Turks worstelen met de democratie

Uitgerekend bij het standbeeld De verwoeste stad van Osip Zadkine, op het Plein 1940, liggen vanochtend losse straatstenen als stille getuigen van een nacht vol vernielingen en ongeregeldheden. Twaalf arrestaties en zeven gewonden, waaronder een agent. Watskebeurt?

Wel, dat ligt zo. De Turkse president Erdogan wil met een wijziging van de Turkse grondwet zijn presidentiële macht uitbreiden. Niet alleen wil meneer Erdogan daarmee meer greep op de Turkse rechterlijke macht (dág scheiding der machten) én de mogelijkheid per decreet te regeren, ook zou het betekenen dat hij tot 2029 president mag blijven. Omdat het wetsvoorstel ook voorziet in de afschaffing van de premiersfunctie krijgt een president daarmee álle uitvoerende macht. Hij zal zelfs het hele parlement mogen ontbinden wanneer hem de goesting daartoe overvalt.

Het Turkse parlement is reeds akkoord gegaan en op 16 april mag het Turkse volk zich daarover uitspreken tijdens een referendum. Dat betekent dat er campagne gevoerd moet worden!

Per decreet 

Dat reageren per decreet is een reden tot zorg. Meneer Erdogan heeft na de mislukte coup van vorig jaar de noodtoestand uitgeroepen en mag sindsdien al per decreet regeren, dus we weten al waartoe zulks leiden kan. Na het uitroepen van de noodtoestand is het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens voor onbepaalde tijd opgeschort. Diverse mensenrechten (zoals die op een eerlijk proces en die op vrijheid en veiligheid en respect voor privé- en familieleven) zijn buiten werking gesteld. Verdachten mogen tot dertig dagen zonder officiële aanklacht vastgehouden worden.

Hij schorste of ontsloeg al 120.000 ambtenaren. Voorts liet hij duizend privéscholen sluiten, net als 165 televisiestations, persdiensten, kranten, tijdschriften, radiozenders en uitgeverijen. Hij liet 40.000 mensen arresteren, onder wie ruim 140 journalisten en parlementariërs van de (pro-Koerdische) partij HDP.

Vorig jaar schreef ik daar al wat over in Turks worstelen met de vrijheid van meningsuiting en ik ben de aanhouding van de Nederlandse journaliste Frederike Geerdink nog niet vergeten, laat staan die van Ebru Umar. Die aanhoudingen vonden allebei ‘toevallig’ plaats tijdens afzonderlijke bezoekjes van onze minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders aan Turkije. Machtsvertoon heet dat.

Turkse stemgerechtigden weten dus wat hen te wachten staat. Als ik dat zo lees lijkt het me bepaald onverstandig daar ‘ja’ tegen te zeggen, maar onverstandig of niet, dat staat de kiezer vrij. Ook dat is democratie.

Campagne in het buitenland

De Turkse kieswet verbiedt politici al sinds 2008 campagne te voeren buiten de Turkse landsgrenzen. Artikel 94/A van de Turkse kieswet: “In het buitenland en in buitenlandse missies mogen geen campagneactiviteiten bedreven worden.”

Desondanks kondigde meneer Erdogans partij (AK) meteen grootschalige campagnebijeenkomsten aan in Europa. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu reisde af naar Duitsland, waar hij op 7 maart een campagnebijeenkomst hield in Hamburg. De Duitse regering wilde die bijeenkomst verbieden en werd derhalve door meneer Erdogan beticht van “nazipraktijken”. Dat is nogal wat en die uitspraak karakteriseert zowel de snel aangebrande natuur van meneer Erdogan als zijn politieke strategie van het gestrekte been.

Rotterdam

Goed. De volgende halte in de campagne van meneer Cavusoglu was Rotterdam, maar daar werd de bijeenkomst afgelast. In plaats daarvan moest er afgelopen zaterdag een bezoek gebracht worden aan het Turkse consulaat, ook in Rotterdam. De Nederlandse regering riep meneer Cavusoglu op niet naar Nederland te komen, want men voorzag problemen met de openbare orde en veiligheid. Zo’n bezoek was prima, maar dan wel graag kleinschalig en besloten. Dat was alles aan dovemansoren, de goede man stapte toch op het vliegtuig.

Het kabinet Rutte trok prompt (en on-Nederlands ondiplomatiek) de landingsrechten van ’s mans vliegtuig in. Meneer Erdogan ontstak alweer in woede en noemde Nederland een “nazi-overblijfsel” en “fascistisch”.

Ongewenst vreemdeling

De Turkse minister van Familiezaken, Fatma Betül Sayan Kaya, wilde op haar beurt acte de présence geven in Ermelo en Wehl. De eigenaars van daarvoor gehuurde uitspanningen zegden echter af. Ook haar leek het Turkse consulaat in Rotterdam een leuk alternatief. Maar die Hollanders doen zo vervelend!

Niet getreurd, mevrouw stapte gisteren in Duitsland met een heel gevolg van (al dan niet bewapende) beveiligers en medewerkers in een colonne auto’s en zette koers naar Rotterdam. Er vertrok kennelijk een tweede colonne auto’s, die de Nederlandse autoriteiten moest misleiden.

Eenmaal in Rotterdam werd de colonne staande gehouden en dat mondde uit in een volkomen surreële situatie, waarbij de minister urenlang weigerde uit haar gepantserde auto te komen.  Ze wilde de toegestroomde menigte, zo’n duizend man sterk, toespreken en ze wilde naar ‘haar consulaat’. Tot mevrouws ongenoegen mocht ze allebei niet: “Nederland schendt alle internationale wetten, conventies en rechten van de mens door mij niet binnen te laten gaan in het Turkse consulaat in Rotterdam.”

Enkele van de wagens uit de colonne werden weggesleept. Mevrouw Kaya werd tot ongewenst vreemdeling verklaard, afgevoerd en midden in de nacht terug geëscorteerd naar Duitsland. Toen kwam het dus tot rellen.  De ME, de politie te paard en een heus waterkanon moesten eraan te pas komen om de Westblaak en Plein 1940 schoon te vegen.

Vanochtend beloofde de Turkse premier Binali Yildirim “serieuze tegenmaatregelen tegen Nederland” en volgens hem is de diplomatieke onschendbaarheid van mevrouw Kaya aangetast. Dat laatste lijkt me onzin, overigens.

Diplomatieke onschendbaarheid

Buitenlandse diplomaten die in Nederland hun land vertegenwoordigen zijn onschendbaar. Die diplomatieke onschendbaarheid betekent dat gastland Nederland ze niet kan vervolgen of aanhouden. Deze bescherming geldt ambassadeurs, consuls, staatshoofden, regeringsleiders, ministers van Buitenlandse Zaken en permanente vertegenwoordigers bij internationale organisaties.

Diplomatieke onschendbaarheid is iets dat actief door het gastland erkend moet worden, alleen het dragen van een diplomatiek paspoort is dus niet genoeg. Doorgaans verstrekt het gastland een bijzonder identiteitsbewijs aan de betrokken diplomaat, waaruit de verleende onschendbaarheid blijkt.

Een Turkse minister van Familiezaken die onder valse voorwendselen én tegen de geldende wetgeving van Turkije én tegen de uitdrukkelijke wensen van gastland Nederland in afreist om campagne te voeren geniet in beginsel die diplomatieke onschendbaarheid dus niet.

Vrijheid en democratie

Toch, hè? Die Turkse ministers beroepen zich in Nederland op mensenrechten, die Turkije in eigen land zelf met voeten treedt. Een uitgelezen kans om te laten zien hoe het wél moet. 
Wees vrij je mening te uiten, ook als we die abject vinden. Onze democratie kan dat makkelijk hebben, daar hebben wij het volste vertrouwen in. Vooruit, hier heb je een mooie rode loper en voor de aardigheid richten we daar direct naast het grootste persvak ooit in. Natuurlijk mag je komen vertellen over hoe je graag zou willen dat je electoraat ‘ja’ zegt tegen je abjecte plannen je democratie uit te hollen, de vrijheden van je mensen op te schorten en de mensenrechten ongestraft met voeten te laten treden. Laten we je politieke tegenstrevers ook nog even aan het woord. Daarna zullen wij, in dezelfde vrijheid, daar wat van vinden. 
Of dat nu in een achteraf zaaltje is of in je eigen consulaat, leef je uit, met de pers erbij. Zodat iedereen weet wat je van plan bent. 

Verkiezingsprogramma NIEUWE WEGEN

Zo, met Nieuwe Wegen beland ik voor de eerste maal in deze reeks bij een mij, tot nog toe, onbekende politieke partij. Haar verkiezingsprogramma (PDF) kopt met “Maak Nederland van jou & Laat mensen hun werk doen”.

Geluk

Nope, ‘geluk’ als op zichzelf staand gegeven staat niet op de Nieuwe Wegen-kaart.

Vrijheid

Er komen met regelmaat bindende referenda.

Veiligheid en Recht 

De schaalvergroting bij de politie wordt teruggedraaid en burgemeesters en lokale overheden krijgen weer meer inspraak bij inzet en aansturing van de politie. Wijkposten van de politie moeten dag en nacht open zijn. Op iedere politiepost wordt een Officier van Justitie te werk gesteld.

Er komt een apart Ministerie voor asiel, integratie en arbeidsmigratie, dat als een van haar eerste taken het begrenzen van het aantal vluchtelingen, dat in Nederland wordt toegelaten, krijgt. Alleen vluchtelingen die toegelaten worden en de Nederlandse Grondwet onderschrijven krijgen hulp bij hun integratie. Nieuwe Wegen wil inzetten op een cultuurstrijd tegen het politiek islamisme.

Het budget voor Defensie wordt met 1,5 miljard verhoogd.

Softdrugs worden gelegaliseerd en er komt een kwaliteitskeurmerk voor het telen ervan.

Gelijkheid

Hmm…

Emancipatie

Nee, ook niets.

Sociale zekerheid

Nieuwe Wegen pleit voor respijtzorg voor mantelzorgers. Er komt betere begeleiding voor mensen met een PBG en één landelijk registratiesysteem voor de zorg. Daarnaast wordt geïnvesteerd in eHealth.

Het recht op AOW en pensioen moet gelden vanaf 65 jaar, dat moet in elk geval na minstens 45 jaar werken mogelijk zijn. Voor wie dat wil moet de pensioendatum wel flexibel zijn. De vaste baan wordt weer de norm. De doorbetaling van tweede ziektejaar wordt afgeschaft.

De verlaging van de belastingheffing van ondernemingen wordt teruggedraaid en ondernemingen gaan hun faire aandeel bijdragen aan de maatschappelijke voorzieningen. Nieuwe Wegen wil het MKB tot speerpunt maken van het sociaal-economisch beleid.

De verhuurdersheffing wordt afgeschaft, in plaats daarvan komt een investeringsverplichting voor corporaties in energiezuinige woningen, voor huurverlaging en voor een stad- en dorpsvernieuwingsfonds.

Onderwijs en Cultuur

Nieuwe Wegen wil af van grootschalige ROC’s voor wat betreft het beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs moet dichtbij jongeren en met bedrijven georganiseerd worden. Het sociaal leenstelsel wordt afgeschaft. Het “hoog- en laag opgeleid onderwijs” gaan de prullenbak in en voortaan door het leven gaan als “praktijk- en theoretisch onderwijs”.

Muziek-, literatuur- en cultuuronderwijs worden vast onderdeel van het basis- en voortgezet onderwijs. Er wordt fors geïnvesteerd in de cultuursector

Gezondheidszorg

Liefde, gezelligheid en lekker eten moeten centraal staan in de ouderenzorg. De administratieve verplichtingen binnen de zorg worden drastisch verminderd. De bezettingsnorm in verpleeghuizen moet landelijk door de politiek worden vastgesteld.

Het eigen risico wordt afgeschaft en de tandheelkundige zorg wordt weer opgenomen in het basispakket. Leraren krijgen de regie terug over de indeling van hun lessen.

Natuur en Klimaat

Er komt weer een Ministerie van Landbouw. Supermarkten mogen niet langer stunten met agrarische producten. Nieuwe Wegen wil het Klimaatakkoord van Parijs volledig ondersteunen.

Er komt een verbod op het verkopen van bont. Nederlands vee moet voldoende bewegingsvrijheid hebben en de kosten van dierenwelzijn moeten door belast worden aan de hele bedrijfskolom, en niet enkel aan de boer.

Normen en Waarden

De menselijke maat moet terug, vooral in de zorg. 

Verkiezingsprogramma DENK: DENKend aan Nederland

Vandaag bereik ik een kleine mijlpaal in mijn verkiezingenserie; met het veertiende programma ben ik op de helft! Vandaag is het de beurt van DENK. Uit het voorwoord van lijsttrekker Tunahan Kuzu haal ik drie kernthema’s:  rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en onderlinge solidariteit. Zijn lesje geschiedenis zal ik u besparen.

Geluk

DENK vindt dat de nadruk in ons welvaartsbegrip te sterk ligt op geld, economische groei en kwantiteit, in plaats van op kwaliteit, gevoelens en ervaringen. Daarom is zij voor instellen van een jaarlijkse monitor van het geluk in ons land, die inzicht geeft in het Bruto Nationaal Geluk. Yay!

Vrijheid

Het stemrecht gaat gelden vanaf 16 jaar.

DENK wil een journalistieke eed invoeren om ervoor te zorgen dat basale journalistieke principes worden toegepast.

Veiligheid en Recht

Er komt een Constitutioneel Hof dat toetst aan onze Grondwet. De politie wordt weer ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De burger krijgt inspraak in 20% van de inzet van de politie. DENK wil een Racismepolitie invoeren en daartoe moeten 1000 agenten opgeleid worden tot discriminatie-expert. Mensen moeten invloed krijgen op de inzet van politiecapaciteit en de dienstverlening bij de politie moet persoonlijker. Er komt een uitvoerig actieplan tegen etnisch profileren, politiegeweld en ongelijke rechtspraak en een landelijk Meldpunt Politiefunctioneren. De politie gaat zogeheten stopformulieren gebruiken bij het staande houden.

Er komt een minister van Wederzijdse Acceptatie. Discriminatoire uitingen mogen nooit zonder gevolgen zijn, vooral niet bij de overheid. Daarom is DENK voor het invoeren van een R-register voor aantoonbaar discriminerende uitingen, zodat werken bij de overheid voor mensen die discrimineren in vergrote mate onmogelijk wordt. Er komt voorts een contact-taakstraf, de Educatieve Maatregel Discriminatie (EMD), waarbij mensen die discrimineren verplicht in contact moeten treden met de groep mensen die zij hebben gediscrimineerd.

In die lijn wordt er een Landelijk Meldpunt Intimidatie ingericht, waarbij men via een app vormen van intimidatie, zoals seksuele intimidatie op straat, kan melden.

Kindermisbruik wil DENK bestraffen met chemische castratie.

Wietteelt wordt gereguleerd en het gebruik ontmoedigd.

Er komt een Ministerie van Vrede en Wederopbouw in plaats van het Ministerie van Defensie.

Gelijkheid

Gelijkheid is een stokpaardje van deze beweging. Zij wil een inclusieve samenleving waarin een ieder zichzelf kan zijn, waarin iedereen geaccepteerd en gelijkwaardig wordt behandeld, waarin het niet uitmaakt waar je (voor-)ouders zijn geboren en waarin mensen hun afkomst niet hoeven te verloochenen om onderdeel te zijn van de samenleving. DENK gaat een halt toeroepen aan de groeiende tendensen van alledaagse vormen van xenofobie, homofobie, islamofobie, moslimhaat, afrofobie, antisemitisme en racisme in onze samenleving en biedt met democratische middelen weerstand tegen politieke haatzaaiers en electoraal-opportunistische splijtzwammen.

Jammer alleen dat de mensen van DENK zelf een aantal Nederlands-Turkse Kamerleden, die vóór erkenning van die Armeense genocide stemde, aan de digitale schandpaal meenden te moeten nagelen. Nederlands-Turkse mensen mogen zichzelf zijn, zo lang dat maar is zoals DENK vindt dat ’t hoort.

Emancipatie

Er komen diversiteitsquota voor vrouwen, mensen met een migrantenachtergrond en mensen met een beperking als bewindspersonen en overheidspersoneel. Ook komt er een diversiteitsquotum van 10% voor meer mensen met migrantenachtergrond in de top van grote ondernemingen in Nederland.

Sociale zekerheid

Er komt een verplichte verzekering voor zzp’ers. De loondoorbetaling bij ziekte wordt niet afgeschaft maar deels gecollectiviseerd. De kinderopvangtoeslag wordt verhoogd. De verhuurdersheffing moet verdwijnen en de maximale huurverhoging wordt verlaagd.

Er worden meer vluchtelingen opgevangen in Europa en Nederland en daar worden meer middelen voor ingezet.

Onderwijs en cultuur

DENK wil meer bewustzijn over de zwarte bladzijden uit ons verleden en formele excuses voor ons slavernijverleden. Er moet een faculteit Afro-Caribische en Indische geschiedschrijving, met als taak het stimuleren van een ‘kleurrijk’ een eerlijker perspectief in de geschiedschrijving.

Scholen krijgen wettelijk tot taak intercultureel contact tussen leerlingen te bevorderen. Het curriculum wordt uitgebreid met migratiegeschiedenis, ons slavernijverleden, kolonialisme, Srebrenica en de politionele acties. Ook gender moet meer aandacht krijgen in het onderwijs, zowel in het curriculum als door het tegengaan van een “te grote feminisering van het onderwijs”. Uhuh.

Het onderwijs moet beter aan gaan sluiten op de arbeidsmarkt.Het leenstelsel wordt afgeschaft en vervangen door een inkomensafhankelijke basisbeurs.

Gezondheidszorg

DENK ziet onze gezondheidszorg daarom niet alleen als een last op de begroting, maar óók als een maatschappelijke opbrengst. Zorgverzekeraars gaan een rol spelen in het financieren van een Nationaal Preventiefonds. Het eigen risico wordt afgeschaft. DENK wil aandacht voor discriminatie in de zorg, die zij er zelf bij lijkt te verzinnen. De lasterpraatjes over artsen die bij allochtone patiënten vlotter de stekker eruit zouden trekken missen tot nog toe in elk geval elke onderbouwing.

Natuur en klimaat

Er moet genoeg groen zijn en DENK wil daarom bijvoorbeeld stadslandbouw stimuleren. Er komt een wettelijke groen- en speeltuinnorm.  DENK maakt zich zorgen over de klimaatverandering. Alle kolen- en kerncentrales moeten dicht, tijdens de ommezwaai naar zonne- en windenergie vallen we terug op gas. Grootverbruik van energie wordt zwaarder belast en de tweetaktbrommer verdwijnt uit het straatbeeld. In 2050 is de Nederlandse energievoorziening 100% duurzaam.

De landbouw wordt tot kleinschaligheid gestimuleerd. Er komen meer beschermde natuurgebieden, 20% van ons Noordzeegebied incluis.

Normen en waarden

DENK keert zich tegen een “Westers superioriteitsdenken”.

Verkiezingsprogramma VNL (VoorNederland)

Het volgende verkiezingsprogramma dat ik ga doorspitten is dat van VoorNederland (VNL), naar eigen zeggen de enige klassiek-liberale partij van ons land.

Geluk

Nee, weer al niks over ‘geluk’.

Vrijheid

VNL omarmt de opvatting van Nobelprijswinnaar prof. Milton Friedman: “Individuele vrijheid begint bij economische vrijheid.” De vrijheid van meningsuiting wordt verruimd; De grens ligt bij aanzetten tot geweld. Het democratische debat moet worden gevoerd zonder angst voor vervolging.

Er komt een boerka- en niqaabverbod in de publieke ruimte. Immigranten met een kindbruidje “zetten we linea recta uit”, maar het blijft helaas onduidelijk wat er dan met genoemd kindbruidje wordt aangevangen.

Veiligheid en Recht

De partij zal 1 miljard extra in politie, justitie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten investeren en nog eens 5 miljard extra in Defensie. Er komen agenten bij en de politiebureaus blijven open. VNL wil hogere straffen voor zware misdrijven. De vervroegde invrijheidstelling wordt geheel afgeschaft en levenslang blijft levenslang.

Er komt een streng immigratie beleid, naar Australisch model: Alleen mensen die een verrijking zijn voor onze economie zijn welkom. Er komt een referendum over een Nexit.

Wiet wordt gelegaliseerd.

De democratie wordt gestroomlijnd, de Eerste Kamer wordt afgeschaft en de provincie als bestuurslaag verdwijnt. VNL beoogt een strikte scheiding van kerk en staat, naar Frans model: de laïcité.

Gelijkheid

VNL wil geen positieve discriminatie. Politiemedewerkers wil zij niet belasten met richtlijnen tegen etnisch profileren.

VNL wil een puntenpaspoort invoeren voor mensen met een dubbele nationaliteit. Bij verlies van alle punten (in geval van één of meer misdrijven), komt het Nederlanderschap te vervallen. Nadat de straf is uitgezeten wordt men uitgezet als ongewenst vreemdeling. Daarmee introduceert VNL rechtsongelijkheid.

De export van uitkeringen, kinderbijslag en toeslagen, met uitzondering van de AOW, wordt verboden.

Emancipatie

VNL juicht de emancipatie islamitische vrouwen toe. Vrouwenbesnijdenis, opsluiting van vrouwen en eerwraak willen ze zwaar laten bestraffen. Emancipatoir gezien houdt het daarmee ook wel meteen weer op.

Sociale zekerheid

Als het aan VNL ligt, dan komt er één laag belastingtarief van 25% en hoeft over de eerste 10.000 helemaal geen belasting betaald te worden. De btw gaat naar 15%. Accijnzen op brandstof, alcohol en tabak gaan met 10% omlaag. Dit alles moet bijdragen aan de koopkracht, de banengroei en de economische groei.

De AOW wordt verhoogd en de AOW-leeftijd wordt vastgezet op 67 jaar.

VNL wil het kindgebonden budget fors verhogen: oplopend tot liefst 150%.

Onderwijs en cultuur

Er komt weer een dienstplicht, sociaal of militair. VNL wil af van de “linkse maakbaarheidsidealen in het onderwijs”. Klassen moeten kleiner. Er moet bij zowel bij het hoger beroepsonderwijs als het wetenschappelijk onderwijs aan de poort strenger geselecteerd worden en het onderwijs moeten beter aansluiten op de arbeidsmarkt.

Gezondheidszorg

Hunnie van VNL willen de beste zorg voor iedereen, maar de zorg moet daarnaast ook goedkoper. Dat willen ze bewerkstelligen door de overhead aan te pakken. Er moet meer keuzevrijheid komen, door iedereen zijn eigen basispakket samen te laten stellen. De zorgpremie gaat omlaag en zo ook het eigen risico (met 50 euro).

Natuur en klimaat

Er wordt een half miljard geïnvesteerd in de wegen. De 80-kilometerzones worden afgeschaft. De subsidiëring van windmolens wordt gestaakt, er word alleen nog in rendabele, duurzame energievormen geïnvesteerd. De prijzen van benzine, diesel en LPG gaan fors omlaag. Moeder Natuur komt er dus wat bekaaid vanaf, bij VNL.

Normen en waarden

De Nederlandse cultuur is de leidende cultuur. Nationale feestdagen blijven onaangetast, dus geen Suikerfeest in plaats van bijvoorbeeld Tweede Kerstdag.

Verkiezingsprogramma OndernemersPartij

De OndernemersPartij maakt zich, zoals haar naam al verraadt, voornamelijk hard voor de ondernemers onder ons. Het is dan ook een bepaald beperkt verkiezingsprogramma.

Geluk

Nee, dat staat bij deze partij ook al niet in het programma. Of geld moet gelukkig maken…

Vrijheid

De OndernemersPartij richt haar pijlen op (salafistische) moskeeën. De preken moeten in het Nederlands gehouden worden, financiering van moskeeën met buitenlandse gelden wordt verboden en elke moskee wordt verplicht jaarlijks een sluitende begroting inclusief accountantsverklaring in te dienen. Indien dit niet gebeurt, volgt sluiting van de moskee.

Veiligheid en Recht

De politie wordt, als het aan de OndernemersPartij ligt, weer bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken ondergebracht. De begroting van de politie dient met 25% te worden opgehoogd. Het defensiebudget dient zo spoedig mogelijk op het niveau te zijn van de NAVO-norm (2% van het BBP).

Er komt een Ministerie immigratie en integratie. Het stoppen met de remigratie-uitkering zal het eerste zijn dat dit ministerie tot taak krijgt.

Winkeldiefstallen of andere economische vermogensdelicten worden standaard middels het snelrecht afgehandeld. Door een verhoging van het budget van de politie kan deze hier meer tijd voor vrijmaken.

Gelijkheid

Behalve dat de OndernemersPartij moskeeën anders zou willen gaan behandelen dan andere religieuze instellingen is er over gelijkheid niet erg nagedacht.

Emancipatie

Niets, nada, noppes.

Sociale zekerheid

De BTW-verhoging wordt teruggedraaid naar 19% om de exportpositie van Nederland binnen Europa te versterken. De brandstofaccijnzen gaan omlaag. Er komt een Ondernemersbank, zonder bonuscultuur. Deze staatsbank, onder toezicht van het Ministerie van Financiën, gaat ondernemers met de laagst mogelijke tarieven financieren. Pensioenopbouw door de ZZP’er moet met een hogere aftrekpost gestimuleerd worden.

Over het doorbetalen van langdurig zieke werknemers is de OndernemersPartij in het geheel niet te spreken, ze noemt dat zelfs een ‘politieke samenzwering’. Een ondernemer moet ook nog eens zorgen voor voldoende re-integratie inspanningen, allemaal ontzettend onrechtvaardig! Drie maanden een zieke werknemer doorbetalen is meer dan genoeg en de verplichting tot re-integratie moet geschrapt.

Onderwijs en Cultuur

Het leenstelsel wordt afgeschaft en de prestatiebeurs wordt heringevoerd. Het bedrijfsleven krijgt inspraak bij het stellen van eisen voor stages. Naast de verplichte stage op het VMBO en het MBO komen er ook verplichte stages op het HBO en het WO.

Gezondheidszorg 

De overheid moet gaan concurreren met de zorgverzekeraars. Er komt een basisverzekering van overheidswege, waarmee ze die concurrentie aan zal gaan. Ondernemersorganisaties krijgen een wettelijk stem bij het vaststellen van het curriculum.

Natuur en klimaat

De overheid moet volledig inzetten in het financieel ondersteunen van zonne-energie, getijdenenergie en aardwarmte-energie.

Normen en Waarden

Ehm… nope.

Verkiezingsprogramma 50Plus: 50PLUS PUNTEN

Er staat opvallend strijdbare taal in het verkiezingsprogramma van 50Plus. “Omdat ouderen het niet meer pikken!” bijvoorbeeld en “We pakken ze terug!”. 50Plus vindt dat ouderen de afgelopen jaren ongenadig hard gepakt zijn door de VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66.

Geluk

Nee, ook bij 50Plus staat ‘geluk’ als op zichzelf staand gegeven niet in het verkiezingsprogramma.

Vrijheid

Met inachtneming van zorgvuldigheidscriteria en de strikte voorwaarde van verstrekking door een arts is 50PLUS voorstander van de introductie van een ‘laatste-wil-pil’. 50PLUS stelt dat euthanasie door een arts ook toegepast mag worden als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden zonder medische grondslag (een voltooid leven).
Anoniem internetgebruik moet worden tegengegaan door invoering van een digitaal paspoort.
Er komt een kiesdrempel van 3% en de Eerste Kamer wordt afgeschaft. Het aantal leden van de Tweede Kamer wordt teruggebracht tot 100. Er komen bindende regionale en landelijke referenda. Ook de bevolking kan onder wettelijke voorwaarden een (bindend) referendum voorstellen.

Veiligheid en Recht

De politie moet weer onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken vallen. Er komen meer politiebureaus en wijkagenten. De capaciteit van de politie gaat omhoog, deels door het aantal BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) te verminderen.  Er komt meer geld voor verhoging van het oplossingspercentage van misdrijven. De reorganisatie van de Nationale Politie wordt (deels) ongedaan gemaakt door beslissingen weer decentraal te laten nemen.
Nederwietteelt wordt gelegaliseerd.

Gelijkheid

Leeftijd wordt als discriminatiegrond opgenomen in de Grondwet. Alle burgers tellen mee in Nederland. Van jong tot oud. We mogen trots zijn op een land dat vernieuwt, dat ondernemend is, dat zorgt, waar weer verbinding komt tussen de generaties, waar burgers zich veilig moeten kunnen voelen, waar we tradities en onze cultuur koesteren, waar managers het niet alleen voor het zeggen hebben en waar de menselijke maat weer moet gaan tellen.
Het is oneerlijk dat waterschappen de afvalzuiveringsheffing voor tweepersoonshuishoudens in rekening brengen op basis van drie vervuilingseenheden.

Emancipatie

Ehm, niets specifiek (op de eerder genoemde punten over ouderen na).

Sociale zekerheid

De AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar, maar als u de plannen van 50Plus doorberekent blijkt dat daar wel een lagere AOW-uitkering tegenover zal moeten staan. Wie 65 jaar wordt stopt met de premiebetaling en AOW-gerechtigden betalen geen mantelzorgboete. Er moet een stimuleringspakket komen om oudere werknemers aan het werk te krijgen én te houden. Er wordt een coördinerend minister voor Ouderenzaken aangesteld, die met spoed werk moet maken van het verlagen van de AOW-leeftijd, het zekerstellen van het pensioen en het herstellen van de koopkracht van ouderen.
50Plus wil werkgevers ontlasten door het beperken van sociale lasten en voorzieningen voor werknemers vanaf 45 jaar, waaronder maximaal 8 weken loondoorbetaling bij een zieke werknemer, daarna betaling via overheidsfonds.
Er komt een nieuw Ziekenfonds 2.0, waarbij zorgverzekeraars niet langer een rol spelen. Zorgverzekeraars bieden alleen nog aanvullende verzekeringen aan.
Bewoners van verpleeghuizen hebben recht op een menswaardiger bestaan met meer aandacht en meer activiteiten. Buurtzorg en wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in de wijk.

Onderwijs en cultuur

Alle leerlingen, in zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs, krijgen minimaal vijf uren per week lessen sport, zwemmen en gymnastiek. De klassen worden kleiner. De ambachtsschool en de mavo worden in ere hersteld. Het sociaal leenstelsel wordt weer afgeschaft. 50PLUS is geen voorstander van het ‘passend onderwijs’. Gratis onderwijs voor ouderen moet een basisrecht worden.
50Plus vindt actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten goed voor zowel de ontwikkeling van jonge mensen als voor die van volwassenen. De overheid moet culturele innovatie steunen.

Gezondheidszorg

Er wordt direct gestopt met de bezuinigingen op ouderenzorg. Het eigen risico wordt afgeschaft

Natuur en klimaat

Er komt een minister van Innovatie en Duurzaamheid. 50PLUS steunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030 en wil zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief. Vervoer moet zo onafhankelijk mogelijk worden van fossiele brandstoffen. Er wordt afgezien van kernenergie zolang niet alle risico’s zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval.
Alle Nationale Landschappen en natuurgebieden blijven behouden.  Wijken moeten vergroenen door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders aantrekken.
Dierenleed wordt bestreden. De grootschalige veehouderij wordt beperkt en megastallen zijn ongewenst. Dierenmishandeling wordt zwaarder bestraft en 50PLUS is voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten.

Normen en waarden

Vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief om anderen te beschimpen en om te schelden. Elkaar aanspreken op fatsoen moet normaal zijn. De ik-samenleving vernietigt solidariteit.

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren: Plan B

Gelukkig kan ik vandaag wel terecht in het winkeltje van de Partij voor de Dieren. Haar partijprogramma (PDF) is relatief kort én ze heeft de moeite genomen alternatieven te bieden in eenvoudige taal en in het gesproken woord. Kudos!

De Partij van de Dieren heeft vier kernwoorden centraal staan: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Geluk

Een groene leefomgeving maakt mensen, en met name kinderen, gezonder en gelukkiger.

Vrijheid

De Partij voor de Dieren vindt het een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht als de overheid mensen automatisch als donor registreert. De partij onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens. De samenleving heeft echter ook de verantwoordelijkheid om te voorkómen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving. Zo dient er meer aandacht te komen voor herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.

De Partij voor de Dieren staat voor de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers. Onze privacy en data worden beter beschermd en de identificatieplicht wordt afgeschaft.

Ze voeren een correctief bindend referendum in bij verstrekkende besluiten.

Veiligheid en Recht

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt opgeheven en de Politie wordt weer ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Justitie wordt weer een zelfstandig ministerie. Gesloten politiebureaus moeten heropend worden en er komen (wijk-) agenten bij. Etnisch profileren wordt tegen gegaan door een registratiesysteem, waarin wordt vermeld waarom iemand werd staande gehouden.

Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd.

Politie en Justitie geven meer prioriteit aan dierenmishandeling en -verwaarlozing en er komt een officier van justitie voor Dieraangelegenheden. Er komen voldoende dierenagenten.  Er komen strengere straffen en hogere boetes voor dierenmishandeling en -verwaarlozing. Wie dieren mishandelt, mag geen dieren meer houden. Het opleggen van een levenslang houdverbod wordt mogelijk voor mensen en bedrijven die keer op keer dieren mishandelen of verwaarlozen. Bij de opsporingsdiensten komt meer aandacht voor het herkennen van signalen van dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld.

Een constitutioneel hof stelt rechters in staat om wetten en verdragen te toetsen aan de Grondwet en er komt een internationaal strafhof voor milieu- en dierenwelzijnszaken. Ecocide (grootschalige beschadiging of vernietiging van ecosystemen) wordt een wettelijk erkend strafbaar feit.

Gelijkheid

In Nederland hebben alle burgers dezelfde rechten. De overheid treedt met kracht op tegen alle uitingsvormen van discriminatie en zorgt ervoor dat het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling is van de samenstelling van de bevolking.
Een verbod op LHBTI-discriminatie wordt expliciet opgenomen in artikel 1 van de Grondwet en transgenderdiscriminatie en discriminatie van mensen met een intersekse-conditie wordt verboden in de Algemene wet gelijke behandeling. In de wet wordt de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ bovendien vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. Zo worden ook biseksuele en aseksuele mensen wettelijk beschermd.

Emancipatie

Er zijn slechts drie vrouwelijke lijsttrekkers, deze aankomende verkiezingen. Met Marianne Thieme geeft de Partij voor de Dieren dan ook het broodnodige goede voorbeeld. 
Mannen en vrouwen krijgen een gelijke beloning voor gelijk werk; homoseksuele paren krijgen gelijke rechten als heteroseksuele paren.
De Partij voor de Dieren wil drie maanden betaald ouderschapsverlof voor vaders, zodat ouders hun zorgtaken goed kunnen combineren met hun werk. Het recht om tijdens het werk te kunnen kolven of borstvoeding te geven wordt verlengd van negen naar twaalf maanden. 

Sociale zekerheid

De Partij van de Dieren zou graag een omslag zien in hoe we onze welvaart meten: Een groeiend bbp betekent niet per definitie dat het goed gaat met de samenleving of dat burgers gelukkig zijn. Voor het bepalen en sturen van beleid gaat de overheid de reeds ontwikkelde Monitor Brede Welvaart gebruiken. Die monitor beperkt zich niet tot inkomen, maar ook op zaken als onderwijs, gezondheid en milieu.

De mantelzorgboete wordt geschrapt.

Er komt een nieuw, groen belastingstelsel, waarbij geen of veel minder belasting op arbeid geheven wordt, maar op het gebruik van grondstoffen, met name op de niet-duurzame grondstoffen. Duurzame producten worden dan goedkoper. Het wordt daardoor mogelijk om verloren werkgelegenheid die naar lagelonenlanden is verplaatst, terug te winnen.

ZZP’ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.

Werknemers krijgen meer vrijheid en flexibiliteit om keuzes te maken in hun eigen pensioenopbouw. Er moet een flexibele AOW-leeftijd komen, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren. Het wordt mogelijk te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd, in ruil voor een in evenredigheid aangepaste AOW-uitkering.

Er komt een wettelijke regeling die de ontslagvergoeding koppelt aan het aantal jaren dat een werknemer gewerkt heeft, volgens de bekende systematiek van de kantonrechtersformule.

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger. De kinderbijslag wordt afhankelijk gemaakt van het inkomen van de ouders

Onderwijs en Cultuur

Iedereen heeft recht op goed, toegankelijk en duurzaam onderwijs, dat is het fundament onder een vrije en democratische samenleving. De basisbeurs keert terug en het collegegeld wordt verlaagd.

Duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueducatie, dierenwelzijn, mediawijsheid en filosofie worden een vast onderdeel van het lespakket op basisschool en in het voortgezet onderwijs. Voorlichting over LHBTI-diversiteit is verplicht op scholen, ook het mbo. Er wordt geïnvesteerd in schoolzwemmen en sportlessen en er komt meer ruimte voor kunst, muziek en drama.

Leraren, leerlingen en ouders krijgen veel meer autonomie bij het bepalen van prioriteiten. De klassen worden kleine en basisscholen krijgen de vrijheid af te zien van de eindtoets als zij op een andere manier kunnen aantonen dat aan de eisen is voldaan.

Kunst, cultuur, erfgoed en sport zijn voor iedereen toegankelijk en het budget hiervoor wordt verhoogd.

Gezondheidszorg

Er komt een Nationaal Zorgfonds, dat zorg toegankelijk maakt voor iedereen en het eigen risico wordt afgeschaft. De overheid stelt kwaliteitsnormen op in overleg met zorgverleners en -vragers, die worden opgenomen in contracten met zorgaanbieders. Een onafhankelijke instantie controleert en rapporteert over de kwaliteit van zorg op landelijk en lokaal niveau. 

Mantelzorgers hebben recht op financiële compensatie en aanvullende maatregelen die het mogelijk maken om zorg en arbeid te kunnen combineren.

Thuisbevallingen moeten overal in Nederland mogelijk blijven. De overheid start een campagne om langdurige borstvoeding te stimuleren. 
Vergoeding voor anticonceptiemiddelen komt voor alle leeftijden terug in het basispakket. Yay!

Op alle publieke zenders geldt een reclameverbod voor alcoholische dranken en rookwaren en er komt een verbod op kindermarketing voor ongezonde producten zoals snoep.

Natuur en Klimaat

De zorg voor onze planeet staat in dit programma voorop. Nederland gaat zich veel meer richten op een echte maak- en hersteleconomie. We gaan duurzame producten maken en veel meer producten herstellen of een nieuwe bestemming geven. Naast de reguliere overheidsbegroting komt er een groene staatsbalans, een verlies- en winstrekening die de effecten van beleid op mens, dier, natuur, klimaat en milieu laat zien. Er komt een groene investeringsbank, in handen van de overheid.
Er komt een klimaatwet die het reduceren van broeikasgassen verplicht.  Daarin is

vastgelegd dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen 40% minder is dan in 1990, en in 2030 65% minder. In 2040 is Nederland CO2-neutraal en wordt er geen fossiele brandstof meer gebruikt.

Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard en behoeften en ze verdienen een goede bescherming. Er komt een einde aan de bio-industrie en het aantal gehouden dieren wordt met 70% verlaagd. Megastallen worden verboden en stallen worden brandveilig. Alle dieren in de veehouderij krijgen recht op vrije uitloop. Kalveren mogen niet langer bij de moederkoe weggehaald worden. De oormerkplicht verdwijnt en veetransporten mogen niet langer dan twee uur duren. 
Bont, dons en leer van dieren die louter en alleen voor hun huid gekweekt worden wordt verboden. Dieren zijn er niet voor het vermaak van mensen, dierentuinen, dolfinaria, circussen en alle vormen van vermaak met dieren in hun huidige vorm niet passen in onze tijd. Fokken op extreme uiterlijke kenmerken van huisdieren is niet langer toegestaan, net als inteelt.
Slachtmethoden die ernstig leed veroorzaken, zoals de waterbadmethode bij kippen en CO2-verdoving bij varkens, schaffen we direct af. Het verbod op onverdoofd slachten gaat zonder uitzondering gelden (ook in de visserij). Er komt een Nederlands en Europees import- en handelsverbod op vlees van onverdoofd geslachte dieren. Zolang er nog onverdoofd geslacht wordt, geldt verplichte etikettering.
Voedingsmiddelen krijgen een duidelijk etiket met informatie over herkomst, dierenwelzijn, sociale omstandigheden, gezondheidsaspecten en de ecologische voetafdruk.
Dierproeven en onderzoeken met primaten zijn onethisch en worden zo snel mogelijk gestopt. Nederland zet zich in voor een versnelling van de internationale erkenning en toepassing van proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden.
Nederland verzet zich actief tegen walvisjacht en zeehondenjacht waar en onder de vlag van welk land dan ook uitgevoerd. Nederland pleit bij de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) voor een jachtverbod op kleinere walvisachtigen, zodat ook dolfijnen niet meer mogen worden bejaagd. Nederland verzet zich actief tegen de dolfijnenslachtingen op de Faeröereilanden en in Japan.
Steden en dorpen worden vergroend. 

Normen en Waarden

In ons tijdgewricht zijn we geld als doel op zich gaan zien en de Partij voor de Dieren fnuikt dat: “Alsof wat we ons kunnen veroorloven, samenhangt met geldbedragen in plaats van met wat de aarde kan bieden, hoe we dit verdelen en welke (morele) keuzes we daarin maken.” Mensen- en dierenrechten, natuur en duurzaamheid gaan voor economische kortetermijnbelangen.

Verkiezingsprogramma SGP: Stem voor het leven

Op mijn vrije zondagochtend dacht ik het verkiezingsprogramma van de SGP door te nemen, de koffie staat klaar en mijn boodschappenlijstje ligt onder handbereik.

In mijn serie over de verkiezingsprogramma’s voor de aankomende verkiezingen heb ik kennelijk niet goed genoeg nagedacht over mijn planning.

Het (online) winkeltje van de SGP is dicht want op zondag doen zij niet aan politiek. Ze rusten uit. En ze luisteren naar het Woord van God, de Bijbel.

Ik niet, dus voorlopig hebben ze pech gehad. 

Verkiezingsprogramma GroenLinks: Tijd voor verandering

Zo, vandaag staat in het teken van het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Het achtste programma in mijn serie van, hopelijk, 28. Ik vind het nu al een uitputtingsslag, maar mijn koffieverslaving tiert er welig bij.

Geluk

Nee, ook bij GroenLinks staat ‘geluk’ niet op het program.  

Vrijheid

De identificatieplicht wordt afgeschaft. Burgers krijgen het recht om wetten door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet en wanneer deze constitutionele toetsing is verwezenlijkt, dan wordt de Eerste Kamer afgeschaft. De leeftijdsgrens voor het actief kiesrecht wordt verlaagd naar 16 jaar.

Als het aan GroenLinks ligt wordt abortus uit het Wetboek van Strafrecht gehaald en de verplichte bedenktijd bij abortus wordt afgeschaft. Ook euthanasie gaat uit het Wetboek van Strafrecht. Artsen zijn pas strafbaar wanneer ze zich niet aan de regels houden. Bij verzoek tot euthanasie komt er een plicht voor artsen die vanwege gewetensbezwaren niet aan een verzoek willen voldoen om door te verwijzen naar een andere, welwillende arts.

Mensen die vinden dat hun leven voltooid is mogen en kunnen, ook als er geen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden in medische zin, een waardig einde aan hun leven maken. Zij kunnen hierbij een beroep doen op professionele stervensbegeleiders. Hulp bij zelfdoding door deze stervensbegeleiders is niet strafbaar.

Veiligheid en Recht

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt weer het ministerie van Justitie en de politie wordt weer ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. GroenLinks wil investeren in de recherche en in meer wijkagenten en politiebureaus in de wijken. Er komt een landelijk actieplan tegen gendergerelateerd geweld.

De uitvoering van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast: na twintig jaar wordt voor het eerst onderzocht of voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk is.

Softdrugs en drugs zoals XTC en paddo’s worden gelegaliseerd.

Gelijkheid

GroenLinks ziet ongelijkheid in inkomen, in vermogen en in de kansen die mensen hebben, en is vastbesloten die aan te pakken. 
In artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling wordt expliciet gemaakt dat ook discriminatie op grond van homo- en heteroseksuele gerichtheid, genderidentiteit, leeftijd en handicap niet is toegestaan. In de Algemene wet gelijke behandeling wordt transgenderdiscriminatie en discriminatie van mensen met een intersekseconditie expliciet verboden. Etnisch profileren gaan ze tegen door de politie te laten registreren wie waarom staande wordt gehouden.

Emancipatie

Het moderne gezin bestaat niet standaard uit man, vrouw en kind. Gezinnen waarbij de samenstelling anders is dan de traditionele moeder-vader samenstelling krijgen gelijke mogelijkheid tot juridisch ouderschap. De sekseregistratie bij de burgerlijke stand wordt afgeschaft.

GroenLinks gaat zorgen voor de voorwaarden om zorg, gezin, werk en vrije tijd te combineren: recht op flexibel en thuis werken, in deeltijd werken, gratis kinderopvang, betaald ouderschapsverlof en uitbreiding van het kraamverlof voor vaders en meemoeders. Zo kunnen mannen en vrouwen werk en zorg gelijk verdelen.

Om gelijke beoordeling en doorstroming van mannen en vrouwen te bevorderen, dienen de raden van bestuur en raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven en de top van (semi-)publieke instellingen voor niet meer dan twee derde uit mannen te bestaan.

Sociale zekerheid

GroenLinks wil een breed begrip van welvaart: groene groei, binnen duurzame grenzen; slimme groei, gebaseerd op kennis en innovatie; inclusieve groei, die zorgt voor goede banen en eerlijke inkomens.
De lonen gaan omhoog, de inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens omlaag. De hoogste inkomens gaan meer bijdragen. Mensen met een minimuminkomen gaan erop vooruit. De AOW als basispensioen wordt fors verhoogd.

Onderwijs en Cultuur

Onderwijs is de motor voor emancipatie. Elk kind krijgt ontwikkelrecht. Er wordt afscheid genomen van de toetscultuur in het basisonderwijs en de vroege selectie.  Kinderopvang wordt gratis. De basisschool en de buitenschoolse opvang worden bij voorkeur georganiseerd in een brede school, waar ruimte is voor spelen, sport, natuur en cultuur. Sterker nog; kinderen hebben recht op cultuur. 
Klassen worden kleiner. Er wordt een brede, tweejarige brugklas geïntroduceerd zodat kinderen genoeg tijd hebben een richting te kiezen.
Artikel 23 van de Grondwet zal worden herzien met als oogmerk dat de overheid kwalitatief goed onderwijs voor iedereen aanbiedt, financiert en op kwaliteit controleert. Daarbovenop kunnen ouders zelf vormen van bijzonder onderwijs aanbieden in de eigen tijd en door henzelf gefinancierd.
Er komt een nationaal museum, waar ruime aandacht is voor het slavernijverleden, koloniale verleden en de geschiedenis van migratie in Nederland.

Gezondheidszorg

GroenLinks wil investeren in zorg en welzijn voor ouderen, mantelzorgers, mensen met een beperking, kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben. De hiv-preventiepil PrEP moet in het basispakket.

Zorgverzekeraars worden omgevormd tot stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk. Het aantal polissen wordt beperkt tot één naturapolis en één restitutiepolis per verzekeraar. Het eigen risico wordt afgeschaft en de nominale premie voor de ziektekostenverzekering gaat fors omlaag.

Natuur en Klimaat

Nederland zet zich in voor bestraffing van ecocide, onder meer door het Internationaal Strafhof.

Er komt meer natuur als het aan GroenLinks ligt; nieuwe grote natuurgebieden in het hart van Nederland en Staatsbosbeheer wordt weer genationaliseerd. Verder wil de partij een apart milieuministerie. Ze is voor milieuzones en wil daar uniforme wetgeving voor.

GroenLinks kiest met dit programma voor een groene economie. Nederland moet nodig af van haar spilzucht en haar verslaving aan fossiele brandstoffen. Duurzame energie en energiebesparing zullen fiscaal gestimuleerd worden en er komt een heffing op de uitstoot van CO2. Binnen één kabinetsperiode sluiten de kolencentrales. Er moet een ambitieuze Klimaatwet komen, die garandeert dat Nederland in (uiterlijk) 2050 alleen nog schone energie heeft en 2 tot 3% energie per jaar bespaart. 

De overheid krijgt de rol van investeerder, in schone energie, openbaar vervoer en energiezuinige woningen en daarmee wordt ze aanjager van een moderne economie. Daartoe wordt een Groene investeringsbank opgericht.

De partij is tegen megastallen, daar wil ze geheel vanaf. De bontindustrie en de plezierjacht worden verboden. Stallen moeten brandveilig. Dieren hebben een intrinsieke waarde en moeten hun natuurlijke soorteigen gedrag kunnen uiten. Er komt een einde aan de bio-industrie. Veetransporten mogen maximaal 4 uur duren. 

Normen en Waarden

We delen met ons allen één wereld, dat betekent dat we allen verantwoordelijk dragen. 

Verkiezingsprogramma ChristenUnie: Hoopvol Realistisch

De ChristenUnie komt met een verkiezingsprogramma van 110 bladzijden, maar is meteen wel zo vriendelijk een samenvatting (PDF) beschikbaar te maken én zowaar een versie in eenvoudige taal. Ook aan gebarentaal is gedacht. Kudos!

Geluk

Ook bij de ChristenUnie komt ‘geluk’ als op zichzelf staand gegeven er bekaaid af. We leven in een van de gelukkigste, veiligste, minst corrupte, meest welvarende en best georganiseerde landen van de wereld. Geluk en liefdevolle relaties maken het menselijk leven zinvol.

Vrijheid

Uiteraard zet de ChristenUnie in op de vrijheid om te geloven en om van geloof te veranderen. Zij zijn tegen een verbod op besnijdenis van jongens en op rituele slacht. Dat is bedroevend, de besnijdenis van jongens is juist een inbreuk op de persoonlijke godsdienstvrijheid van die jongens zelf.

De abortusgrens gaat omlaag, in ieder geval naar maximaal 18 weken.

Euthanasie mag niet onder normaal medisch handelen vallen.

Veiligheid en Recht 

De ChristenUnie zet in op de versterking van het verbindend karakter van onze Grondwet. Deze moet daartoe een (nieuwe) inleiding krijgen waarin de identiteit en dragende waarden van onze samenleving worden beschreven. In artikel 1 van de Grondwet wordt het verbod op discriminatie op grond van handicap of geaardheid opgenomen. Het recht op leven wordt vastgelegd.

Ook komt er een Handvest, waarin uw en mijn rechten en plichten worden beschreven en er komt een Constitutioneel Hof dat wetten mag toetsen aan de Grondwet.

Als een kabinet tussentijds valt, wordt zonder verkiezingen een nieuw kabinet gevormd. Er komt geen kiesdrempel voor partijen.

De legalisering van prostitutie wordt teruggedraaid en de klant wordt strafbaar. Softdrugs blijven illegaal en moeten bestreden worden. Het verspreiden van seksueel getinte foto’s van anderen wordt strafbaar.

De ChristenUnie wil de politie terug onderbrengen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De strafrechtketen wil zij versterken door de politie, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht voldoende middelen te geven. Er moeten minimaal 1000 wijkagenten bij.

De topinkomens bij de politie verdwijnen, want het dienen van de publieke taak is een roeping. De Nationale Politie houdt zich aan de Balkenendenorm.

Gelijkheid

De partij wil een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor alle jongeren en een voor jong en oud eerlijk en houdbaar pensioenbeleid. De ChristenUnie is niet tegen ongelijkheid in welvaart, maar ziet wel dat een grote welvaartskloof veel maatschappelijke onvrede kan oproepen.

Emancipatie

De ChristenUnie wil het zwangerschaps- en bevallingsverlof naar 20 weken verlengen en het vaderschapsverlof naar 10 dagen.

Sociale zekerheid

De kinderbijslag gaat omhoog. Voor alle kinderen geldt hetzelfde bedrag aan kinderbijslag. Het kindgebonden budget voor het tweede en volgende kinderen wordt verhoogd.

Er komt een maatschappelijke dienstplicht van zes maanden, die ergens tussen het 18e en 28e levensjaar moet worden vervuld en waarbij het de bedoeling is dat sociale competenties, actief burgerschap en dienstbaarheid worden geleerd en ontwikkeld.

De ChristenUnie wil een nieuw gezins- en familievriendelijk (Natuurlijk…) belastingstelsel waarbij naar draagkracht wordt betaald. De belasting op arbeid gaat omlaag. Gezinnen met een minimuminkomen en kinderen (van 0 tot 5 jaar) worden vrijgesteld van belasting.

Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

Onderwijs en Cultuur

De ChristenUnie wil investeren in onderwijs. De vrijheid van onderwijs staat voorop, waarbij ouders kunnen kiezen voor onderwijs dat aansluit bij hun opvoeding en levensovertuiging. De partij wil de stichtingsnormen en opheffingsnormen zelfs verlagen om ruimte te maken voor het stichten van nieuwe scholen en het openhouden van scholen met een sterke identiteit.

Kinderen leren de Nederlandse taal, maar krijgen ook les in cultuur, waarden en burgerschap. Het onderwijs wordt beter ingericht op praktische vaardigheden. Er komt geen kleutertoets en geen schoolplicht tot 4 jaar. Het leenstelsel wordt afgeschaft en de basisbeurs komt terug.

Onze creativiteit is een gave van god, kunst en cultuur verbinden en verrijken en zijn daarmee primair van en voor de samenleving. Cultuureducatie hoort bij de schoolgang.

Gezondheidszorg

Toegankelijkheid en betaalbaarheid staan centraal, de zorg moet dichtbij de mensen georganiseerd worden en daarbij zijn huisartsen en wijkverpleegkundigen de spil in het zorgnetwerk in de buurt. De ouderenzorg wordt verbeterd, waarbij ouderen en hun naasten zo veel mogelijk regie houden. Een verpleeghuis moet als thuis zijn.

Het eigen risico blijft bestaan, maar wordt fors verlaagd.

Een brede introductie van de NIPT (niet-invasieve prenatale test) vindt de ChristenUnie ongewenst, want die past niet bij een Down-vriendelijke samenleving. Deze test komt alleen beschikbaar voor vrouwen in de risicogroep, die uitdrukkelijk hierom verzoeken.

Eerlijke etiketten waarschuwen voor onder andere sluipsuikers in producten.

Natuur en Klimaat

Investeringen in schone energie en in energiebesparing en zelfvoorzienende huishoudens moeten binnen één generatie leiden tot een energietransitie. De nadruk komt op het winnen van windenergie.

Nationale landschappen en parken worden beschermd.

Normen en Waarden

Bij de ChristenUnie zijn dat menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, naastenliefde, verdraagzaamheid, zorg voor de schepping en geloofsvrijheid. Naar goed christelijk gebruik is de zondagsrust heilig.

Handel zou afhankelijk gesteld moeten worden van respect voor godsdienstvrijheid: Dat betekent geen handelsmissies faciliteren naar landen waar mensenrechten ernstig worden geschonden en geen godsdienstvrijheid is.