Verkiezingsprogramma VNL (VoorNederland)

Het volgende verkiezingsprogramma dat ik ga doorspitten is dat van VoorNederland (VNL), naar eigen zeggen de enige klassiek-liberale partij van ons land.

Geluk

Nee, weer al niks over ‘geluk’.

Vrijheid

VNL omarmt de opvatting van Nobelprijswinnaar prof. Milton Friedman: “Individuele vrijheid begint bij economische vrijheid.” De vrijheid van meningsuiting wordt verruimd; De grens ligt bij aanzetten tot geweld. Het democratische debat moet worden gevoerd zonder angst voor vervolging.

Er komt een boerka- en niqaabverbod in de publieke ruimte. Immigranten met een kindbruidje “zetten we linea recta uit”, maar het blijft helaas onduidelijk wat er dan met genoemd kindbruidje wordt aangevangen.

Veiligheid en Recht

De partij zal 1 miljard extra in politie, justitie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten investeren en nog eens 5 miljard extra in Defensie. Er komen agenten bij en de politiebureaus blijven open. VNL wil hogere straffen voor zware misdrijven. De vervroegde invrijheidstelling wordt geheel afgeschaft en levenslang blijft levenslang.

Er komt een streng immigratie beleid, naar Australisch model: Alleen mensen die een verrijking zijn voor onze economie zijn welkom. Er komt een referendum over een Nexit.

Wiet wordt gelegaliseerd.

De democratie wordt gestroomlijnd, de Eerste Kamer wordt afgeschaft en de provincie als bestuurslaag verdwijnt. VNL beoogt een strikte scheiding van kerk en staat, naar Frans model: de laïcité.

Gelijkheid

VNL wil geen positieve discriminatie. Politiemedewerkers wil zij niet belasten met richtlijnen tegen etnisch profileren.

VNL wil een puntenpaspoort invoeren voor mensen met een dubbele nationaliteit. Bij verlies van alle punten (in geval van één of meer misdrijven), komt het Nederlanderschap te vervallen. Nadat de straf is uitgezeten wordt men uitgezet als ongewenst vreemdeling. Daarmee introduceert VNL rechtsongelijkheid.

De export van uitkeringen, kinderbijslag en toeslagen, met uitzondering van de AOW, wordt verboden.

Emancipatie

VNL juicht de emancipatie islamitische vrouwen toe. Vrouwenbesnijdenis, opsluiting van vrouwen en eerwraak willen ze zwaar laten bestraffen. Emancipatoir gezien houdt het daarmee ook wel meteen weer op.

Sociale zekerheid

Als het aan VNL ligt, dan komt er één laag belastingtarief van 25% en hoeft over de eerste 10.000 helemaal geen belasting betaald te worden. De btw gaat naar 15%. Accijnzen op brandstof, alcohol en tabak gaan met 10% omlaag. Dit alles moet bijdragen aan de koopkracht, de banengroei en de economische groei.

De AOW wordt verhoogd en de AOW-leeftijd wordt vastgezet op 67 jaar.

VNL wil het kindgebonden budget fors verhogen: oplopend tot liefst 150%.

Onderwijs en cultuur

Er komt weer een dienstplicht, sociaal of militair. VNL wil af van de “linkse maakbaarheidsidealen in het onderwijs”. Klassen moeten kleiner. Er moet bij zowel bij het hoger beroepsonderwijs als het wetenschappelijk onderwijs aan de poort strenger geselecteerd worden en het onderwijs moeten beter aansluiten op de arbeidsmarkt.

Gezondheidszorg

Hunnie van VNL willen de beste zorg voor iedereen, maar de zorg moet daarnaast ook goedkoper. Dat willen ze bewerkstelligen door de overhead aan te pakken. Er moet meer keuzevrijheid komen, door iedereen zijn eigen basispakket samen te laten stellen. De zorgpremie gaat omlaag en zo ook het eigen risico (met 50 euro).

Natuur en klimaat

Er wordt een half miljard geïnvesteerd in de wegen. De 80-kilometerzones worden afgeschaft. De subsidiëring van windmolens wordt gestaakt, er word alleen nog in rendabele, duurzame energievormen geïnvesteerd. De prijzen van benzine, diesel en LPG gaan fors omlaag. Moeder Natuur komt er dus wat bekaaid vanaf, bij VNL.

Normen en waarden

De Nederlandse cultuur is de leidende cultuur. Nationale feestdagen blijven onaangetast, dus geen Suikerfeest in plaats van bijvoorbeeld Tweede Kerstdag.

Verkiezingsprogramma OndernemersPartij

De OndernemersPartij maakt zich, zoals haar naam al verraadt, voornamelijk hard voor de ondernemers onder ons. Het is dan ook een bepaald beperkt verkiezingsprogramma.

Geluk

Nee, dat staat bij deze partij ook al niet in het programma. Of geld moet gelukkig maken…

Vrijheid

De OndernemersPartij richt haar pijlen op (salafistische) moskeeën. De preken moeten in het Nederlands gehouden worden, financiering van moskeeën met buitenlandse gelden wordt verboden en elke moskee wordt verplicht jaarlijks een sluitende begroting inclusief accountantsverklaring in te dienen. Indien dit niet gebeurt, volgt sluiting van de moskee.

Veiligheid en Recht

De politie wordt, als het aan de OndernemersPartij ligt, weer bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken ondergebracht. De begroting van de politie dient met 25% te worden opgehoogd. Het defensiebudget dient zo spoedig mogelijk op het niveau te zijn van de NAVO-norm (2% van het BBP).

Er komt een Ministerie immigratie en integratie. Het stoppen met de remigratie-uitkering zal het eerste zijn dat dit ministerie tot taak krijgt.

Winkeldiefstallen of andere economische vermogensdelicten worden standaard middels het snelrecht afgehandeld. Door een verhoging van het budget van de politie kan deze hier meer tijd voor vrijmaken.

Gelijkheid

Behalve dat de OndernemersPartij moskeeën anders zou willen gaan behandelen dan andere religieuze instellingen is er over gelijkheid niet erg nagedacht.

Emancipatie

Niets, nada, noppes.

Sociale zekerheid

De BTW-verhoging wordt teruggedraaid naar 19% om de exportpositie van Nederland binnen Europa te versterken. De brandstofaccijnzen gaan omlaag. Er komt een Ondernemersbank, zonder bonuscultuur. Deze staatsbank, onder toezicht van het Ministerie van Financiën, gaat ondernemers met de laagst mogelijke tarieven financieren. Pensioenopbouw door de ZZP’er moet met een hogere aftrekpost gestimuleerd worden.

Over het doorbetalen van langdurig zieke werknemers is de OndernemersPartij in het geheel niet te spreken, ze noemt dat zelfs een ‘politieke samenzwering’. Een ondernemer moet ook nog eens zorgen voor voldoende re-integratie inspanningen, allemaal ontzettend onrechtvaardig! Drie maanden een zieke werknemer doorbetalen is meer dan genoeg en de verplichting tot re-integratie moet geschrapt.

Onderwijs en Cultuur

Het leenstelsel wordt afgeschaft en de prestatiebeurs wordt heringevoerd. Het bedrijfsleven krijgt inspraak bij het stellen van eisen voor stages. Naast de verplichte stage op het VMBO en het MBO komen er ook verplichte stages op het HBO en het WO.

Gezondheidszorg 

De overheid moet gaan concurreren met de zorgverzekeraars. Er komt een basisverzekering van overheidswege, waarmee ze die concurrentie aan zal gaan. Ondernemersorganisaties krijgen een wettelijk stem bij het vaststellen van het curriculum.

Natuur en klimaat

De overheid moet volledig inzetten in het financieel ondersteunen van zonne-energie, getijdenenergie en aardwarmte-energie.

Normen en Waarden

Ehm… nope.

Verkiezingsprogramma 50Plus: 50PLUS PUNTEN

Er staat opvallend strijdbare taal in het verkiezingsprogramma van 50Plus. “Omdat ouderen het niet meer pikken!” bijvoorbeeld en “We pakken ze terug!”. 50Plus vindt dat ouderen de afgelopen jaren ongenadig hard gepakt zijn door de VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66.

Geluk

Nee, ook bij 50Plus staat ‘geluk’ als op zichzelf staand gegeven niet in het verkiezingsprogramma.

Vrijheid

Met inachtneming van zorgvuldigheidscriteria en de strikte voorwaarde van verstrekking door een arts is 50PLUS voorstander van de introductie van een ‘laatste-wil-pil’. 50PLUS stelt dat euthanasie door een arts ook toegepast mag worden als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden zonder medische grondslag (een voltooid leven).
Anoniem internetgebruik moet worden tegengegaan door invoering van een digitaal paspoort.
Er komt een kiesdrempel van 3% en de Eerste Kamer wordt afgeschaft. Het aantal leden van de Tweede Kamer wordt teruggebracht tot 100. Er komen bindende regionale en landelijke referenda. Ook de bevolking kan onder wettelijke voorwaarden een (bindend) referendum voorstellen.

Veiligheid en Recht

De politie moet weer onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken vallen. Er komen meer politiebureaus en wijkagenten. De capaciteit van de politie gaat omhoog, deels door het aantal BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) te verminderen.  Er komt meer geld voor verhoging van het oplossingspercentage van misdrijven. De reorganisatie van de Nationale Politie wordt (deels) ongedaan gemaakt door beslissingen weer decentraal te laten nemen.
Nederwietteelt wordt gelegaliseerd.

Gelijkheid

Leeftijd wordt als discriminatiegrond opgenomen in de Grondwet. Alle burgers tellen mee in Nederland. Van jong tot oud. We mogen trots zijn op een land dat vernieuwt, dat ondernemend is, dat zorgt, waar weer verbinding komt tussen de generaties, waar burgers zich veilig moeten kunnen voelen, waar we tradities en onze cultuur koesteren, waar managers het niet alleen voor het zeggen hebben en waar de menselijke maat weer moet gaan tellen.
Het is oneerlijk dat waterschappen de afvalzuiveringsheffing voor tweepersoonshuishoudens in rekening brengen op basis van drie vervuilingseenheden.

Emancipatie

Ehm, niets specifiek (op de eerder genoemde punten over ouderen na).

Sociale zekerheid

De AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar, maar als u de plannen van 50Plus doorberekent blijkt dat daar wel een lagere AOW-uitkering tegenover zal moeten staan. Wie 65 jaar wordt stopt met de premiebetaling en AOW-gerechtigden betalen geen mantelzorgboete. Er moet een stimuleringspakket komen om oudere werknemers aan het werk te krijgen én te houden. Er wordt een coördinerend minister voor Ouderenzaken aangesteld, die met spoed werk moet maken van het verlagen van de AOW-leeftijd, het zekerstellen van het pensioen en het herstellen van de koopkracht van ouderen.
50Plus wil werkgevers ontlasten door het beperken van sociale lasten en voorzieningen voor werknemers vanaf 45 jaar, waaronder maximaal 8 weken loondoorbetaling bij een zieke werknemer, daarna betaling via overheidsfonds.
Er komt een nieuw Ziekenfonds 2.0, waarbij zorgverzekeraars niet langer een rol spelen. Zorgverzekeraars bieden alleen nog aanvullende verzekeringen aan.
Bewoners van verpleeghuizen hebben recht op een menswaardiger bestaan met meer aandacht en meer activiteiten. Buurtzorg en wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in de wijk.

Onderwijs en cultuur

Alle leerlingen, in zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs, krijgen minimaal vijf uren per week lessen sport, zwemmen en gymnastiek. De klassen worden kleiner. De ambachtsschool en de mavo worden in ere hersteld. Het sociaal leenstelsel wordt weer afgeschaft. 50PLUS is geen voorstander van het ‘passend onderwijs’. Gratis onderwijs voor ouderen moet een basisrecht worden.
50Plus vindt actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten goed voor zowel de ontwikkeling van jonge mensen als voor die van volwassenen. De overheid moet culturele innovatie steunen.

Gezondheidszorg

Er wordt direct gestopt met de bezuinigingen op ouderenzorg. Het eigen risico wordt afgeschaft

Natuur en klimaat

Er komt een minister van Innovatie en Duurzaamheid. 50PLUS steunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030 en wil zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief. Vervoer moet zo onafhankelijk mogelijk worden van fossiele brandstoffen. Er wordt afgezien van kernenergie zolang niet alle risico’s zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval.
Alle Nationale Landschappen en natuurgebieden blijven behouden.  Wijken moeten vergroenen door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders aantrekken.
Dierenleed wordt bestreden. De grootschalige veehouderij wordt beperkt en megastallen zijn ongewenst. Dierenmishandeling wordt zwaarder bestraft en 50PLUS is voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten.

Normen en waarden

Vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief om anderen te beschimpen en om te schelden. Elkaar aanspreken op fatsoen moet normaal zijn. De ik-samenleving vernietigt solidariteit.

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren: Plan B

Gelukkig kan ik vandaag wel terecht in het winkeltje van de Partij voor de Dieren. Haar partijprogramma (PDF) is relatief kort én ze heeft de moeite genomen alternatieven te bieden in eenvoudige taal en in het gesproken woord. Kudos!

De Partij van de Dieren heeft vier kernwoorden centraal staan: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Geluk

Een groene leefomgeving maakt mensen, en met name kinderen, gezonder en gelukkiger.

Vrijheid

De Partij voor de Dieren vindt het een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht als de overheid mensen automatisch als donor registreert. De partij onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens. De samenleving heeft echter ook de verantwoordelijkheid om te voorkómen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving. Zo dient er meer aandacht te komen voor herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.

De Partij voor de Dieren staat voor de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers. Onze privacy en data worden beter beschermd en de identificatieplicht wordt afgeschaft.

Ze voeren een correctief bindend referendum in bij verstrekkende besluiten.

Veiligheid en Recht

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt opgeheven en de Politie wordt weer ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Justitie wordt weer een zelfstandig ministerie. Gesloten politiebureaus moeten heropend worden en er komen (wijk-) agenten bij. Etnisch profileren wordt tegen gegaan door een registratiesysteem, waarin wordt vermeld waarom iemand werd staande gehouden.

Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd.

Politie en Justitie geven meer prioriteit aan dierenmishandeling en -verwaarlozing en er komt een officier van justitie voor Dieraangelegenheden. Er komen voldoende dierenagenten.  Er komen strengere straffen en hogere boetes voor dierenmishandeling en -verwaarlozing. Wie dieren mishandelt, mag geen dieren meer houden. Het opleggen van een levenslang houdverbod wordt mogelijk voor mensen en bedrijven die keer op keer dieren mishandelen of verwaarlozen. Bij de opsporingsdiensten komt meer aandacht voor het herkennen van signalen van dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld.

Een constitutioneel hof stelt rechters in staat om wetten en verdragen te toetsen aan de Grondwet en er komt een internationaal strafhof voor milieu- en dierenwelzijnszaken. Ecocide (grootschalige beschadiging of vernietiging van ecosystemen) wordt een wettelijk erkend strafbaar feit.

Gelijkheid

In Nederland hebben alle burgers dezelfde rechten. De overheid treedt met kracht op tegen alle uitingsvormen van discriminatie en zorgt ervoor dat het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling is van de samenstelling van de bevolking.
Een verbod op LHBTI-discriminatie wordt expliciet opgenomen in artikel 1 van de Grondwet en transgenderdiscriminatie en discriminatie van mensen met een intersekse-conditie wordt verboden in de Algemene wet gelijke behandeling. In de wet wordt de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ bovendien vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. Zo worden ook biseksuele en aseksuele mensen wettelijk beschermd.

Emancipatie

Er zijn slechts drie vrouwelijke lijsttrekkers, deze aankomende verkiezingen. Met Marianne Thieme geeft de Partij voor de Dieren dan ook het broodnodige goede voorbeeld. 
Mannen en vrouwen krijgen een gelijke beloning voor gelijk werk; homoseksuele paren krijgen gelijke rechten als heteroseksuele paren.
De Partij voor de Dieren wil drie maanden betaald ouderschapsverlof voor vaders, zodat ouders hun zorgtaken goed kunnen combineren met hun werk. Het recht om tijdens het werk te kunnen kolven of borstvoeding te geven wordt verlengd van negen naar twaalf maanden. 

Sociale zekerheid

De Partij van de Dieren zou graag een omslag zien in hoe we onze welvaart meten: Een groeiend bbp betekent niet per definitie dat het goed gaat met de samenleving of dat burgers gelukkig zijn. Voor het bepalen en sturen van beleid gaat de overheid de reeds ontwikkelde Monitor Brede Welvaart gebruiken. Die monitor beperkt zich niet tot inkomen, maar ook op zaken als onderwijs, gezondheid en milieu.

De mantelzorgboete wordt geschrapt.

Er komt een nieuw, groen belastingstelsel, waarbij geen of veel minder belasting op arbeid geheven wordt, maar op het gebruik van grondstoffen, met name op de niet-duurzame grondstoffen. Duurzame producten worden dan goedkoper. Het wordt daardoor mogelijk om verloren werkgelegenheid die naar lagelonenlanden is verplaatst, terug te winnen.

ZZP’ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.

Werknemers krijgen meer vrijheid en flexibiliteit om keuzes te maken in hun eigen pensioenopbouw. Er moet een flexibele AOW-leeftijd komen, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren. Het wordt mogelijk te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd, in ruil voor een in evenredigheid aangepaste AOW-uitkering.

Er komt een wettelijke regeling die de ontslagvergoeding koppelt aan het aantal jaren dat een werknemer gewerkt heeft, volgens de bekende systematiek van de kantonrechtersformule.

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger. De kinderbijslag wordt afhankelijk gemaakt van het inkomen van de ouders

Onderwijs en Cultuur

Iedereen heeft recht op goed, toegankelijk en duurzaam onderwijs, dat is het fundament onder een vrije en democratische samenleving. De basisbeurs keert terug en het collegegeld wordt verlaagd.

Duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueducatie, dierenwelzijn, mediawijsheid en filosofie worden een vast onderdeel van het lespakket op basisschool en in het voortgezet onderwijs. Voorlichting over LHBTI-diversiteit is verplicht op scholen, ook het mbo. Er wordt geïnvesteerd in schoolzwemmen en sportlessen en er komt meer ruimte voor kunst, muziek en drama.

Leraren, leerlingen en ouders krijgen veel meer autonomie bij het bepalen van prioriteiten. De klassen worden kleine en basisscholen krijgen de vrijheid af te zien van de eindtoets als zij op een andere manier kunnen aantonen dat aan de eisen is voldaan.

Kunst, cultuur, erfgoed en sport zijn voor iedereen toegankelijk en het budget hiervoor wordt verhoogd.

Gezondheidszorg

Er komt een Nationaal Zorgfonds, dat zorg toegankelijk maakt voor iedereen en het eigen risico wordt afgeschaft. De overheid stelt kwaliteitsnormen op in overleg met zorgverleners en -vragers, die worden opgenomen in contracten met zorgaanbieders. Een onafhankelijke instantie controleert en rapporteert over de kwaliteit van zorg op landelijk en lokaal niveau. 

Mantelzorgers hebben recht op financiële compensatie en aanvullende maatregelen die het mogelijk maken om zorg en arbeid te kunnen combineren.

Thuisbevallingen moeten overal in Nederland mogelijk blijven. De overheid start een campagne om langdurige borstvoeding te stimuleren. 
Vergoeding voor anticonceptiemiddelen komt voor alle leeftijden terug in het basispakket. Yay!

Op alle publieke zenders geldt een reclameverbod voor alcoholische dranken en rookwaren en er komt een verbod op kindermarketing voor ongezonde producten zoals snoep.

Natuur en Klimaat

De zorg voor onze planeet staat in dit programma voorop. Nederland gaat zich veel meer richten op een echte maak- en hersteleconomie. We gaan duurzame producten maken en veel meer producten herstellen of een nieuwe bestemming geven. Naast de reguliere overheidsbegroting komt er een groene staatsbalans, een verlies- en winstrekening die de effecten van beleid op mens, dier, natuur, klimaat en milieu laat zien. Er komt een groene investeringsbank, in handen van de overheid.
Er komt een klimaatwet die het reduceren van broeikasgassen verplicht.  Daarin is

vastgelegd dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen 40% minder is dan in 1990, en in 2030 65% minder. In 2040 is Nederland CO2-neutraal en wordt er geen fossiele brandstof meer gebruikt.

Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard en behoeften en ze verdienen een goede bescherming. Er komt een einde aan de bio-industrie en het aantal gehouden dieren wordt met 70% verlaagd. Megastallen worden verboden en stallen worden brandveilig. Alle dieren in de veehouderij krijgen recht op vrije uitloop. Kalveren mogen niet langer bij de moederkoe weggehaald worden. De oormerkplicht verdwijnt en veetransporten mogen niet langer dan twee uur duren. 
Bont, dons en leer van dieren die louter en alleen voor hun huid gekweekt worden wordt verboden. Dieren zijn er niet voor het vermaak van mensen, dierentuinen, dolfinaria, circussen en alle vormen van vermaak met dieren in hun huidige vorm niet passen in onze tijd. Fokken op extreme uiterlijke kenmerken van huisdieren is niet langer toegestaan, net als inteelt.
Slachtmethoden die ernstig leed veroorzaken, zoals de waterbadmethode bij kippen en CO2-verdoving bij varkens, schaffen we direct af. Het verbod op onverdoofd slachten gaat zonder uitzondering gelden (ook in de visserij). Er komt een Nederlands en Europees import- en handelsverbod op vlees van onverdoofd geslachte dieren. Zolang er nog onverdoofd geslacht wordt, geldt verplichte etikettering.
Voedingsmiddelen krijgen een duidelijk etiket met informatie over herkomst, dierenwelzijn, sociale omstandigheden, gezondheidsaspecten en de ecologische voetafdruk.
Dierproeven en onderzoeken met primaten zijn onethisch en worden zo snel mogelijk gestopt. Nederland zet zich in voor een versnelling van de internationale erkenning en toepassing van proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden.
Nederland verzet zich actief tegen walvisjacht en zeehondenjacht waar en onder de vlag van welk land dan ook uitgevoerd. Nederland pleit bij de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) voor een jachtverbod op kleinere walvisachtigen, zodat ook dolfijnen niet meer mogen worden bejaagd. Nederland verzet zich actief tegen de dolfijnenslachtingen op de Faeröereilanden en in Japan.
Steden en dorpen worden vergroend. 

Normen en Waarden

In ons tijdgewricht zijn we geld als doel op zich gaan zien en de Partij voor de Dieren fnuikt dat: “Alsof wat we ons kunnen veroorloven, samenhangt met geldbedragen in plaats van met wat de aarde kan bieden, hoe we dit verdelen en welke (morele) keuzes we daarin maken.” Mensen- en dierenrechten, natuur en duurzaamheid gaan voor economische kortetermijnbelangen.

Verkiezingsprogramma SGP: Stem voor het leven

Op mijn vrije zondagochtend dacht ik het verkiezingsprogramma van de SGP door te nemen, de koffie staat klaar en mijn boodschappenlijstje ligt onder handbereik.

In mijn serie over de verkiezingsprogramma’s voor de aankomende verkiezingen heb ik kennelijk niet goed genoeg nagedacht over mijn planning.

Het (online) winkeltje van de SGP is dicht want op zondag doen zij niet aan politiek. Ze rusten uit. En ze luisteren naar het Woord van God, de Bijbel.

Ik niet, dus voorlopig hebben ze pech gehad. 

Verkiezingsprogramma GroenLinks: Tijd voor verandering

Zo, vandaag staat in het teken van het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Het achtste programma in mijn serie van, hopelijk, 28. Ik vind het nu al een uitputtingsslag, maar mijn koffieverslaving tiert er welig bij.

Geluk

Nee, ook bij GroenLinks staat ‘geluk’ niet op het program.  

Vrijheid

De identificatieplicht wordt afgeschaft. Burgers krijgen het recht om wetten door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet en wanneer deze constitutionele toetsing is verwezenlijkt, dan wordt de Eerste Kamer afgeschaft. De leeftijdsgrens voor het actief kiesrecht wordt verlaagd naar 16 jaar.

Als het aan GroenLinks ligt wordt abortus uit het Wetboek van Strafrecht gehaald en de verplichte bedenktijd bij abortus wordt afgeschaft. Ook euthanasie gaat uit het Wetboek van Strafrecht. Artsen zijn pas strafbaar wanneer ze zich niet aan de regels houden. Bij verzoek tot euthanasie komt er een plicht voor artsen die vanwege gewetensbezwaren niet aan een verzoek willen voldoen om door te verwijzen naar een andere, welwillende arts.

Mensen die vinden dat hun leven voltooid is mogen en kunnen, ook als er geen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden in medische zin, een waardig einde aan hun leven maken. Zij kunnen hierbij een beroep doen op professionele stervensbegeleiders. Hulp bij zelfdoding door deze stervensbegeleiders is niet strafbaar.

Veiligheid en Recht

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt weer het ministerie van Justitie en de politie wordt weer ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. GroenLinks wil investeren in de recherche en in meer wijkagenten en politiebureaus in de wijken. Er komt een landelijk actieplan tegen gendergerelateerd geweld.

De uitvoering van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast: na twintig jaar wordt voor het eerst onderzocht of voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk is.

Softdrugs en drugs zoals XTC en paddo’s worden gelegaliseerd.

Gelijkheid

GroenLinks ziet ongelijkheid in inkomen, in vermogen en in de kansen die mensen hebben, en is vastbesloten die aan te pakken. 
In artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling wordt expliciet gemaakt dat ook discriminatie op grond van homo- en heteroseksuele gerichtheid, genderidentiteit, leeftijd en handicap niet is toegestaan. In de Algemene wet gelijke behandeling wordt transgenderdiscriminatie en discriminatie van mensen met een intersekseconditie expliciet verboden. Etnisch profileren gaan ze tegen door de politie te laten registreren wie waarom staande wordt gehouden.

Emancipatie

Het moderne gezin bestaat niet standaard uit man, vrouw en kind. Gezinnen waarbij de samenstelling anders is dan de traditionele moeder-vader samenstelling krijgen gelijke mogelijkheid tot juridisch ouderschap. De sekseregistratie bij de burgerlijke stand wordt afgeschaft.

GroenLinks gaat zorgen voor de voorwaarden om zorg, gezin, werk en vrije tijd te combineren: recht op flexibel en thuis werken, in deeltijd werken, gratis kinderopvang, betaald ouderschapsverlof en uitbreiding van het kraamverlof voor vaders en meemoeders. Zo kunnen mannen en vrouwen werk en zorg gelijk verdelen.

Om gelijke beoordeling en doorstroming van mannen en vrouwen te bevorderen, dienen de raden van bestuur en raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven en de top van (semi-)publieke instellingen voor niet meer dan twee derde uit mannen te bestaan.

Sociale zekerheid

GroenLinks wil een breed begrip van welvaart: groene groei, binnen duurzame grenzen; slimme groei, gebaseerd op kennis en innovatie; inclusieve groei, die zorgt voor goede banen en eerlijke inkomens.
De lonen gaan omhoog, de inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens omlaag. De hoogste inkomens gaan meer bijdragen. Mensen met een minimuminkomen gaan erop vooruit. De AOW als basispensioen wordt fors verhoogd.

Onderwijs en Cultuur

Onderwijs is de motor voor emancipatie. Elk kind krijgt ontwikkelrecht. Er wordt afscheid genomen van de toetscultuur in het basisonderwijs en de vroege selectie.  Kinderopvang wordt gratis. De basisschool en de buitenschoolse opvang worden bij voorkeur georganiseerd in een brede school, waar ruimte is voor spelen, sport, natuur en cultuur. Sterker nog; kinderen hebben recht op cultuur. 
Klassen worden kleiner. Er wordt een brede, tweejarige brugklas geïntroduceerd zodat kinderen genoeg tijd hebben een richting te kiezen.
Artikel 23 van de Grondwet zal worden herzien met als oogmerk dat de overheid kwalitatief goed onderwijs voor iedereen aanbiedt, financiert en op kwaliteit controleert. Daarbovenop kunnen ouders zelf vormen van bijzonder onderwijs aanbieden in de eigen tijd en door henzelf gefinancierd.
Er komt een nationaal museum, waar ruime aandacht is voor het slavernijverleden, koloniale verleden en de geschiedenis van migratie in Nederland.

Gezondheidszorg

GroenLinks wil investeren in zorg en welzijn voor ouderen, mantelzorgers, mensen met een beperking, kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben. De hiv-preventiepil PrEP moet in het basispakket.

Zorgverzekeraars worden omgevormd tot stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk. Het aantal polissen wordt beperkt tot één naturapolis en één restitutiepolis per verzekeraar. Het eigen risico wordt afgeschaft en de nominale premie voor de ziektekostenverzekering gaat fors omlaag.

Natuur en Klimaat

Nederland zet zich in voor bestraffing van ecocide, onder meer door het Internationaal Strafhof.

Er komt meer natuur als het aan GroenLinks ligt; nieuwe grote natuurgebieden in het hart van Nederland en Staatsbosbeheer wordt weer genationaliseerd. Verder wil de partij een apart milieuministerie. Ze is voor milieuzones en wil daar uniforme wetgeving voor.

GroenLinks kiest met dit programma voor een groene economie. Nederland moet nodig af van haar spilzucht en haar verslaving aan fossiele brandstoffen. Duurzame energie en energiebesparing zullen fiscaal gestimuleerd worden en er komt een heffing op de uitstoot van CO2. Binnen één kabinetsperiode sluiten de kolencentrales. Er moet een ambitieuze Klimaatwet komen, die garandeert dat Nederland in (uiterlijk) 2050 alleen nog schone energie heeft en 2 tot 3% energie per jaar bespaart. 

De overheid krijgt de rol van investeerder, in schone energie, openbaar vervoer en energiezuinige woningen en daarmee wordt ze aanjager van een moderne economie. Daartoe wordt een Groene investeringsbank opgericht.

De partij is tegen megastallen, daar wil ze geheel vanaf. De bontindustrie en de plezierjacht worden verboden. Stallen moeten brandveilig. Dieren hebben een intrinsieke waarde en moeten hun natuurlijke soorteigen gedrag kunnen uiten. Er komt een einde aan de bio-industrie. Veetransporten mogen maximaal 4 uur duren. 

Normen en Waarden

We delen met ons allen één wereld, dat betekent dat we allen verantwoordelijk dragen. 

Verkiezingsprogramma ChristenUnie: Hoopvol Realistisch

De ChristenUnie komt met een verkiezingsprogramma van 110 bladzijden, maar is meteen wel zo vriendelijk een samenvatting (PDF) beschikbaar te maken én zowaar een versie in eenvoudige taal. Ook aan gebarentaal is gedacht. Kudos!

Geluk

Ook bij de ChristenUnie komt ‘geluk’ als op zichzelf staand gegeven er bekaaid af. We leven in een van de gelukkigste, veiligste, minst corrupte, meest welvarende en best georganiseerde landen van de wereld. Geluk en liefdevolle relaties maken het menselijk leven zinvol.

Vrijheid

Uiteraard zet de ChristenUnie in op de vrijheid om te geloven en om van geloof te veranderen. Zij zijn tegen een verbod op besnijdenis van jongens en op rituele slacht. Dat is bedroevend, de besnijdenis van jongens is juist een inbreuk op de persoonlijke godsdienstvrijheid van die jongens zelf.

De abortusgrens gaat omlaag, in ieder geval naar maximaal 18 weken.

Euthanasie mag niet onder normaal medisch handelen vallen.

Veiligheid en Recht 

De ChristenUnie zet in op de versterking van het verbindend karakter van onze Grondwet. Deze moet daartoe een (nieuwe) inleiding krijgen waarin de identiteit en dragende waarden van onze samenleving worden beschreven. In artikel 1 van de Grondwet wordt het verbod op discriminatie op grond van handicap of geaardheid opgenomen. Het recht op leven wordt vastgelegd.

Ook komt er een Handvest, waarin uw en mijn rechten en plichten worden beschreven en er komt een Constitutioneel Hof dat wetten mag toetsen aan de Grondwet.

Als een kabinet tussentijds valt, wordt zonder verkiezingen een nieuw kabinet gevormd. Er komt geen kiesdrempel voor partijen.

De legalisering van prostitutie wordt teruggedraaid en de klant wordt strafbaar. Softdrugs blijven illegaal en moeten bestreden worden. Het verspreiden van seksueel getinte foto’s van anderen wordt strafbaar.

De ChristenUnie wil de politie terug onderbrengen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De strafrechtketen wil zij versterken door de politie, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht voldoende middelen te geven. Er moeten minimaal 1000 wijkagenten bij.

De topinkomens bij de politie verdwijnen, want het dienen van de publieke taak is een roeping. De Nationale Politie houdt zich aan de Balkenendenorm.

Gelijkheid

De partij wil een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor alle jongeren en een voor jong en oud eerlijk en houdbaar pensioenbeleid. De ChristenUnie is niet tegen ongelijkheid in welvaart, maar ziet wel dat een grote welvaartskloof veel maatschappelijke onvrede kan oproepen.

Emancipatie

De ChristenUnie wil het zwangerschaps- en bevallingsverlof naar 20 weken verlengen en het vaderschapsverlof naar 10 dagen.

Sociale zekerheid

De kinderbijslag gaat omhoog. Voor alle kinderen geldt hetzelfde bedrag aan kinderbijslag. Het kindgebonden budget voor het tweede en volgende kinderen wordt verhoogd.

Er komt een maatschappelijke dienstplicht van zes maanden, die ergens tussen het 18e en 28e levensjaar moet worden vervuld en waarbij het de bedoeling is dat sociale competenties, actief burgerschap en dienstbaarheid worden geleerd en ontwikkeld.

De ChristenUnie wil een nieuw gezins- en familievriendelijk (Natuurlijk…) belastingstelsel waarbij naar draagkracht wordt betaald. De belasting op arbeid gaat omlaag. Gezinnen met een minimuminkomen en kinderen (van 0 tot 5 jaar) worden vrijgesteld van belasting.

Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

Onderwijs en Cultuur

De ChristenUnie wil investeren in onderwijs. De vrijheid van onderwijs staat voorop, waarbij ouders kunnen kiezen voor onderwijs dat aansluit bij hun opvoeding en levensovertuiging. De partij wil de stichtingsnormen en opheffingsnormen zelfs verlagen om ruimte te maken voor het stichten van nieuwe scholen en het openhouden van scholen met een sterke identiteit.

Kinderen leren de Nederlandse taal, maar krijgen ook les in cultuur, waarden en burgerschap. Het onderwijs wordt beter ingericht op praktische vaardigheden. Er komt geen kleutertoets en geen schoolplicht tot 4 jaar. Het leenstelsel wordt afgeschaft en de basisbeurs komt terug.

Onze creativiteit is een gave van god, kunst en cultuur verbinden en verrijken en zijn daarmee primair van en voor de samenleving. Cultuureducatie hoort bij de schoolgang.

Gezondheidszorg

Toegankelijkheid en betaalbaarheid staan centraal, de zorg moet dichtbij de mensen georganiseerd worden en daarbij zijn huisartsen en wijkverpleegkundigen de spil in het zorgnetwerk in de buurt. De ouderenzorg wordt verbeterd, waarbij ouderen en hun naasten zo veel mogelijk regie houden. Een verpleeghuis moet als thuis zijn.

Het eigen risico blijft bestaan, maar wordt fors verlaagd.

Een brede introductie van de NIPT (niet-invasieve prenatale test) vindt de ChristenUnie ongewenst, want die past niet bij een Down-vriendelijke samenleving. Deze test komt alleen beschikbaar voor vrouwen in de risicogroep, die uitdrukkelijk hierom verzoeken.

Eerlijke etiketten waarschuwen voor onder andere sluipsuikers in producten.

Natuur en Klimaat

Investeringen in schone energie en in energiebesparing en zelfvoorzienende huishoudens moeten binnen één generatie leiden tot een energietransitie. De nadruk komt op het winnen van windenergie.

Nationale landschappen en parken worden beschermd.

Normen en Waarden

Bij de ChristenUnie zijn dat menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, naastenliefde, verdraagzaamheid, zorg voor de schepping en geloofsvrijheid. Naar goed christelijk gebruik is de zondagsrust heilig.

Handel zou afhankelijk gesteld moeten worden van respect voor godsdienstvrijheid: Dat betekent geen handelsmissies faciliteren naar landen waar mensenrechten ernstig worden geschonden en geen godsdienstvrijheid is.

Verkiezingsprogramma D66: Kansen voor iedereen

Vandaag is D66 aan de beurt. Weer al een lijvig partijprogramma (PDF) met een uitgebreid voorwoord van lijsttrekker Alexander Pechtold.

Geluk

Meneer Pechtold merkt, volkomen terecht, op dat het goed gaat met Nederland: “Wij behoren tot de wereldtop van gelukkigste, gezondste en best opgeleide mensen op aarde.” Indeed, en dat waarderen we te weinig.

‘Geluk’ wordt door D66 gekoppeld aan werk: “Een van de belangrijkste redenen om nieuwe groei na te jagen is dat deze groei leidt tot werk. Werk dat de kans biedt tot ontplooiing, dat leidt tot zelfredzaamheid en dat bijdraagt aan geluk.”

Vrijheid

D66 staat pal voor de vrijheid van het individu. Mensen die hun leven voltooid vinden, hebben recht op een waardig levenseinde. Hulp bij zorgvuldige levensbeëindiging is niet langer strafbaar. Het verstrekken van een ‘laatstewilpil’ moet mogelijk worden, onder strikte voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid.

Als een vrouw ongewenst zwanger raakt beslist zij in samenspraak met de arts of zij haar
zwangerschap wil voortzetten of niet. Als zij concluderen dat abortus of overtijdbehandeling gewenst is, dan wil D66 dat dit mogelijk is, zonder wettelijke bedenktijd, op basis van goede informatie en laagdrempeligheid. Dat betekent ook dat onder deze voorwaarden een abortuspil via de huisarts beschikbaar moet zijn.

Niemand hoeft zijn oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Dat geldt voor Nederlanders die langere tijd in het buitenland verblijven en voor mensen die naar Nederland komen.

Veiligheid en Recht 

Politie en justitie worden weer van elkaar gescheiden. Om criminaliteit terug te dringen moet de pakkans omhoog, daarom wil D66 investeren in effectievere opsporing en de ICT van de politie.

Voor homofobie, antisemitisme, moslimhaat, eerwraak, vrouwenbesnijdenis, kinderhuwelijken, gedwongen huwelijken, haat zaaien en geweld tegen andersdenkenden en minderheden is geen plaats in onze samenleving.

Het produceren en aanbieden van softdrugs wordt gereguleerd, want dat bevordert de gezondheid en vermindert criminaliteit.

Op de lange termijn wil D66 naar een Europees leger, ingebed in een democratisch en sterk Europa met een sterke relatie met onze trans-Atlantische bondgenoten.

Gelijkheid

D66 wil dat organisaties als politie, defensie en publieke omroep en de pabo’s in hun toelatingsbeleid meer nadruk leggen op diversiteit. Etnisch profileren wordt tegengegaan en daarbij lijkt de partij voorstander te zijn van een zogeheten stopformulier. Een expliciet verbod op genderdiscriminatie wordt opgenomen in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb).

Goed onderwijs, nee toponderwijs, is een voorwaarde voor gelijke kansen voor iedereen. True that!

Emancipatie

Iedereen krijgt een kans. De positie van vrouwen wordt versterkt. Buitensluiting, discriminatie en kansenongelijkheid worden aangepakt, maar hoe D66 dat wil gaan doen blijft in het midden. In 2021 moet de minimale grens van 30% vrouwen op belangrijke maatschappelijke functies doorbroken zijn. In 2021 hebben alle jongeren het gevoel echte kansen te hebben en seksuele geaardheid speelt geen rol meer in iemands loopbaan.

D66 wil betaald ouderschapsverlof van twaalf weken voor vaders en meemoeders, omdat dit de arbeidsdeelname van vrouwen bevordert.

Sociale zekerheid

Werk is en blijft de belangrijkste weg naar ontplooiing en controle over het eigen leven en daarom belooft D66 de lasten te verlagen voor werkgevers en meer mensen aan werk te helpen.

De belasting wordt verlaagd voor mensen die werken en D66 gaat een einde maken aan tijdelijke contracten. Er komt één arbeidscontract voor onbepaalde tijd voor alle werknemers. Het ontslagrecht wordt versoepeld.

Mensen moeten kunnen kiezen hoe zij hun pensioen op wensen te bouwen en bij welk pensioenfonds. Ook komt er een keuzemogelijkheid voor een flexibele AOW-leeftijd.

Onderwijs en Cultuur

Cultuur en kunst zijn belangrijk, ook op school. D66 gaat zich haar maken voor toponderwijs, want onderwijs is de motor van groei en kansengelijkheid. Uitstekende lessen op basisscholen en meer aandacht voor sport, cultuur en  sociale en digitale vaardigheden en het onderwijs wordt “teruggeven aan de leraar”.

Kinderen vanaf 2 jaar krijgen toegang tot de kinderopvang, te beginnen met vier dagdelen in de week, ook als de ouders niet werken. Er komt een brede buurtschool waar kinderen tot aan hun twaalfde levensjaar onder de pannen zijn.

Er komen weer weer brede en meerjarige brugklassen.

Gezondheidszorg

De menselijke maat moet terug in de zorg en de zorg moet inventief, betaalbaar en kwalitatief beter worden. D66 wil investeren in eHealth.

Natuur en Klimaat

D66 omarmt het Klimaatakkoord van Parijs. Ze wil een aparte minister voor Klimaat en Energie. Nederland moet voorop (gaan) lopen met een schone en groene economie. Kolencentrales worden versneld (voor 2025) gesloten. Er komt een belastingverlaging voor mensen die zelf stroom opwekken of elektrisch rijden.

Vuile lucht in steden en rondom de intensieve veehouderij is reden tot zorg, gemeenten behouden de mogelijkheid milieuzones in te stellen. Natuur heeft een intrinsieke waarde en verdient investering en bescherming.

D66 wil een ‘natuurinclusieve’ landbouw: landbouw die in balans is met natuur en biodiversiteit. Veetransport over grotere afstanden wordt aan banden gelegd. De onverdoofde slacht (inclusief bij vissen) moet zo veel mogelijk worden beperkt en het doden van dieren met CO2 wordt verboden.

Normen en Waarden

Hier wordt niet nader op ingegaan.

Verkiezingsprogramma CDA: Keuzes voor een beter Nederland

O, hemel waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ook het verkiezingsprogramma van het CDA (PDF) is zo’n honderd pagina’s lang. Opnieuw moeten we door een lange introductie worstelen, waarin ons wordt uitgelegd wat de huidige staat van Nederland is en hoe dat zo gekomen is. 
Lieve dames en heren politici, de meesten van ons hebben een leuke dagbesteding en 28 verkiezingsprogramma’s te lezen. Heb een beetje meelij!

Geluk

Nee, ook in dit programma komt het woord ‘geluk’ zelfs niet eenmaal voor. 

Vrijheid

Racisme, discriminatie en anti-religieuze stromingen, zoals antisemitisme, en discriminatie tegen moslims en christenen zijn onder geen beding goed te praten en worden actief bestreden en zwaarder bestraft, aldus het CDA. Anti-religieuze stromingen? Daar is de Verlichting er ook een van. Mijn innerlijke atheïst maakt zich spontaan zorgen.  
Het CDA is geen voorstander van een verdere verruiming van de euthanasiewetgeving of een wetsvoorstel dat een recht op levensbeëindiging regelt. Er is geen recht op actieve levensbeëindiging.

Veiligheid en Recht

Het CDA neemt de gelegenheid te baat haar concurrent, de VVD, haar verantwoordelijkheid in te wrijven voor de huidige problemen bij de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht en de inlichtingendiensten. De tijdens de laatste kabinetsperiode genomen maatregelen waren ondoordacht, kortzichtig en onverantwoord.

De Nationale Politie is en blijft een goed idee, vindt het CDA, alleen zijn de huidige ministers er niet in geslaagd daar een succes van te maken. Het CDA wil investeren in de capaciteit en de kwaliteit van de recherche. 

Van legalisering van de (productie van) softdrugs wil de partij niets weten. 
Er moet meer werk gemaakt worden van de preventie van radicalisering, het voorkomen van uitreizen, de opsporing van mogelijke terroristen, de bewaking en beveiliging van de publieke
ruimte en het tegengaan van haatpredikers. Er moet een wettelijke mogelijkheid komen om antidemocratische organisaties en bewegingen te verbieden. 

Gelijkheid

Het CDA staat achter artikel 1 van de grondwet en is tegen elke vorm van discriminatie. Bij een grondwetswijziging zal het CDA een initiatief om seksuele gerichtheid en handicap hierin expliciet op te nemen steunen.

Emancipatie

Emancipatie is zo op het oog niet echt een dingetje, bij onze CDA. Een alineaatje over vrouwenorganisaties in het buitenland en dat is het wel. Gelukkig staat het CDA daar dan wel pal voor. Voorts zet de partij in op langer ouderschapsverlof voor moeders én vaders.

Sociale zekerheid

Voor het CDA is het gezin nog altijd de gedoodverfde hoeksteen van de samenleving en in het nieuwe kabinet zou dan ook een minister voor Familie en Gezin aangesteld moeten worden. Meer financiële armslag voor gezinnen. 
Nu wordt een eenverdiener veel zwaarder belast dan tweeverdieners of een alleenstaande ouder. Dat is onrechtvaardig en zeer ongewenst en daar gaat het CDA wat aan doen. 
Werkgevers moeten worden gestimuleerd meer mensen in (vaste) dienst te nemen en de verschillen tussen ZZP’ers en vaste krachten moeten worden verkleind. Er komt één basisverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Het ontslagrecht wordt verruimd. 

Onderwijs en Cultuur

Het leenstelsel wordt teruggedraaid. Voor een brede vorming wil het CDA op alle onderwijsniveaus burgerschap, geschiedenis, filosofie, identiteit en maatschappelijke betrokkenheid integraal onderdeel uit laten maken van het lespakket.
Ook willen ze toe naar een nieuwe maatschappelijke dienstplicht, bij Defensie, in de zorg, bij de politie of andere maatschappelijke organisaties. 
Het huidige kinderopvangstelsel moet op de schop en vervangen worden door een zogeheten ‘voorschool’. Peuterspeelzalen en kinderopvang worden daarin samengevoegd tot één voorschool,
met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen.

Gezondheidszorg

Er moet een mantelzorgvergoeding worden ingevoerd en mantelzorgers moeten meet te zeggen krijgen bij de zogeheten ‘keukentafelgesprekken’. 
Goede ouderenzorg is voor ons een kwestie van beschaving, zo merkt het CDA terecht op, en goede zorg staat of valt met betrokken en voldoende personeel. Door meer ruimte en verantwoordelijkheid
te geven aan verpleegkundigen en artsen denkt het CDA te kunnen voorkomen dat de zorg teveel wordt bepaald door regels en geld.
Het CDA wil het eigen risico behouden, maar wel verlagen. 

Natuur en Klimaat

Het CDA zou graag een ontwikkelingsbank voor Technologie, Innovatie & Duurzaamheid oprichten. Alle gebouwen zijn in 2035 CO2-neutraal. Duurzame landbouw, veeteelt en visserij dienen gestimuleerd te worden en Europa moet zelfvoorzienend worden voor wat betreft basisvoedsel. 

Normen en Waarden

In het geval van het CDA hebben we het dan vooral over christelijke waarden. Zo is de zondagsrust een heet hangijzer en mag de Zondagswet niet afgeschaft worden. Gemeenten moeten dus de bevoegdheid houden om de zondagsrust te bewaren. 

Verkiezingsprogramma SP: Pak de macht!

Het volgende winkeltje dat ik aandoe is dat van de SP. Haar verkiezingsprogramma (PDF) is er weer een van het vele leeswerk. Het obligate geschiedenislesje is er, in dit geval, een van persoonlijke aard en dat spreekt me wel aan. De SP koos voor drie kernwoorden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 

Geluk

Meneer Roemer heeft over ‘geluk’ nagedacht en stelt dat mensen gelukkiger zijn in een land waar de verschillen kleiner zijn. Daar blijft het bij, maar (met de vorige drie programma’s in gedachten) het is in elk geval iets. 

Vrijheid

De SP wil een correctief referendum invoeren, zodat de bevolking ook tussen de verkiezingen door de gekozen vertegenwoordigers kan corrigeren. 
We blijven de baas over onze eigen data, niemand mag onze gegevens uitwisselen zonder onze toestemming en zonder daar open en transparant over te zijn.

Veiligheid en Recht

De SP herkent en erkent de waarde van wijkagenten en wil er agenten bij. Ze wil inzetten op diversiteit doorheen de gehele politieorganisatie. 
Er komt een Veiligheidswet, waarin wordt geregeld wanneer respectievelijk overheden, bedrijven en burgers verantwoordelijk zijn wanneer zij de veiligheid, het milieu of de gezondheid van mensen in gevaar brengen. 
Terugkerende Syriëgangers worden na een rechterlijke toets onderworpen aan een ‘deradicaliseringstraject’.
De teelt en verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gereguleerd en gelegaliseerd.
Gedetineerden gaan in gevangenissen aan het werk. Het geld dat daarmee wordt verdiend, gaat deels verplicht als tegemoetkoming naar de slachtoffers.

Gelijkheid

De SP gelooft in de louterende werking van naming and shaming; ze wil bedrijven die discrimineren benoemen en veroordelen. Loondiscriminatie of discriminatie op andere gronden is onacceptabel. 
In artikel 1 van de Grondwet wordt expliciet gemaakt dat ook discriminatie op grond van seksuele geaardheid, leeftijd en handicap niet is toegestaan. 

Emancipatie

Er komt een integraal programma tegen seksisme en huwelijksdwang, tegen gedwongen prostitutie en eergerelateerd geweld en vóór de zelfbeschikking van vrouwen. Yay!

Sociale zekerheid

Als het aan de SP ligt, dan komt er een Investeringsplan voor Nederland. Het minimumloon, de AOW-uitkering en het sociaal minimum worden met 10% verhoogd. 
De AOW-leeftijd moet weer naar 65 jaar. Pensioenfondsen worden niet langer verplicht om kunstmatig een lage rente te gebruiken voor het berekenen van toekomstige verplichtingen.
Er komt een nationale volksbank, waar niet gedaan wordt aan bonussen en woekerwinsten, en er komt een nationale investeringsbank voor het midden- en kleinbedrijf.  Multinationals gaan ‘gewoon’ belasting betalen en er komt een extra belasting voor miljonairs.
De huren moeten omlaag. 

Onderwijs en Cultuur

Schoolklassen worden kleiner en de studiebeurs blijft bestaan. Personeel, studenten en ouders krijgen meer zeggenschap en instemmingsrecht op de begroting. 
In het Voortgezet Onderwijs komt meer aandacht voor filosofie en geschiedenis, religie en levensbeschouwing, waarbij leerlingen kritisch leren nadenken over hun eigen achtergronden en leren omgaan met andersdenkenden. 
De SP is voornemens artikel 23 van de Grondwet te moderniseren: Scholen mogen niet langer leerlingen weigeren, omdat deze niet bij de grondslag van de school zouden passen. Schoolzwemmen en cultuureducatie horen erbij!
Kinderopvang wordt gratis en beschikbaar in vier dagdelen. 
De SP gaat investeren in kunst en cultuur, want die zijn een verrijking voor ieder mens. Er moet een Nationaal Historisch Museum komen.

Gezondheidszorg

De SP vraagt onze steun om een Nationaal Zorgfonds in te voeren. Daarmee worden alle huidige zorgverzekeraars in een klap overbodig. Het eigen risico wordt afgeschaft en er moet voldoende zorgpersoneel komen. De ambulancezorg wordt een publieke dienst.

Natuur en Klimaat

Dierenmishandeling wordt aangepakt en harder bestraft. Dierenbeulen krijgen een verbod om dieren te houden. Da’s mooi! 
Er komt een einde aan de bio-industrie. Er mogen geen megastallen meer bij komen en de brandveiligheid van stallen moet verbeterd. Dieren worden preventief ingeënt tegen gevaarlijke ziekten, waaronder mond- en klauwzeer.
De diverse klimaatdoelen en het Klimaatakkoord van Parijs staan hoog op de SP-agenda, waarbij ingezet wordt op het winnen van windenergie. Kolencentrales gaan over uiterlijk 10 jaar dicht, het gasgebruik wordt versneld afgebouwd en schaliegas, daar gaan we helemaal niet aan beginnen. Het belastingvoordeel voor energiegrootverbruikers in de industrie wordt fors verlaagd.

Normen en Waarden

Hier gaat de SP niet specifiek op in.