbod op genderdiscriminatie wordt opgenomen in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb).

Goed onderwijs, nee toponderwijs, is een voorwaarde voor gelijke kansen voor iedereen. True that!

Emancipatie

Iedereen krijgt een kans. De positie van vrouwen wordt versterkt. Buitensluiting, discriminatie en kansenongelijkheid worden aangepakt, maar hoe D66 dat wil gaan doen blijft in het midden. In 2021 moet de minimale grens van 30% vrouwen op belangrijke maatschappelijke functies doorbroken zijn. In 2021 hebben alle jongeren het gevoel echte kansen te hebben en seksuele geaardheid speelt geen rol meer in iemands loopbaan.

D66 wil betaald ouderschapsverlof van twaalf weken voor vaders en meemoeders, omdat dit de arbeidsdeelname van vrouwen bevordert.

Sociale zekerheid

Werk is en blijft de belangrijkste weg naar ontplooiing en controle over het eigen leven en daarom belooft D66 de lasten te verlagen voor werkgevers en meer mensen aan werk te helpen.

De belasting wordt verlaagd voor mensen die werken en D66 gaat een einde maken aan tijdelijke contracten. Er komt één arbeidscontract voor onbepaalde tijd voor alle werknemers. Het ontslagrecht wordt versoepeld.

Mensen moeten kunnen kiezen hoe zij hun pensioen op wensen te bouwen en bij welk pensioenfonds. Ook komt er een keuzemogelijkheid voor een flexibele AOW-leeftijd.

Onderwijs en Cultuur

Cultuur en kunst zijn belangrijk, ook op school. D66 gaat zich haar maken voor toponderwijs, want onderwijs is de motor van groei en kansengelijkheid. Uitstekende lessen op basisscholen en meer aandacht voor sport, cultuur en  sociale en digitale vaardigheden en het onderwijs wordt “teruggeven aan de leraar”.

Kinderen vanaf 2 jaar krijgen toegang tot de kinderopvang, te beginnen met vier dagdelen in de week, ook als de ouders niet werken. Er komt een brede buurtschool waar kinderen tot aan hun twaalfde levensjaar onder de pannen zijn.

Er komen weer weer brede en meerjarige brugklassen.

Gezondheidszorg

De menselijke maat moet terug in de zorg en de zorg moet inventief, betaalbaar en kwalitatief beter worden. D66 wil investeren in eHealth.

Natuur en Klimaat

D66 omarmt het Klimaatakkoord van Parijs. Ze wil een aparte minister voor Klimaat en Energie. Nederland moet voorop (gaan) lopen met een schone en groene economie. Kolencentrales worden versneld (voor 2025) gesloten. Er komt een belastingverlaging voor mensen die zelf stroom opwekken of elektrisch rijden.

Vuile lucht in steden en rondom de intensieve veehouderij is reden tot zorg, gemeenten behouden de mogelijkheid milieuzones in te stellen. Natuur heeft een intrinsieke waarde en verdient investering en bescherming.

D66 wil een ‘natuurinclusieve’ landbouw: landbouw die in balans is met natuur en biodiversiteit. Veetransport over grotere afstanden wordt aan banden gelegd. De onverdoofde slacht (inclusief bij vissen) moet zo veel mogelijk worden beperkt en het doden van dieren met CO2 wordt verboden.

Normen en Waarden

Hier wordt niet nader op ingegaan.

Verkiezingsprogramma CDA: Keuzes voor een beter Nederland

O, hemel waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ook het verkiezingsprogramma van het CDA (PDF) is zo’n honderd pagina’s lang. Opnieuw moeten we door een lange introductie worstelen, waarin ons wordt uitgelegd wat de huidige staat van Nederland is en hoe dat zo gekomen is. 
Lieve dames en heren politici, de meesten van ons hebben een leuke dagbesteding en 28 verkiezingsprogramma’s te lezen. Heb een beetje meelij!

Geluk

Nee, ook in dit programma komt het woord ‘geluk’ zelfs niet eenmaal voor. 

Vrijheid

Racisme, discriminatie en anti-religieuze stromingen, zoals antisemitisme, en discriminatie tegen moslims en christenen zijn onder geen beding goed te praten en worden actief bestreden en zwaarder bestraft, aldus het CDA. Anti-religieuze stromingen? Daar is de Verlichting er ook een van. Mijn innerlijke atheïst maakt zich spontaan zorgen.  
Het CDA is geen voorstander van een verdere verruiming van de euthanasiewetgeving of een wetsvoorstel dat een recht op levensbeëindiging regelt. Er is geen recht op actieve levensbeëindiging.

Veiligheid en Recht

Het CDA neemt de gelegenheid te baat haar concurrent, de VVD, haar verantwoordelijkheid in te wrijven voor de huidige problemen bij de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht en de inlichtingendiensten. De tijdens de laatste kabinetsperiode genomen maatregelen waren ondoordacht, kortzichtig en onverantwoord.

De Nationale Politie is en blijft een goed idee, vindt het CDA, alleen zijn de huidige ministers er niet in geslaagd daar een succes van te maken. Het CDA wil investeren in de capaciteit en de kwaliteit van de recherche. 

Van legalisering van de (productie van) softdrugs wil de partij niets weten. 
Er moet meer werk gemaakt worden van de preventie van radicalisering, het voorkomen van uitreizen, de opsporing van mogelijke terroristen, de bewaking en beveiliging van de publieke
ruimte en het tegengaan van haatpredikers. Er moet een wettelijke mogelijkheid komen om antidemocratische organisaties en bewegingen te verbieden. 

Gelijkheid

Het CDA staat achter artikel 1 van de grondwet en is tegen elke vorm van discriminatie. Bij een grondwetswijziging zal het CDA een initiatief om seksuele gerichtheid en handicap hierin expliciet op te nemen steunen.

Emancipatie

Emancipatie is zo op het oog niet echt een dingetje, bij onze CDA. Een alineaatje over vrouwenorganisaties in het buitenland en dat is het wel. Gelukkig staat het CDA daar dan wel pal voor. Voorts zet de partij in op langer ouderschapsverlof voor moeders én vaders.

Sociale zekerheid

Voor het CDA is het gezin nog altijd de gedoodverfde hoeksteen van de samenleving en in het nieuwe kabinet zou dan ook een minister voor Familie en Gezin aangesteld moeten worden. Meer financiële armslag voor gezinnen. 
Nu wordt een eenverdiener veel zwaarder belast dan tweeverdieners of een alleenstaande ouder. Dat is onrechtvaardig en zeer ongewenst en daar gaat het CDA wat aan doen. 
Werkgevers moeten worden gestimuleerd meer mensen in (vaste) dienst te nemen en de verschillen tussen ZZP’ers en vaste krachten moeten worden verkleind. Er komt één basisverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Het ontslagrecht wordt verruimd. 

Onderwijs en Cultuur

Het leenstelsel wordt teruggedraaid. Voor een brede vorming wil het CDA op alle onderwijsniveaus burgerschap, geschiedenis, filosofie, identiteit en maatschappelijke betrokkenheid integraal onderdeel uit laten maken van het lespakket.
Ook willen ze toe naar een nieuwe maatschappelijke dienstplicht, bij Defensie, in de zorg, bij de politie of andere maatschappelijke organisaties. 
Het huidige kinderopvangstelsel moet op de schop en vervangen worden door een zogeheten ‘voorschool’. Peuterspeelzalen en kinderopvang worden daarin samengevoegd tot één voorschool,
met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen.

Gezondheidszorg

Er moet een mantelzorgvergoeding worden ingevoerd en mantelzorgers moeten meet te zeggen krijgen bij de zogeheten ‘keukentafelgesprekken’. 
Goede ouderenzorg is voor ons een kwestie van beschaving, zo merkt het CDA terecht op, en goede zorg staat of valt met betrokken en voldoende personeel. Door meer ruimte en verantwoordelijkheid
te geven aan verpleegkundigen en artsen denkt het CDA te kunnen voorkomen dat de zorg teveel wordt bepaald door regels en geld.
Het CDA wil het eigen risico behouden, maar wel verlagen. 

Natuur en Klimaat

Het CDA zou graag een ontwikkelingsbank voor Technologie, Innovatie & Duurzaamheid oprichten. Alle gebouwen zijn in 2035 CO2-neutraal. Duurzame landbouw, veeteelt en visserij dienen gestimuleerd te worden en Europa moet zelfvoorzienend worden voor wat betreft basisvoedsel. 

Normen en Waarden

In het geval van het CDA hebben we het dan vooral over christelijke waarden. Zo is de zondagsrust een heet hangijzer en mag de Zondagswet niet afgeschaft worden. Gemeenten moeten dus de bevoegdheid houden om de zondagsrust te bewaren. 

Verkiezingsprogramma SP: Pak de macht!

Het volgende winkeltje dat ik aandoe is dat van de SP. Haar verkiezingsprogramma (PDF) is er weer een van het vele leeswerk. Het obligate geschiedenislesje is er, in dit geval, een van persoonlijke aard en dat spreekt me wel aan. De SP koos voor drie kernwoorden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 

Geluk

Meneer Roemer heeft over ‘geluk’ nagedacht en stelt dat mensen gelukkiger zijn in een land waar de verschillen kleiner zijn. Daar blijft het bij, maar (met de vorige drie programma’s in gedachten) het is in elk geval iets. 

Vrijheid

De SP wil een correctief referendum invoeren, zodat de bevolking ook tussen de verkiezingen door de gekozen vertegenwoordigers kan corrigeren. 
We blijven de baas over onze eigen data, niemand mag onze gegevens uitwisselen zonder onze toestemming en zonder daar open en transparant over te zijn.

Veiligheid en Recht

De SP herkent en erkent de waarde van wijkagenten en wil er agenten bij. Ze wil inzetten op diversiteit doorheen de gehele politieorganisatie. 
Er komt een Veiligheidswet, waarin wordt geregeld wanneer respectievelijk overheden, bedrijven en burgers verantwoordelijk zijn wanneer zij de veiligheid, het milieu of de gezondheid van mensen in gevaar brengen. 
Terugkerende Syriëgangers worden na een rechterlijke toets onderworpen aan een ‘deradicaliseringstraject’.
De teelt en verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gereguleerd en gelegaliseerd.
Gedetineerden gaan in gevangenissen aan het werk. Het geld dat daarmee wordt verdiend, gaat deels verplicht als tegemoetkoming naar de slachtoffers.

Gelijkheid

De SP gelooft in de louterende werking van naming and shaming; ze wil bedrijven die discrimineren benoemen en veroordelen. Loondiscriminatie of discriminatie op andere gronden is onacceptabel. 
In artikel 1 van de Grondwet wordt expliciet gemaakt dat ook discriminatie op grond van seksuele geaardheid, leeftijd en handicap niet is toegestaan. 

Emancipatie

Er komt een integraal programma tegen seksisme en huwelijksdwang, tegen gedwongen prostitutie en eergerelateerd geweld en vóór de zelfbeschikking van vrouwen. Yay!

Sociale zekerheid

Als het aan de SP ligt, dan komt er een Investeringsplan voor Nederland. Het minimumloon, de AOW-uitkering en het sociaal minimum worden met 10% verhoogd. 
De AOW-leeftijd moet weer naar 65 jaar. Pensioenfondsen worden niet langer verplicht om kunstmatig een lage rente te gebruiken voor het berekenen van toekomstige verplichtingen.
Er komt een nationale volksbank, waar niet gedaan wordt aan bonussen en woekerwinsten, en er komt een nationale investeringsbank voor het midden- en kleinbedrijf.  Multinationals gaan ‘gewoon’ belasting betalen en er komt een extra belasting voor miljonairs.
De huren moeten omlaag. 

Onderwijs en Cultuur

Schoolklassen worden kleiner en de studiebeurs blijft bestaan. Personeel, studenten en ouders krijgen meer zeggenschap en instemmingsrecht op de begroting. 
In het Voortgezet Onderwijs komt meer aandacht voor filosofie en geschiedenis, religie en levensbeschouwing, waarbij leerlingen kritisch leren nadenken over hun eigen achtergronden en leren omgaan met andersdenkenden. 
De SP is voornemens artikel 23 van de Grondwet te moderniseren: Scholen mogen niet langer leerlingen weigeren, omdat deze niet bij de grondslag van de school zouden passen. Schoolzwemmen en cultuureducatie horen erbij!
Kinderopvang wordt gratis en beschikbaar in vier dagdelen. 
De SP gaat investeren in kunst en cultuur, want die zijn een verrijking voor ieder mens. Er moet een Nationaal Historisch Museum komen.

Gezondheidszorg

De SP vraagt onze steun om een Nationaal Zorgfonds in te voeren. Daarmee worden alle huidige zorgverzekeraars in een klap overbodig. Het eigen risico wordt afgeschaft en er moet voldoende zorgpersoneel komen. De ambulancezorg wordt een publieke dienst.

Natuur en Klimaat

Dierenmishandeling wordt aangepakt en harder bestraft. Dierenbeulen krijgen een verbod om dieren te houden. Da’s mooi! 
Er komt een einde aan de bio-industrie. Er mogen geen megastallen meer bij komen en de brandveiligheid van stallen moet verbeterd. Dieren worden preventief ingeënt tegen gevaarlijke ziekten, waaronder mond- en klauwzeer.
De diverse klimaatdoelen en het Klimaatakkoord van Parijs staan hoog op de SP-agenda, waarbij ingezet wordt op het winnen van windenergie. Kolencentrales gaan over uiterlijk 10 jaar dicht, het gasgebruik wordt versneld afgebouwd en schaliegas, daar gaan we helemaal niet aan beginnen. Het belastingvoordeel voor energiegrootverbruikers in de industrie wordt fors verlaagd.

Normen en Waarden

Hier gaat de SP niet specifiek op in. 

Verkiezingsprogramma PVV: Nederland weer van ons!

In tegenstelling tot andere politieke partijen houdt de PVV haar programma kort. Zo te zien is het zelfs bij een conceptversie gebleven. Een enkele bladzijde. Dat is natuurlijk heerlijk leesbaar en lekker overzichtelijk, aan de andere kant kan ik veel artikelen, die ik op mijn boodschappenlijstje voor de aankomende verkiezingen heb staan, niet vinden in de schappen van het PVV-winkeltje. 

Geluk

Net als bij de VVD en de PvdA staat ‘geluk’ ook bij de PVV niet op de kaart. 

Vrijheid

De PVV zou radicale moslims graag preventief opsluiten. Ik weet niet hoe dat met u zit, maar mensen opsluiten alleen om hun ideeën vind ik in strijd met de grondbeginselen van onze rechtstaat. 
Daarnaast opteert de partij voor het invoeren van een directe democratie: door middel van de introductie van het bindend referendum krijgen burgers (meer) macht. 

Veiligheid en Recht

De PVV zou fors meer geld, 2 miljard, uitgeven aan politie en defensie. Syriëgangers mogen ons land niet meer in en onze grenzen gaan dicht. Er komt een verbod op ‘overige islamitische uitingen’ die in strijd zijn met de openbare orde. Welke dat zijn, dat wordt niet nader geduid. 
Criminelen met een dubbele nationaliteit wil men denaturaliseren en uitzetten. Dat betekent ook het uitzetten van mensen die gewoon hier in Nederland geboren en getogen zijn. 

Gelijkheid

De PVV zet zich, en zo kennen we haar natuurlijk ook, voornamelijk in tegen de ‘islamisering van Nederland’. Alle moskeeën en islamitische scholen moeten dicht en de koran zou verboden worden. Islamitische hoofddoekjes mogen niet gedragen worden in publieke functies, aldus de PVV. 
U kent me; ik ben voor een absolute scheiding van kerk en staat. Persoonlijk vind ik dat een neutraal voorkomen een vereiste zou moeten zijn voor ambtenaren in het algemeen, die vertegenwoordigen immers allemaal tijdens het uitoefenen van hun functie onze neutrale overheid. Religieuze uitingen zoals de hoofddoek, het keppeltje en het kruisje aan een ketting horen daar dus niet bij. Ook het op religieuze gronden weigeren van een uitgestoken hand geeft geen pas in een functie bij die neutrale overheid. Maar alleen islamitische hoofddoekjes? Dat klopt natuurlijk van geen kanten. 

Emancipatie

Ik had zo gehoopt dat de PVV hier wat over zou zeggen, maar niets, nada, noppes. En dat terwijl meneer Wilders zich zo’n zorgen zei te maken over de veiligheid van ‘onze vrouwen’. U weet wel, na Keulen, toen hij in Spijkenisse ‘verzetsspray’ uit kwam delen
Tot mijn intense teleurstelling en afgrijzen was de PVV daarna de enige partij die tegen de Goedkeuring van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, stemde. Dat verdrag verplicht tot het opstellen van maatregelen die erop gericht zijn om geweld tegen vrouwen te voorkomen, de slachtoffers te beschermen en de dader te berechten en bestraffen. Dat verdrag stelt daarnaast de voorbereiding van huwelijksdwang strafbaar, vult de Uitleveringswet aan én voorziet in een regeling waardoor minderjarige slachtoffers na het bereiken van de meerderjarigheid de gelegenheid krijgen een procedure in te stellen.

Sociale zekerheid

De PVV wil de reeds verstrekte verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd per direct weer intrekken en de AZC’s sluiten. We spreken daarbij dan in feite over mensen, van wie onze overheid al heeft getoetst of zij aan de voorwaarden voor zo’n verblijfsvergunning voldoen. Er is dus al getoetst of zij alle benodigde documenten hebben, of zij (of degene bij wie zij verblijven) over voldoende middelen van bestaan beschikken én ze vormen geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 
De AOW-leeftijd wordt weer 65 jaar, aanvullende pensioenen gaan we wél indexeren. 
De huren moeten omlaag, net als de inkomstenbelasting. De PVV wil de motorrijtuigenbelasting zelfs halveren. 

Onderwijs en Cultuur

De PVV heeft kennelijk geen beeld bij een beleid voor het onderwijs of de Nederlandse cultuur. In elk geval zal er geen euro meer uitgegeven worden aan kunst, innovatie en de omroepen. 

Gezondheidszorg

Als het aan de PVV ligt verdwijnt het eigen risico. Alle gedane bezuinigingen op de thuis- en ouderenzorg moeten worden teruggedraaid en er moeten meer handen aan het bed. 

Natuur en Klimaat

Behalve dat de PVV geen geld meer wil uitgeven aan windmolens, heeft ze hier kennelijk geen mening over. Of toch niet een die het verkiezingsprogramma heeft gehaald. 

Normen en Waarden

Eh… niets. 

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid: Een verbonden samenleving

Het verkiezingsprogramma van de PvdA is een beetje korter dan dat van de VVD, maar ook in dit geval moet u er echt even voor gaan zitten. Ook deze partij trakteert u op een uitgebreide lezing over de huidige staat van ’t land en een klein geschiedenislesje. Gelukkig echter, heeft ook de PvdA een samenvatting (PDF) voor ons gemaakt.

De PvdA zet in in op drie ‘hoofdkeuzes’: zekerheid, zeggenschap en vertrouwen. Ik nam dus opnieuw mijn boodschappenlijstje ter hand en las.

Geluk

Ook bij de PvdA komt ‘geluk’ niet eenmaal voor in haar verkiezingsprogramma. Wij kunnen hier in Nederland serieus iets leren van het kleine Bhutan, dat haar bruto nationaal geluk bijhoudt. 

Vrijheid

Gelukkig maakt ook de PvdA zich zorgen om mijn privacy. De overheid moet mij laten weten welke informatie ze over mij opslaat. Betaalgegevens zijn van mij, de klant, niet van de bank.

Veiligheid en Recht

De PvdA vindt dat we ons overal veilig moeten kunnen voelen, thuis, op straat, op school, op ons werk en in het digitale domein. Daarom wil ze bijvoorbeeld straatintimidatie strafrechtelijk verbieden en politie-inzet ‘democratiseren’ zoals dat nu al gebeurt bij het Rotterdamse systeem De Buurt Bestuurt. Eén wijkagent per 5000 inwoners is voor de PvdA het minimum. 
De inlichtingendiensten mogen van de PvdA extra investeringen doen in meer capaciteit en nieuwe technologie, maar hoeveel blijft ongewis. 
Als het aan de PvdA ligt wordt de wietteelt legaal en dat zie ik ook wel zitten. Zodra die legaal is lonen brandgevaarlijke illegale thuiskwekerijen niet meer en kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zich bemoeien met de kwaliteit en veiligheid van cannabis en hasj. Zijn we meteen ook van die idiote gedoogconstructie af, verkopen mag maar produceren niet, en hebben politie en justitie de handen vrij om zich met belangrijker zaken bezig te houden. O, en het levert geld op. Accijns! 
Om racisme beter te bestrijden wil de PvdA dat laten behandelen als zogeheten hate-crime, waarmee de straffen voor de daders verhoogd zouden worden. Ook moet de pakkans vergroot en dus wil de partij de politie en het Openbaar Ministerie meer armslag geven voor wat betreft de opsporing en handhaving. 

Gelijkheid

Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. De PvdA heeft diversiteit hoog in haar vaandel staan en zet stevig in op maatregelen tegen discriminatie en etnisch profileren door onder andere de politie. Daartoe ziet zij been in het invoeren van zogeheten stopformulieren, hetgeen natuurlijk wel weer een extra administratieve last is voor de gemiddelde politiemens op straat. 
De Algemene wet gelijke behandeling moet uitgebreid worden met een verbod op transgender-discriminatie. 
Het ouderschapsverlof voor vaders gaat van een week naar drie maanden.

Emancipatie

Net als ik komt de PvdA tot de treurige conclusie dat er nog altijd geen sprake is van een volledige gelijkwaardigheid in behandeling tussen man en vrouw. In tegenstelling tot de VVD ziet de PvdA wel heil in bijvoorbeeld een quotum om wettelijk af te dwingen dat in elk geval 30% van de leden van Raden van Bestuur, Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht vrouw is. 
De PvdA wil het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen doen verdwijnen en belooft dat bij wet vast te leggen. 

Sociale zekerheid

Ook de PvdA ziet dat arbeid een cruciale factor is wanneer het gaat om sociale zekerheid. Werk maakt dat we meedoen in de samenleving en biedt ons perspectief op een goede toekomst. De PvdA wil een een nieuw werkgelegenheidspact: de lonen bij bedrijven en overheid moeten omhoog.
Voor regulier werk wil de PvdA dat werken met een vast contract conform de cao weer de norm moet worden. Een vast contract is een recht, geen luxe. Flexibele dienstverbanden zijn alleen voor aantoonbaar tijdelijk werk. De PvdA wil niet tornen aan het bindend karakter van cao’s, want concurrentie op arbeidsvoorwaarden
staan ze niet toe. 
De PvdA wil een flexibele AOW introduceren, waarbij iedereen de keuze krijgt drie jaar eerder te stoppen met werken, tegen een redelijke korting. Ze wil minder strenge dekkingseisen en daarmee de zogeheten indexatie weer binnen bereik brengen. Ook ZZP’ers moeten pensioen opbouwen, in elk geval tot aan de sociale premiegrens.

Onderwijs en Cultuur

Hunnie van de PvdA willen de naschoolse opvang op de school fors uitbreiden. De leerlingen kunnen er terecht voor en na school, tussen 7:30 tot 18:30 uur. Er is volop ruimte voor sport en cultuur, huiswerkbegeleiding en brede maatschappelijke ontwikkeling. Een gelijke start begint met goed onderwijs, ook voor kinderen die in een arm gezin opgroeien.
De PvdA wil een einde aan de harde schoolkeuze voor leerlingen van 12 jaar. Daartoe wil ze naar een drietal mogelijke schooladviezen; voorbereidend vakonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs en voorbereidend hoger onderwijs. Daarnaast moeten kinderen langer de tijd krijgen om zich te ontwikkelen in een brede brugklas. 
De partij zegt miljarden extra te willen investeren in het onderwijs, zodat we over uiterlijk (!) tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld hebben. Behalve kennisoverdracht en cognitieve ontwikkeling moeten ook persoonlijke, sociaal-emotionele ontplooiing en burgerschap deel uitmaken van het onderwijs. 
Ook cultuureducatie hoort erbij, al was het maar om de intrinsieke waarde van bijvoorbeeld kunst en het verbindende karakter van cultuur en kunst. De PvdA wil jaarlijks 100 miljoen extra investeren in kunst en cultuur. 

Gezondheidszorg

De PvdA kiest voor een integrale benadering van ‘positieve gezondheid’: het bevorderen van gezondheid zover het mogelijk is, en het bestrijden van ziekte als het nodig is. De waardigheid en ook de zeggenschap van mensen over beslissingen die de eigen gezondheid raken, moet zijn gegarandeerd, tot en met de laatste levensfase. 
De PvdA ziet aandacht en liefde als de basis van goede zorg. Er komen extra investeringen in de ouderenzorg om de Hugo Borstnorm in te kunnen voeren. Daarbij wil de PvdA de “doorgeslagen marktwerking” in de zorg terugdraaien, om te beginnen bij zorgverzekeraars en in de eerstelijnszorg. Er komt één uniforme polis voor alle basisverzekeringen en het eigen risico in de zorg verdwijnt.
Om dat te kunnen bekostigen zal de de partij van de inkomens boven de 150.000 euro een extra bijdrage via de inkomstenbelasting vragen.

Natuur en Klimaat

Het klimaatakkoord van Parijs komt met regelmaat in dit partijprogramma terug. De PvdA wil dat dit akkoord doorwerkt in ambitieuzere Europese doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het doel is een volledig duurzame energievoorziening in 2050.
Waar de VVD etiketten al gauw ‘betuttelend’ naar de consument vindt wil de PvdA een productlabel op elk product waaraan diezelfde consument kan zien wat de sociale en ecologische prestatie of belasting van het product en de verpakking is. 
Daarnaast wil de PvdA de omvang van de Nederlandse veestapel controleren en fors verminderen met dierenrechten voor alle soorten vee, “met als normen dat de volksgezondheid moet zijn gegarandeerd, geen overlast ontstaat en waar deze al aanwezig is wordt verminderd en dat duurzaamheid en dierenwelzijn worden gediend”. Dierenwelzijn en dierenrechten, yay! 
Ze maken het nog mooier: de brandveiligheid van stallen moet beter en transporten van levend slachtvee naar het buitenland zijn onnodig en onwenselijk; slachten gebeurt in Nederland en niet over de grens. Goed, daar doet de partij dan wel meteen water bij de wijn, als dat niet kan, dan mogen veetransporten niet langer dacht acht uur duren. 
Daarnaast opteert de PvdA voor een ‘groener’ belastingstelsel. Daarbij wordt aan de ene kant de belasting op arbeid fors verlaagd en aan de andere kant de belasting op fossiele energie, grondstoffen en uitstoot van schadelijke stoffen juist fors verhoogd.

Normen en Waarden

De PvdA wil dat nieuwkomers onze waarden van tolerantie, vrijheid, gelijkwaardigheid,
solidariteit en mensenrechten respecteren en onderschrijven. Vrijheid is een kwestie van mentaliteit, religieus extremisme, discriminatie en racisme horen niet in onze vrije samenleving thuis. 
De PvdA neemt duidelijk stelling: Discriminatie en radicalisering horen hier niet thuis. We moeten minder naar elkaar schreeuwen en beter naar elkaar luisteren.

Verkiezingsprogramma VVD: Zeker Nederland

Wie tot de laatste alinea van het verkiezingsprogramma van de VVD komt is een bikkel. De 2,5 miljoen laaggeletterden in ons kikkerlandje hebben waarschijnlijk zelfs aan de bijgeleverde samenvatting (PDF) een lastige (zo niet onmogelijke) kluif. Dat is jammer.

De beschrijving van de huidige stand van Nederland en bijbehorende geschiedenisles, waar de VVD op de eerste pagina’s van haar programma mee warm loopt, moet u even doorworstelen.

Soit, ik heb een kan koffie gezet en ik ben, met mijn boodschappenlijstje voor de aankomende verkiezingen in gedachten, op mijn gemak gaan winkelen in het winkeltje van de VVD.

Geluk

We horen bij de gelukkigste mensen ter wereld, maar ´geluk´ op zich zelf komt in dit partijprogramma niet voor. Ik vind dit nu al een leuke toetssteen!

Vrijheid

Wat vrijheid betreft denk ik bij de liberalen bij voorbaat goed te zitten. We hebben de vrijheid te zijn wie we willen zijn en daar geniet ik inderdaad elke dag van. Ik mag houden van wie ik houden wil, dat klopt ook al, maar homoseksuelen kunnen nog altijd niet overal ongestoord hand in hand over straat.

De vrije meningsuiting, geen gedachtepolitie. Die Gedanken sind frei. Denken, dromen, mijmeren – ik zou u geen strobreed in de weg willen leggen zo ik dat al kon. Ik heb zelfs graag dat u uw mening maar gewoon uitspreekt, ook de meest onverkwikkelijke, dan weet ik wat ik aan u heb.

Zonder privacy bestaat volgens de VVD geen vrijheid en dat wil ik van harte onderschrijven. Onze veiligheid is een randvoorwaarde voor onze vrijheid en dus behoeft ook die onze volledige aandacht.

Veiligheid en Recht 

‘Veiligheid’ staat bovenaan dit verkiezingsprogramma, direct gevolgd door ‘Justitie’. Daarbij neemt de VVD in elk geval het reële standpunt in dat 100% veiligheid voor elke overheid een onmogelijke taak is. Na alles debacles met VVD-ministers Opstelten en Van der Steur heb ik deze hoofdstukken natuurlijk met extra aandacht gelezen. In beginsel is de VVD verantwoordelijk voor de huidige problemen bij haar stokpaardje, de Nationale Politie. Hoe gaat ze die ook weer oplossen?

Volgens de VVD is Nederland veiliger geworden en daarmee baseert ze zich onder andere op criminaliteitscijfers van zogeheten ‘high impact crimes’. Dat zijn misdaden zoals overvallen, straatroven, woninginbraken en seksuele misdrijven. Volgens de VVD zijn die in aantallen flink gedaald.

Uit een uitgelekte vertrouwelijke notitie is echter heel anders gebleken. De kloof tussen de door de burger ervaren misdaad en de geregistreerde criminaliteit is 3,5 miljoen delicten groot, buitengewoon veel misdaad blijft dus ongezien door de politie. Er is sprake van een dusdanig opsporingstekort dat het Openbaar Ministerie en de politie vrezen voor een dreigende ‘onoverbrugbare achterstand’ van politie en OM op plegers van criminaliteit.

Ze zien bij de VVD gelukkig het belang in van het fenomeen wijkagent en ze zou graag investeren in (meer) wijkagenten. U herkent daarbij naadloos vorige verkiezingsbeloften, waar niets van terechtgekomen is. Minder papierwerk en meer tijd op straat, bijvoorbeeld.

De VVD wil dat agenten alleen worden vervolgd als ze expliciet de geweldsinstructie hebben overtreden. Politieagenten die geweld gebruiken tijdens de uitoefening van hun werk zouden niet aangemerkt moeten worden als verdachte bij een onderzoek naar het gebruik van dat geweld.

Dat klinkt goed, maar er is (ook voor Oom Agent) een addertje onder het gras. Het hele Wetboek van Strafvordering is ten behoeve van de verdachte geschreven en een verdachte heeft, eenmaal als zodanig aangemerkt, belangrijke rechten. Het recht te zwijgen. Recht op rechtsbijstand, door een advocaat waar hij vertrouwelijk mee mag spreken. Dat wordt te licht vergeten.

Natuurlijk maakt ook de VVD zich zorgen over dreigingen van buitenaf. De speciale antiterreureenheden moeten worden uitgebreid. Haar plan om het uitreizen naar het buitenland, om zich daar bij een terroristische organisatie aan te sluiten of een terroristisch misdrijf te (mede-) plegen strafbaar te maken snijdt hout. Het Nederlanderschap intrekken van iemand zonder dat iemand ook daadwerkelijk veroordeeld is druist natuurlijk wel tegen de beginselen van onze rechtstaat in.

De dames en heren van de VVD willen voorts fors meer investeren in defensie. Het volledig op orde brengen van de ‘basis- en inzetgereedheid’ van de gehele krijgsmacht staat voorop.

Gelijkheid

In Nederland is iedereen gelijkwaardig, zo schrijft de VVD. “Of je nu man of vrouw, homo of hetero, autochtoon of allochtoon bent. Discriminatie is uit den boze.” Amen to that.

Emancipatie

Hier zegt de VVD iets over dat mij zorgen baart: “Emancipatie en diversiteit kun je niet afdwingen via wetten.” Dat is baarlijke nonsens. Neem nu het vrouwenkiesrecht. Pas in 1919 kregen vrouwen, bij wet, het actief kiesrecht en dat was meteen een van de eerste en voornaamste stappen in ons emancipatieproces. Anno 2010 moest de Hoge Raad er nog aan te pas komen om de SGP aan het verstand te peuteren dat ook zij vrouwen gelijk dient te behandelen en hen niet mag verbieden bestuursfuncties binnen de partij te bekleden én de partij het actief en passief stemrecht niet aan vrouwen mag onthouden. Dat druist immers in tegen het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties (Jawel, ook al wetgeving!), dat de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen voorstaat.

Sociale zekerheid

De VVD hecht, trouw aan haar aard, sterk aan werk en werkgelegenheid. Dat doe ik ook; mijn (vaste) baan geeft mij economische zelfstandigheid en daarmee zelfzekerheid én gemoedsrust, gelegenheid mezelf verder te ontwikkelen en een sociale basis. Toch zou de VVD graag aan zekerheid van werknemers morrelen; mensen zouden makkelijker ontslagen moeten worden en cao’s zouden niet langer voor alle werknemers bindend moeten zijn.

De VVD wil een eigen pensioenpotje voor iedereen. Dat pensioenpotje kan en mag ook collectief beheerd worden en het moet een duidelijk overzicht bieden van de ingelegde pensioenpremie en het opgebouwde vermogen.

Flexibele contracten moeten zekerder worden en daarom moet het voor werkgevers weer mogelijk worden om meerdere tijdelijke contracten en tijdelijke contracten van langere duur aan te bieden. Dat betekent ook dat werkgevers hun tijdelijke contractanten weer veel te lang aan dat tijdelijke lijntje mogen houden.

O, en ik krijg nog duizend euronen. Belofte maakt schuld hoor.

Onderwijs en Cultuur

Het onderwijs moet natuurlijk mee met alle (technische) ontwikkelingen van onze tijd. Een startkwalificatie voor iedere leerling is van levensbelang. De VVD wil graag meer aandacht voor het vroegtijdig opsporen en oplossen van leerachterstanden bij jonge kinderen. Onderwijs is maatwerk, geen leerling is immers hetzelfde.

Ouders van leerlingen in het openbaar basisonderwijs hebben het recht voor hun kinderen het neutrale onderwijs te vervangen voor godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs met alleen aandacht voor één overtuiging. Dat is mij een al langer een doorn in het oog. De VVD deelt mijn opvatting over het belang van breed georiënteerd én neutraal levensbeschouwelijk onderwijs binnen het openbaar onderwijs.

Wat mij in dit programma ook aanstaat is het inzicht dat lessen over Nederlandse grondrechten, waarden en tradities én een stuk seksuele educatie op het curriculum horen. In het voortgezet onderwijs en het mbo wil de VVD dat wordt geleerd om respectvol met elkaar om te gaan, welke grenzen er zijn en hoe gevoelens bespreekbaar worden gemaakt. Zo lang zou ik niet willen wachten, in een veel vroeger stadium zouden ouders en kinderen zich bijvoorbeeld bewust gemaakt moeten worden van de ‘ondergoedregel’, die kinderen leert dat die nooit aangeraakt mogen worden op plekken die onder ondergoed schuilgaan.

De VVD geeft aan dat ze zich bewust is van het gegeven dat leerlingen al vroeg verkeerde studiekeuzes (kunnen) maken en dat zulks ‘heel vervelend’ kan zijn. Ik mis daarbij wel een oplossing, zoals het niet langer veel te vroeg afdwingen van zo’n keuze.

Doorheen haar hele verkiezingsprogramma benadrukt de VVD hoe belangrijk het goed leren beheersen van de Nederlandse taal is voor de participatie van mensen in onze maatschappij. Van het onderwijs verwacht zij dat het geletterdheid blijft bevorderen, maar meer aandacht dan dat krijgt de Nederlandse taal eigenlijk niet. Kinderen die veel lezen belanden later hoger op de sociale ladder, daar zouden we veel meer werk van moeten maken.

Gezondheidszorg

De VVD ziet het belang van een gezonde levensstijl en wil dat mensen beter geïnformeerd worden over gezondheid en vaccins, maar wil geen vet- of suikertaksen instellen of betuttelende etikettering om gedrag te beïnvloeden. Ik vecht mijn hele leven al tegen de kilo’s en met die ervaring ben ik juist voor zulke maatregelen. Suiker en zout worden nog veel te veel gebruikt als ongezonde, maar lekker goedkope, smaakversterker. Met de juiste stimulus is zowel de producent als de consument echt wel te bewegen daar vanaf te zien.

De kwaliteit van de medische zorg en de zorg in verpleeghuizen verdient alle aandacht en moet top of the bill zijn. Dat mag wat kosten. Er moet, als het aan de VVD ligt, een norm komen voor verpleeg- en verzorgingshuizen met oog voor de levenskwaliteit, wensen van bewoners en de indeling van hun dagelijks leven. Dat vind ik te mager, die zouden gewoon geheel normbepalend moeten zijn.

De VVD wil een breed basispakket, maar verzuimt nader uit te leggen wat daar dan (weer) in mag. Mag de anticonceptiepil er weer in, bijvoorbeeld?

Gelukkig spreekt de VVD zich wel stellig uit of de hete hangijzers ´abortus´ en ´euthanasie´. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen voor een waardig levenseinde. In Nederland moet het mogelijk blijven om binnen de huidige wettelijke kaders een abortus te ondergaan: “Er is een goede balans in Nederland tussen de keuzevrijheid van de vrouw en de bescherming van het ongeboren leven. De moeilijke keuze voor abortus maakt de vrouw zelf. Daar heeft zij haar eigen redenen voor. Wij oordelen daar niet over.” P’cies.

Natuur en Klimaat

Vooral mensen in de grote steden ademen dagelijks ongezonde lucht in, met een hoge concentratie fijnstof. Een van de maatregelen daartegen is het instellen van milieuzones; gebieden waar oude, meer vervuilende auto’s niet langer welkom zijn. De VVD is daar fel tegenstander van; zij vindt het verbieden van voertuigen, die door de Rijksoverheid gewoon zijn toegelaten op de weg, apk zijn gekeurd en waarvoor netjes belasting wordt betaald, onacceptabel. Liever ziet de VVD dat rij-routes worden aangepast en beleid dat moet leiden tot zuinigere, schonere en stillere voertuigen. Maar het moet gezegd dat we daar langer op moeten wachten dan op die milieuzones. Alternatieve maatregelen voor de korte termijn heeft de VVD ook niet kunnen verzinnen.

Europese normen voor luchtkwaliteit moeten worden nageleefd en daarbij wil de VVD geen extra Nederlandse regels boven op die Europese normen. Dat is te weinig ambitieus; veel Europese normen zijn mede gebaseerd op wat voor alle Europese landen háálbaar is en niet op wat wenselijk is. Ondertussen is de lucht boven een groot deel van Nederland is het vieste van Europa.

Nederland en haar natuur zijn prachtig. Toch, als het om natuur gaat stelt de VVD onze natuur ondergeschikt aan wat de mens nodig heeft en wat voor  inwoners en ondernemers aantrekkelijk is. Op de ene plek wil de partij vrijkomende ruimte voor natuur benutten, maar op andere plekken moet de natuur wijken, bijvoorbeeld voor nieuwe huizen. Dat is natuurlijk veel te vrijblijvend.

Normen en Waarden

Hullie van de VVD “accepteren niet dat mensen die zelf op de vlucht zijn voor geweld in eigen land, zich hier in opvanglocaties schuldig maken aan discriminatie, pesterijen en bedreigingen. Kwetsbare groepen zoals homoseksuelen en christenen moeten hiertegen worden beschermd. Door de daders apart te zetten en niet de slachtoffers. Tegen de daders wordt aangifte gedaan. Zij worden in een streng, sober regime geplaatst en er wordt, waar mogelijk, versneld aan hun vertrek gewerkt”.

Mooi. Als je nou je heil komt zoeken in een rijker, veiliger en vooral vrijer land als Nederland, en je de eerste de beste keer dat je de kans krijgt meteen je medemens besluit te terroriseren om wie hij is of wat hij denkt, dan heb je het gewoon niet begrepen. Een oprechte vraag moet dan direct zijn of je dan überhaupt welkom bent om op jouw beurt wel van die zwaar bevochten veiligheid en vrijheden te genieten.

De VVD zou daarnaast graag zien dat we weer ‘normaal doen’.  Dat wil ik ook. We zijn verhufterd. Van de daar-moet-een-piemol-in-brigade, de treitervloggers tot de vrouwenhandjesweigeraars.

Daar zou iemand nou eens een goed plan van aanpak voor moeten verzinnen. De VVD is het in elk geval vergeten.

Boodschappenlijstje Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

Goed, stemmen is dus een serieuze zaak. Voordat ik al die partijprogramma’s doorworstel maak ik heel even pas op de plaats. Wat vind ik belangrijk, voor mij, voor andere Nederlanders, voor Nederland?

Ik heb natuurlijk mijn eigen Top 10, van onderwerpen die me het meest aan het hart gaan. We leven samen in een van de mooiste, welvarendste en vrije landen op deez’ aardkloot. In het dagelijks leven heb ik niet tot nauwelijks reden tot klagen. Dat zou ik graag zo houden.

Daarbij vind ik in een aantal gevallen de kosten in beginsel onbelangrijk. Een goede gezondheidszorg kost geld, net zoals goed onderwijs en een gedegen rechtssysteem. Ik betaal er met alle liefde (meer) belasting voor. Partijen die doen alsof zulke kosten ontzettend vervelend, lastig of zelfs ongewenst zijn kun je bij voorbaat eigenlijk niet au sérieux nemen.

Die Top 10 van mij, die ziet er zo uit:

Geluk

Ja, ik hoor u wel brommen hoor. Geluk! Hoe denk ik dat te definiëren voor 17 miljoen verschillende mensen? En hoe denk ik dat meetbaar te maken of in doelstellingen te vatten? Schrijf me nou niet meteen af als zweverig tiepje of naïeve wereldverbeteraar. Nederland staat al jaren in een Top 10 van ´s werelds meest gelukkige landen. Er is een heus World Happiness Report!

Nationaal geluk is te meten, door te kijken naar een breed scala van indicatoren; de kwaliteit van het bestuur, bruto binnenlands product, (politieke) vrijheid, sociaal kapitaal, sociale voorzieningen, levensverwachting, gemiddelde goede gezondheid, vertrouwen (o.a. in sociale voorzieningen), vrijgevigheid en vrijheid van corruptie.

Vrijheid

Mijn vrijheid is mijn grootste goed. Ik ben vrij te gaan en staan waar ik wil. Ik ben vrij mijn eigen verstand en geweten te volgen en ik mag, in dezelfde mate als u, vrij aanspraak maken op de vele rechten en vrijheden in ons kikkerlandje. Ik ben vrij mijn mening te uiten. Ik ben vrij te beschikken over eigen lijf en leden, baas in eigen buik.

De onaantastbaarheid van het lichaam staat wel nog altijd onder druk, zo worden ook hier nog altijd kinderen besneden omdat hun ouders dat een religieuze plicht vinden. Besnijdenis is prima, dat moet u zelf weten, zo lang u daar maar zelf voor kiest. Daarnaast wordt er nog gesteggeld over mijn vrijheid zelf te bepalen wanneer ik mijn leven voltooid vind en die beslissing is aan niemand dan aan mijzelf. Wil ik over veertig jaar een pil van Drion op mijn nachtkastje hebben liggen, dan gaat u dat niets aan.

Veiligheid en Recht

U ziet het nu in Amerika, een gedegen en integer rechtssysteem is uitermate belangrijk. Rechters horen neutraal en onafhankelijk te zijn en niet te (hoeven) buigen voor politieke winden en windbuilen. Dat betekent dat zo’n rechtssysteem een aantal waarborgen moet kennen, al was het maar om rechters te beschermen tegen potentaten zoals een president Trump, die denken boven de wet te staan. Tsjakka, het belang van een ordentelijke staatsinrichting op een zilv’ren dienblad! De scheiding van kerk en staat is helaas nog lang niet af en de trias politica moeten we zwaar bewaken.

Ik ga graag veilig en ongestoord over straat, dat is mijn veiligheid in het klein. In het groot zie ik natuurlijk graag een overheid die anticipeert op spanningen en calamiteiten in binnen- en buitenland en die er alles voor doet om onze samenleving veilig en leefbaar te houden. Daarbij hecht ik niet aan open grenzen voor Jan en alleman, maar word ik wel wantrouwig wanneer mensen steevast menen privacy uit te moeten wisselen voor veiligheid.

Een integere politiemacht die draagvlak heeft onder de bevolking, die tot in de haarvaten van de samenleving zit en die genoeg budget, personeel, tijd en ruimte heeft om haar werk naar behoren te doen vind ik essentieel.

Geweld in de privésfeer is de omvangrijkste geweldvorm in onze mooie, Nederlandse samenleving en zou daarom alleen al veel meer prioriteit moeten krijgen. Ongeveer 50% van de Nederlandse bevolking heeft nooit te maken gehad met huiselijk geweld of met een vervelend incident in de huiselijke kring.

Bijna 40% van de vrouwen in Nederland heeft, nog voor hun zestiende levensjaar, een of meer negatieve ervaringen met seksueel misbruik opgedaan. Van alle meisjes zal tussen 5 en 10% in hun jeugd verkracht worden, van de jongens zal dat 1 tot 5% hetzelfde lot ondergaan. Zo’n 80% van die slachtoffers wordt misbruikt door daders uit de dagelijkse omgeving; gezinsleden of bekenden van de familie.

Gelijkheid

Geen mens is meer dan de ander. We zijn misschien niet allemaal hetzelfde, maar we zijn wel allemaal gelijk. Iedereen verdient dezelfde kansen in het leven en heeft recht op een gelijke behandeling in gelijke gevallen.

’t Moet nochtans gezegd dat u mij, als vrouw, nog altijd mag discrimineren wanneer u dat uit hoofde van een of ander geloof doet. Zo vindt ons College voor de Rechten van de Mens dat een buschauffeur best vrouwenhandjes mag weigeren en dat is en blijft een gotspe. Discriminatie is nooit oké, dus ook niet op religieuze gronden. Ook homoseksuelen worden nog met regelmaat gediscrimineerd en mensen met een andere etnische herkomst treft nog met grote regelmaat hetzelfde lot.

Sommige diertjes zijn dus nog altijd meer gelijk dan andere diertjes en dat behoeft remedie.

Emancipatie

Ja, u kent me natuurlijk al. Emancipatie, dat is een dingetje hoor. Er schort nog wat aan het naamrecht, de arbeidsparticipatie van vrouwen en gelijk loon voor gelijk werk. Slechts om en nabij de helft van de Nederlandse vrouwen is economisch zelfstandig, tegenover 73% van de mannen.

Nederlandse vrouwen verdienen gemiddeld nog steeds 17,6% (CBS, 2012) minder dan hun mannelijke evenknieën. Daar is 4% van volstrekt onverklaarbaar. Dat verschil wordt wel kleiner, maar dat gaat zo langzaam dat we nog een jaar of zeventig nodig zullen hebben om die loonkloof te dichten – zouden we dit tempo aanhouden.

Mannen worden nog altijd structureel ondergewaardeerd waar het gaat om hun kwaliteiten als ouder en opvoeder. Ruim een vijfde van de vrouwen en 42% van de mannen vindt een vrouw nog altijd geschikter om kinderen op te voeden dan een man (Emancipatiemonitor 2014). Werk aan de winkel!

Sociale zekerheid

Er gaat geen verjaardagsfeestje voorbij of er wordt wel boos gesproken over uitkeringstrekkers of asielzoekers die op onze kosten hun tanden laten bleken. Een sociaal vangnet voor wanneer het leven je even grandioos tegenzit (en dat gebeurt heus de besten) is nochtans een van de mooiste verworvenheden van onze staat. Werkeloosheid, pensioen, ziekte of arbeidsongeschiktheid lossen we op door solidariteit en samenhorigheid: er wordt collectief gezorgd voor alle Nederlanders. Betalen we allemaal netjes aan mee.

Toch, ’t kan en moet beter. U heeft het vandaag kunnen lezen; het aantal huishoudens in langdurige armoede stijgt. Die armoede raakt zo veel kinderen, dat het me het schaamrood op de kaken doet staan.

Vooral eenoudergezinnen met minderjarige kinderen blijken vaak te maken te hebben met risico op armoede. Dit speelde bij ruim een kwart van die groep. In totaal groeiden in 2015 ruim 320.000 kinderen op in een huishouden met een extreem laag inkomen. Voor 125.000 van hen was dit het vierde jaar achtereen, oftewel 8000 meer dan in 2014.

Onderwijs en cultuur

Nederland is een kenniseconomie. We hebben dus ook een economisch belang bij goed onderwijs in het algemeen en uitstekend hoger onderwijs in het bijzonder. Daarnaast, het is nog met geen enkele generatie goedgekomen zonder dat er in werd geïnvesteerd. Kinderen die lezen bijvoorbeeld, belanden later hoger op de sociale ladder.

Nederland telt, naar schatting, 250.000 mensen die niet kunnen lezen of schrijven. Dat is 1,5% van de bevolking. Daarnaast zijn er 1,3 miljoen laaggeletterden, die wel losse woorden kunnen lezen maar een wat langere tekst niet kunnen behapstukken. Laaggeletterdheid kost de maatschappij 556 miljoen euro per jaar. Wat u daarbij wellicht niet zult verwachten is dat twee derde van die 1,3 miljoen laaggeletterden van Nederlandse afkomst is. Tien procent van onze 15-jarigen is een zogeheten zwakke lezer.

Ieder kind heeft recht op onderwijs, dat moet leiden tot een startkwalificatie. Gelijke kansen, dat begint in het onderwijs. Daar is ook een maatschappelijk belang bij in het geding. Niet alleen omwille van onze kenniseconomie, maar vroegtijdig schoolverlaten vergroot bijvoorbeeld ook de kans op een criminele carrière met een factor 2,5. Terug met het verheffingsideaal!

Gezondheidszorg

Zorg moet toegankelijk, beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Niets minder. De zorg kan ongetwijfeld slimmer, efficiënter en goedkoper en dat is geweldig, zo lang de zorg er ook maar beter op wordt. De rechten van patiënten, het welbevinden van verpleeghuisbewoners, verstandig medicijnengebruik, lagere kindersterfte en meer aandacht voor zorgmijders, het mag allemaal wat kosten.

Er zijn in Nederland relatief weinig tienerzwangerschappen en tienermoeders en toch maak ik me zorgen over hoe wij daar mee omgaan. De vergoeding van anticonceptie zoals de pil moet terug de basisverzekering in en er zou veel meer aandacht voor goede seksuele voorlichting en vorming moeten zijn.

Natuur en klimaat

Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Dat betekent dat we extra zuinig moeten zijn op onze natuur, onze lucht en ons water. De gemiddelde Randstedeling rookt zeven sigaretten per dag zonder er een daadwerkelijk op te steken. Dierenwelzijn is een ondergeschoven kindje.

We eten graag te veel en vooral goedkoop vlees en dat levert dieronterende toestanden op in de bio-industrie en bij het vervoeren van levend slachtvee. Het slachtvee dat dubbel pech heeft wordt dan ook nog eens ritueel en dus liefst onbedwelmd geslacht. Nederland heeft enorme aantallen vee, alleen al twaalf miljoen varkens. De huisvesting van zo veel dieren is problematisch, op zijn zachtst gezegd. De legbatterij is dan wel verboden, maar de megastallen worden de grond uit gestampt. Er zijn 2,8 miljoen melkkoeien in Nederland. Van deze dieren staat 30% altijd op stal. De kalveren worden direct na de geboorte bij het moederdier weggehaald.

We hebben, alleen op televisie al, uitgebreid kunnen zien hoe het bloed uit levend vee vervoerende vrachtwagens liep, hoe de “plofkip” aan haar naam komt, hoe kippen de snavel en biggen de staart wordt afgeknipt, hoe koeien onverdoofd onthoornd worden en te lijden hebben van ontstekingen aan hoeven en uiers. We hebben de dierenlijken in grote grijpers zien hangen nadat er weer eens op grote schaal een dierziekte uitbrak, omdat we ons vee op grote schaal en dicht op elkaar willen houden en omwille van de export weigeren ze in te enten.

Normen en waarden

Ik maak me zorgen over de verhuftering van ons, Nederlanders. Onze samenleving verruwt en de tolerantie, waar we ooit bekend om stonden, staat onder druk. We wisten ruimte voor ieder individu enerzijds zo goed samen te laten gaan met solidariteit en betrokkenheid. Een smaldeel van ons juicht inmiddels bij nieuwsberichten over verdronken ‘gelukzoekers’ en we zien de vluchtelingenstroom, die onze kant op komt, met achterdocht en vrezen aan. Aan de andere kant horen we mondiaal nog altijd bij de top van goede doelen-gevers. Geweld tegen hulpverleners is in opmars. We zullen zelf, als burgers van dit prachtland, weer aan de bak moeten. Omgangsvormen, respect voor elkaar – dat begint bij onszelf.

Omdat goed leiderschap grotendeels bestaat uit een goed voorbeeld dienen we de integriteit van de overheid te bewaken en corruptie te bestrijden. Geen ruimte dus, voor liegende ministers en deals met criminelen sluiten.

Ik ben benieuwd hoor, wat vind ik straks bij wie terug:

1. VVD
2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
3. PVV (Partij voor de Vrijheid)
4. SP (Socialistische Partij)
5. CDA
6. Democraten 66 (D66)
7. ChristenUnie
8. GROENLINKS
9. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
10. Partij voor de Dieren
11. 50PLUS
12. OndernemersPartij
13. VNL (VoorNederland)
14. DENK
15. NIEUWE WEGEN
16. Forum voor Democratie
17. De Burger Beweging
18. Vrijzinnige Partij
19. GeenPeil
20. Piratenpartij
21. Artikel 1
22. Niet Stemmers
23. Libertarische Partij (LP)
24. Lokaal in de Kamer
25. JEZUS LEEFT
26. StemNL
27. MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R
28. Vrije Democratische Partij (VDP)

De lessen van Donald Trump

Met de nieuwbakken president Donald Trump op ramkoers met iedereen én zijn moeder ben ik vastbesloten goed geïnformeerd te gaan stemmen. In Amerika kunnen we nu allemaal goed zien wat er gebeurt wanneer je ondoordacht een stemhokje bezoekt.

Moslimban

Neem nu ’s mans ‘tijdelijke moslimban’, zoals zijn laatste decreet in de volksmond is gaan heten. Om zijn Amerikanen tegen terreur te beschermen mochten mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië niet langer het land in. Nou ja, of ze moesten van christelijke huize zijn. In dat geval haalt Donald Trump een hart over zijn hand. “I’m establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. Don’t want them here,” aldus de nieuwe Grote Leider. Ook mensen die al legaal in Amerika wonen en een green card hebben worden door deze ban getroffen. Curiouser and curiouser, zou Alice zeggen.

Vervelend detail is dan wel dat de mensen die tot nog toe aanslagen pleegden op Amerika opvallend vaak helemaal niet uit deze zeven landen komen. Landen zoals Egypte, Libanon en Saoedi-Arabië, waar de daders van de aanslagen op 9/11 vandaan kwamen, ontbreken op Trumps lijstje. Niet toevallig zijn dat landen waar president Trump zakelijk belang bij heeft.

Omar Mateen, de gewapende man die op 12 juni 2016 het vuur op bezoekers van de nachtclub in Orlando opende en daarbij vijftig mensen doodde, was een geboren Amerikaan met Afghaanse ouders. Op zaterdag 17 september 2016 werden bomaanslagen gepleegd in New York en in New Jersey. De verdachte, Ahmad Khan Rahami, kwam van origine uit Afghanistan. Afghanistan staat nochtans ook niet op het Lijstje van Trump.

Ongrondwettelijk

Nu is het zo gelegen dat de Grondwet van de good ol’ U.S. of A. een dergelijk onderscheid naar nationaliteit verbiedt. Een federale rechter in Seattle stelde het inreis-decreet dan ook gevoeglijk buiten werking. President Trump, kennelijk geheel en al onbekend met het concept van de rechtsstaat, twitterde zijn infantiel ongenoegen de wereld in. Zo’n tekst is natuurlijk een president onwaardig, maar dat is echt het minste probleem met deze man.

Censuur

In het land van de Free Speech legde hij al duizenden van zijn ambtenaren een spreekverbod op. Ambtenaren van onder andere het milieuagentschap EPA (Environmental Protection Agency) en het US Department of Agriculture and Health and Human Services mogen niet meer met het publiek communiceren. De regering-Trump praat namelijk liever feitenvrij over zaken als het klimaat, de opwarming van de aarde en het Clean Power Plan. Feiten en wetenschappelijk onderzoek zijn bad for business.

Donald Trumps beslissing Scott Pruitt aan te stellen als nieuwe baas van EPA spreekt boekdelen. Pruitt heeft in het verleden meerdere rechtszaken tegen EPA aangespannen en hij heeft sterke banden met de olie- en gasindustrie.

Abortus

Meer dan veertig jaar geleden bepaalde Amerika’s hoogste rechtbank dat vrouwen het grondwettelijke recht (ja, daar hebbie die vervelende grondwet weer) hebben om een zwangerschap vroegtijdig te beëindigen. De zaak Roe vs. Wade (1973) was daarin allesbepalend.

Donald Trump heeft nu in al zijn onwijsheid besloten een oude wet nieuw leven in te blazen, die alle financiële steun verbiedt aan NGO’s die in ontwikkelingslanden seksuele voorlichting, anticonceptie en al wat dies meer zij verzorgen als (informeren over) abortus daar onderdeel van is.

Met één pennenstreek en omringd door een select gezelschap van slegs witte mannen schrapte Trump 600 miljoen dollar aan subsidie. Daarmee maakt hij organisaties zoals Marie Stopes International effectief vleugellam. Dat terwijl die wet eerder al heeft bewezen contraproductief te werken: het aantal abortussen daalt er niet mee, terwijl het aantal illegale en onveilige abortussen er juist door stijgt.

Op 15 maart 2017 nemen 28 partijen deel aan de Tweede Kamerverkiezing van ons eigen kikkerlandje. Dat betekent dat ik 28 partijprogramma’s zal doorworstelen. I’ll keep you posted. 🙂

 1. VVD
 2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 3. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 4. SP (Socialistische Partij)
 5. CDA
 6. Democraten 66 (D66)
 7. ChristenUnie
 8. GROENLINKS
 9. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 10. Partij voor de Dieren
 11. 50PLUS
 12. OndernemersPartij
 13. VNL (VoorNederland)
 14. DENK
 15. NIEUWE WEGEN
 16. Forum voor Democratie
 17. De Burger Beweging
 18. Vrijzinnige Partij
 19. GeenPeil
 20. Piratenpartij
 21. Artikel 1
 22. Niet Stemmers
 23. Libertarische Partij (LP)
 24. Lokaal in de Kamer
 25. JEZUS LEEFT
 26. StemNL
 27. MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R
 28. Vrije Democratische Partij (VDP)