Klimaat voor beginners

Wat is er een hoop te doen, hè? Over dat klimaat? Duizenden jongeren lopen klimaatmarsen, politici debatteren elkaar de tent uit over de staat van het klimaat, ‘klimaatdoelen’ en al dan niet te nemen klimaatmaatregelen. Klimaatdrammers en klimaatontkenners staan lijnrecht tegenover elkaar. Hobbyisten,  lobbyisten, columnisten en journalisten vinden er ook allemaal het hunne van en je zou daar het spoor toch van bijster raken!

Wie heeft er nou gelijk? Moeten we ons zorgen maken, zoals klimaatactivisten ons willen doen geloven, of is geen reden tot klimaatpaniek?

De kunst ligt hem er dan wel in dat je moet weten bij wie je welke informatie haalt. Als ik vragen over vaccins heb, dan ga ik immers niet te rade bij een econoom. Heb ik vragen over het klimaat, dan ga ik niet op de lijn bij een geschiedkundige en vragen over de rechtstaat stel ik niet aan een medicus.

Wat is klimaat en hoe werkt het?
Aarde
Het klimaat is de gemiddelde toestand van het weer over een langere periode, van tenminste drie decennia. Dat ‘weer’ is de temperatuur, neerslag, de wolken en de wind. Onderzoek naar het klimaat en klimaatsverandering is een studie op zich en heet klimatologie.

Het klimaat op aarde verandert per definitie, waarbij koudere en warmere perioden elkaar cyclisch afwisselen. Het wordt door veel factoren bepaald, waarvan de zon de voornaamste is. De zon verwarmt met haar warmtestraling het aardoppervlak, dat op haar beurt de atmosfeer opwarmt. Een deel van die warmte wordt vervolgens afgegeven aan het heelal. De afstand tussen onze planeet en haar ster, de stand van de aardas en de zonneactiviteit spelen dus een voorname rol.

Atmosfeer
Ook de samenstelling van onze atmosfeer, de laag lucht die dankzij de zwaartekracht om de aarde ligt, is medebepalend voor het klimaat. De atmosfeer tempert het licht van onze zon en beschermt tegen haar schadelijke straling. De luchtdruk, temperatuur en dichtheid van de atmosfeer veranderen voortdurend. De lucht is een (droog) mengsel van gassen, dat voornamelijk uit stikstof (78,08%) en zuurstof (20,95%) bestaat. Daarnaast bevat dit mengsel argon (0,93%), koolstofdioxide (0,038%) en veel kleinere hoeveelheden neon, helium en methaan.

Sporenstoffen
In die luchtlaag zitten ook sporenstoffen, zoals deeltjes vulkaanas, roet, rookgassen, zout, zand en stof. Deze stoffen kunnen een koelend effect hebben op het klimaat, omdat ze beschermend werken tegen de warmtestraling van de zon.

Waterkringloop
Daarnaast bevat onze atmosfeer een wisselende hoeveelheid water, als waterdamp, in mist en wolken en als neerslag. De waterkringloop, waarbij oppervlaktewater verdampt om in de atmosfeer wolken te vormen, van waaruit het water weer als regen naar beneden valt, is essentieel voor de warmtehuishouding van de atmosfeer.

Broeikasgassen
Een aantal gassen in de atmosfeer is in staat warmtestraling te absorberen en geleidelijk weer af te geven. Daardoor houden ze warmte in de atmosfeer vast. Deze gassen, waaronder waterdamp, methaan en koolstofdioxide, noemen we daarom ‘broeikasgassen’. Die gassen zijn bijzonder nuttig. Zonder die broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op aarde ruim dertig graden lager zijn dan die nu is.

Er zijn legio natuurlijke en biologische bronnen voor broeikaskassen. Vulkanen stoten koolstofdioxide uit. Methaan (‘moerasgas’) is de voornaamste component in aardgas en wordt geproduceerd door anaerobe bacteriën, wanneer die organische stoffen afbreken zoals ze dat in moerassen en de voormagen van herkauwende herbivoren plegen te doen.

Menselijk aandeel
De mens heeft daarnaast, gedurende zijn ontwikkeling, veel onnatuurlijke bronnen geïntroduceerd met de (intensivering van) landbouw en veeteelt en de Industriële Revolutie. We ontbosten grote gebieden en we legden veengebieden droog. We  ontdekten dat we steenkool, aardolie en -gas konden verbranden, waarmee we ongewild en (in eerste instantie) onbewust de daarin opgeslagen broeikasgassen de atmosfeer injoegen. We vonden de stoommachine en even later de explosiemotor uit. Daarmee brachten we enorme hoeveelheden extra broeikasgassen en sporenstoffen in onze atmosfeer en veroorzaakten een versterking van het broeikaseffect en daarmee een opwarming van onze aarde.

De mens stoot inmiddels jaarlijks een slordige 36 miljard ton koolstofdioxide uit. Ter vergelijking: Vulkanen zo rond de 645 miljoen ton. Er zijn drie grote vulkaanuitbarstingen per dag nodig om de uitstoot van de mens te evenaren.

Er zijn grote verschillen in uitstoot per land (Amerika en China zijn koploper) én per inwoner. De gemiddelde wereldbewoner stoot elk jaar 3,4 ton koolstofdioxide uit, de gemiddelde Europeaan het dubbele daarvan en de gemiddelde Nederlander het drievoudige.

IJstijden en ijstijdvakken
Grafische voorstelling van de geologische tijdschaal.png
Periodes waarin het aardklimaat aanzienlijk kouder was dan het nu is noemen we ijstijden of ‘glacialen’. De warmere periodes tussen die ijstijden in, dat zijn interglacialen. Een (langere) periode waarin er ijskappen bestaan, zoals Groenland en Alaska, heet een ijstijdvak. Binnen een ijstijdvak kunnen er dus meerdere ijstijden zijn. Wij leven nu in zo’n ijstijdvak, het geologisch tijdperk ‘Kwartair’.

Het Kwartair begon zo’n tweeëneenhalf miljoen jaar geleden en is, op haar beurt, in twee afzonderlijke tijdvakken verdeeld; het Pleistoceen en het Holoceen. Het Holoceen, dat 11.700 jaar geleden begon en waarin wij nu leven, is een (nog niet beëindigde) interglaciaal. Wij leven dus in een relatief warme periode. Lucky bastids!

De Kleine IJstijd
Hendrick Avercamp Winterlandschap
Tussen de vijftiende en de negentiende eeuw doorleefden onze West-Europese voorouders een periode waarin het één tot twee graden kouder was. Een kleine klimaatschommeling dus, maar met gruwelijk grote gevolgen. Barre winters. Sneeuw en ijs tot in april. Koele, extreem natte en stormachtige zomers. In Oost-Europa zouden vogels zelfs tijdens hun vlucht zijn bevroren en ter aarde zijn gestort.

Die periode is, vrij verwarrend, als de Kleine IJstijd de geschiedenisboeken ingegaan. Dat krijg je er dus van wanneer historici leentjebuur spelen bij andere vakgebieden, maar dat terzijde.

De Kleine IJstijd heeft echter helemaal niets te maken met een echte ijstijd, maar was niets meer dan een kleine schommeling in de temperatuur. Mondiaal lag de gemiddelde temperatuur een halve graad tot een graad lager. Dat alles had een enorme impact op de mens; oogsten mislukten en hongersnoden braken uit.

Wat betreft ons klimaat, en daarmee de leefbaarheid van onze planeet, maakt een halve of een hele graad dus een enorm verschil. Als een graadje minder tot wereldwijde hongersnoden leiden kan, wat zal een graadje meer dan tot gevolgen hebben?

Meten is weten
Afzonderlijke wetenschapsgebieden zoals de meteorologie, biologie en oceanografie bevestigen de opwarming van de aarde met onafhankelijke observaties.

Grafiek Royal Society mondiale temperatuurstijging

Ze meten dat de temperaturen op aarde systematisch oplopen en ze meten meer hittegolven en gemiddeld meer uitzonderlijk warme dagen en minder uitzonderlijk koude dagen. Sinds 1850 werd het mondiaal een graad warmer. In Nederland en de ons omringende landen is de opwarming sinds 1951 ongeveer twee keer zo sterk als de mondiale temperatuurstijging. Een kleine positieve noot is dat die opwarming niet zo snel gaat als oudere klimaatmodellen voorspelden. Zorgwekkend is dat die opwarming niet stagneert of zelfs maar wat afneemt.

Ze meten een toegenomen gemiddelde luchtvochtigheid en een toename van zware regenval. Ze meten een verzuring van de oceanen, die ook nog eens meetbaar warmer worden. Ze observeren het smelten van gletsjers en permafrost. Ze meten een stijging van de zeespiegel. Die steeg 20 centimeter sinds 1880. Dat is minder hard dan werd verwacht, maar of dat nu meteen reden voor optimisme is?

Grafiek zeespiegelstijging.PNG

Er zit nu 40% meer koolstofdioxide in onze atmosfeer dan in 1750. Planten varen daar wel bij, op satellietbeelden is te zien dat delen van de aarde groener worden. Daar staat wel tegenover dat op andere plekken op deez’ aardkloot juist sprake is van verwoestijning.

Zowel over de opwarming van de aarde als het menselijke aandeel daarin bestaat consensus onder klimaatwetenschappers die daarover publiceerden. Nu de zonneactiviteit afneemt, maar de opwarming van de aarde doorgaat, wordt pijnlijk duidelijk wat het aandeel van broeikasgassen daarin is. De bijdrage van methaan aan de wereldwijde opwarming wordt geschat op 32% en die van koolstofdioxide op 55%.

Ik weet niet hoe ’t met u zit, maar ik maak me inmiddels ernstig zorgen.

De Farizeeërs van Nashville

adam and eve - mabuse

Adam en Eva, Jan Gossaert

Onze planeet steunt en kreunt onder de last van menselijke overbevolking, overal op deez’ aardkloot zuchten mannen, vrouwen en kinderen onder armoede, uitbuiting, oorlog, misbruik en hongersnood.

Waarover fundamentele christenen zich echter pas écht zorgen maken, is wat andere volwassen mensen met elkaars wederzijds goedvinden uitspoken in bed. Want onze seksualiteit in het algemeen en homoseksualiteit in het bijzonder, dát is nou echt wat het menselijk leven ruïneert en God onteert.

In een pamflet, met veertien artikels vol plechtstatige taal, trachten ze ons daarom uit te leggen dat onze seksualiteit en geslacht invulling geven aan wat het betekent mens te zijn, en niet ons verstand, onze liefde en naastenliefde, rechtschapenheid, integriteit of loyaliteit. Nee, ons complete menszijn moet gedicteerd worden door de biologische tombola van X- en Y-chromosomen. Onze levensloop moeten we afstemmen op het al dan niet gelukzalig bezit van een penis of vulva. Deus vult!

De originele versie van dit schandschrift heet de Nashville Statement en dit sektarisch pamflet werd opgesteld door de evangelisch christelijke “Council on Biblical Manhood and Womanhood“. Wie de moeite neemt hun site te bekijken zal opvallen dat ook deze een club vooral een herenfeestje is, de raad van bestuur bestaat uit mannen en het handjevol vrouwen in de adviescommissie is eerst en vooral “homemaker” en “pastors’ wife”.

Tweehonderdvijftig mannenbroeders ondertekenden de Nederlandstalige versie van de Nashville Statement. Er staat natuurlijk geen vrouw tussen de ondertekenaars, want dit epistel is niet alleen fel gekant tegen alles dat niet heteroseksueel van aard is, maar ook vrouwenemancipatie is bij lieden als deze een no-no en scheiden ist verboten.

Enfin. Naar goed abrahamitisch religieus gebruik moeten homo’s en transgenders terug in de kast of ‘genezen’. De genitale fixatie van deze lieden is werkelijk ronduit ziekelijk, als er al iets genezen zou moeten worden dan is dat ’t wel hoor.

Onder de ondertekenaars vindt u mensen als SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, SGP-senator Van Dijk, krijgsmachtpredikant Wilco Veltkamp, columnist Bart Jan Spruyt en voormalig lijstduwer voor de Christen Unie Orlando Bottenbley.

Nee maar, dat is handig zeg, zo’n lijst van Farizeeërs!

farizeeën beschuldigen christus (duccio di buoninsegna)

Duccio di Buoninsegna’s Farizeeën

Dat zullen ze achteraf zelf ook bedacht hebben, want daags na publicatie is de lijst van ondertekenaars schielijk offline gehaald. Geschrokken van alle ophef heeft een aantal van de krabbelaars zich bedacht, waaronder de krijgsmachtpredikant, maar eens gepubliceerd blijft in dit tijdsgewricht gepubliceerd. En dat is maar goed ook, want ik weet graag wat ik aan mensen heb. Beken vooral kleur.

Daarbij wil ik niet kinderachtig doen; Het is prima wanneer mensen er zelf voor kiezen hun leven naar religieuze richtlijnen in te richten. Deze lieden willen echter hun achterhaalde reliregeltjes ook aan anderen als een juk om de hals hangen. Dat is echt een paar bruggen te ver.

Ze doen dat tegen beter weten in ook nog, want dat je seksuele aard wordt aangeboren weten we inmiddels allemaal wel.  Generaties homoseksuelen die opgroeiden met alleen maar heteroseksuele rolmodellen op televisie en in de media bewezen al dat je homo- of heteroseksualiteit echt niet aangeleerd krijgt. Homoseksualiteit is niet besmettelijk en je kunt het niet van een ander afkijken. Gezinnen vallen voorts niet spontaan uit elkaar door het zien van een poster met kussende mannen en Moeder Natuur heeft voorzien in meer biologische geslachten dan alleen het mannelijke en vrouwelijke.

Geen mens is meer dan de ander. We zijn niet allemaal hetzelfde, maar we zijn wel allemaal gelijk. Iedereen verdient dezelfde kansen in het leven, het recht op zelfbeschikking en iedereen heeft recht op een gelijke behandeling in gelijke gevallen. Dus handjes af van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht en ophouden met discrimineren, lui.

Welkom in de 21e eeuw!

 

 

 

 

Zin en Onzin over Vaccineren

Morbilli.png

Mazelen

De mazelen (Morbilli) zijn terug in Europa. Dat is een klinkende overwinning voor de anti-vaccinatiebeweging.

In de eerste maanden van dit jaar is het aantal besmettingen met deze, alles behalve onschuldige, ziekte exponentieel toegenomen. In ons welvaartlandje sterven een of twee patiëntjes per duizend infecties. In ontwikkelingslanden is dat vijf, soms zelfs tien procent. Bijkomende mogelijke complicaties van mazelen zijn middenoorontsteking, longontsteking, hersenvliesontsteking en, wanneer je het ongeluk hebt een gemuteerd mazelenvirus te treffen, een zeldzame chronische en progressieve hersenontsteking. Er is geen medicijn tegen mazelen.

Maar! Er is wel een vaccin. Een vaccin dat zichzelf dubbel en dwars bewezen heeft. Wereldwijd stierven er in 2011 158.00 mensen aan mazelen, 71% minder dan voorheen en dat alleen omdat er steeds meer gevaccineerd wordt. Voordat men überhaupt begon met vaccinatie tegen mazelen stierven er nog zo’n 2,6 miljoen mensen per jaar – en ondanks de vaccinatieprogramma’s is het mazelenvirus nog altijd een van de voornaamste oorzaken van kindersterfte.

Poliomyelitis

Polio

Vaccinatie werkt!

Dat vaccinatie werkt, dat zou genoegzaam bekend moeten zijn. Het besmettelijke en levensbedreigende pokkenvirus is het eerste virus dat met succes door een wereldwijd vaccinatieprogramma werd uitgeroeid. Vervolgens richtte de medische wereld zich op het poliovirus, met bijna evenveel succes. In 2015 waren er wereldwijd nog maar een honderdtal poliobesmettingen, het laagste aantal ooit en dat is een grote sprong voorwaarts voor ons, mensen. U weet wel; minder sterfte, minder ziekte, minder lijden, minder verdriet.

Vaccinatieprogramma Nederland

In Nederland krijgen veruit de meeste kinderen een breed scala aan vaccinaties toegediend. De overheid betaalt deze vaccinatieprogramma’s en dat kost een lieve duit.
Het hedendaags vaccinatieprogramma bestaat uit vaccinaties tegen:

 • Difterie, een bacteriële infectieziekte, was voor ertegen gevaccineerd werd een van de voornaamste oorzaken van kindersterfte. Ook bekend onder de naam kroep is deze ziekte zonder behandeling vaak fataal. De bacterie maakt gifstoffen die de weefsels van de luchtwegen, de hartspier en het zenuwstelsel kunnen beschadigen. De slijmvliezen in de keel worden taai, hetgeen de ademhaling bemoeilijkt, en vormen pseudo-membranen die los kunnen geraken en de luchtweg vervolgens blokkeren. Herstel kan weken, soms zelfs maanden duren en een patiënt kan blijvende complicaties oplopen; van verlamming, scheelzien tot een verminderde visus.
 • Kinkhoest wordt ook door een bacterie, Bordetella pertussis, veroorzaakt. Zoals de naam al verraadt wordt deze ziekte vooral gekenmerkt door hevig en aanhoudend hoesten. Wanneer de symptomen op hun ergst zijn hoest een patiënt zich tot bijna-stikken toe leeg, waarop met een gierend geluid weer ingeademd wordt. Daarom noemt met kinkhoest in Engeland “whooping cough“. De ernstige hoestaanvallen kunnen braken opwekken en in het ernstigste geval de patiënt doen stikken.
 • Tetanus wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. Deze bacterie kun je bij een kleine verwonding oplopen en eenmaal in het lichaam produceert hij giftige afvalstoffen die spierweefsel aantasten, met hevige en pijnlijke spierkrampen tot gevolg. Verkrampte gezichtsspieren doen het gezicht in een sardonische grimas vertrekken. Het lichaam van de patiënt wordt door verkrampende spieren in een pijnlijke achterwaartse boog getrokken. Dat kan zo’n zes weken duren, waarna het tetanustoxine uiteindelijk de ademhalingsspieren of het hart kan bereiken, waardoor de patiënt sterft. Zelfs met een goede behandeling is tetanus in 50% van de gevallen fataal.
 • Polio is een virusaandoening. Het virus tast maag en darmen aan en veroorzaakt een ontsteking in het ruggenmerg. De ziekte verloopt in veruit de meeste gevallen mild, maar in 1% van de gevallen treden spierzwakte en -verlammingen op. In kinderen veroorzaken die op hun beurt misvormingen tijdens de groei. In een enkel geval veroorzaakt polio een verlamming van de ademhalingsspieren.
 • Haemophilus influenzae type b, Hib voor intimi, is een bacterie. Deze bacterie is verantwoordelijk voor 5% van de gevallen van hersenvliesontsteking bij zuigelingen en peuters en kan een strotklepontsteking veroorzaken. In 2% van de door Hib veroorzaakte gevallen van meningitis sterft de patiënt. Bij kinderen met Hib-infectie is dat zelfs 5 tot 10%. Bij 10% is er blijvende schade, zoals doofheid, epilepsie of een geestelijke achterstand.
 • Hepatitis B is een virus, dat leverontsteking veroorzaakt. De aandoening verloopt in veel gevallen onopgemerkt. Zijn er wel symptomen, dan kunt u in rekenen op zaken als geelzucht, vermoeidheid, koorts, spier- en gewrichtspijn, misselijkheid en pijn in de bovenbuik. Wordt de infectie ook nog eens chronisch dan raakt de lever beschadigd, levercirrose, en is er een grotere kans op leverkanker.
 • De bof is een virusziekte die in de meeste gevallen onschuldig verloopt. Het virus kan een ontsteking veroorzaken in de oorspeekselklier, met een flinke zwelling van de wang tot gevolg. In de gevallen dat het verloop van de bof niet zo onschuldig uitpakt kunnen er complicaties optreden als hersen- en hersenvliesontsteking of ontstekingen aan organen als de eileider, de testikel en de alvleesklier. Ook doofheid en blindheid  kunnen gevolg zijn van de bof.
 • Mazelen wordt veroorzaakt door een luchtwegvirus. In eerste instantie lijken de symptomen op die van een flinke griep, met bijbehorende koorts, totdat die rode jeukende vlekjes verschijnen en de koorts nog eens verder oploopt. Bijkomende mogelijke complicaties zijn middenoorontsteking, longontsteking, hersenvliesontsteking en, wanneer je het ongeluk hebt een gemuteerd mazelenvirus te treffen, subacute scleroserende panencefalitis. In ons welvaartlandje sterven een of twee patiëntjes per duizend infecties. In ontwikkelingslanden is dat vijf, soms zelfs tien procent.
 • Rodehond wordt veroorzaakt door het rubellavirus en verloopt doorgaans onschuldig. Opgezette lymfeknopen, rode huiduitslag, soms koorts, oogbindvliesontsteking en gewrichtsklachten. Patiënten zijn nauwelijks ziek en rodehond is snel weer over. Het echte probleem met rodehond is wat het virus met de ongeboren vrucht kan doen, wanneer de aankomende moeder er in het begin van haar zwangerschap ziek van wordt. Geboorteafwijkingen als grijze staar, glaucoom, doofheid, hartafwijkingen of een vernauwing van de longslagader kunnen die ongeboren vrucht ten deel vallen.
 • Meningokokken C wordt veroorzaakt door een bacterie Neisseria meningitidis, die bij 10% van onze bevolking latent aanwezig is in de keel- en neusholte. Zij zijn drager. Daar heeft het merendeel van die groep geen last van, maar er zijn er die er een hersenvliesontsteking of (bijzonder snel verlopende) bloedvergiftiging van krijgen, beide soms met fatale gevolgen. Vooral jonge patiënten kunnen behoorlijk ziek worden. In 20 tot 30% van de gevallen leidt meningokokken C tot blijvende complicaties, zoals doofheid, motorische problemen en leer- en gedragsproblemen.
 • Het humaan papillomavirus kan een abnormale celgroei veroorzaken in huid en slijmvliezen. Er zijn honderden verschillende van deze papillomavirussen, de meeste ongevaarlijk, sommige veroorzaken wratten. Een infectie kan de kans op kanker (met name baarmoederhalskanker) vergroten. In 75% van de gevallen van baarmoederhalskanker is een humaan papillomavirus als oorzaak aan te wijzen.

Waarom zou je dan niet vaccineren?

Het gaat dus in alle gevallen om ziekten die ernstige symptomen met zich meebrengen, levenslang kunnen invalideren en een fatale afloop kunnen hebben. Van “onschuldige kinderziekten” is hier geen sprake. Toch is er een groeiende groep mensen die zijn kinderen niet laat vaccineren en zich openlijk tegen vaccinatie uitspreekt.

Religieuze bezwaren

Er zijn mensen die uit religieus oogpunt hun kinderen niet vaccineren, die vinden dat een mensenleven in Gods hand ligt en een ziekte door “Gods vaderlijke hand wordt toebedeeld“. Eenmaal ziek, dan mag je wel een beroep doen op de medische wereld. Dat heeft me altijd verwonderd; alsof een werkelijk almachtige god zich door zo’n vaccinatie tegen zou laten houden.

Sowieso, wanneer je blind moet vertrouwen op wat die God met je voorzien heeft, waarom ligt de grens dan kennelijk bij vaccinatie? Airbags, valhelmen, kinderzitjes, raambeveiligers, zwemles – allemaal geen issue.

Of ouderlijke vrijheid van religie moet betekenen dat ze met hun kinderen, uit religieus oogpunt, mogen doen wat ze willen? Nee. Natuurlijk niet en al zeker niet in absolute zin. Ouders die hun kinderen levensreddende zorg onthouden zetten we uit de ouderlijke macht. Ook over meisjesbesnijdenis zijn we het ook al eens; dat staan we ouders niet toe – ook niet onder het mom van religie. Goddank, zou ik bijna willen zeggen.

Antroposofen en Kritische Prikkers

Er zijn ook mensen die menen dat je kinderziekten hun beloop moet laten. Antroposofen, bijvoorbeeld. “Onschuldige” kinderziekten moet je doormaken, want dat is goed voor je afweersysteem en ze zijn een stimulans voor je ontwikkeling.

Dat het doorstaan van de ziekte een betere immuniteit oplevert dan vaccinatie is in het geval van de bof inderdaad zo. Ongeveer 5% van de mensen die tegen de bof worden ingeënt maken na één vaccinatie nog te weinig antistoffen aan om op lange termijn beschermd te blijven. Daarom vaccineren ze kinderen twee keer. Vaccinatie tegen de bof geeft inderdaad bij minder mensen een goede immuunrespons dan het doorstaan van de ziekte zelf, echter wel meer dan voldoende om epidemieën te voorkomen. Ook geen kleinigheid, me dunkt. Daarover zo direct meer.

Die antroposofische gedachtegang laat ruimte voor vaccinatie wanneer een ziekte toch teveel risico oplevert voor een kind. Zo laten antroposofen hun kinderen vaak wel tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio inenten, maar laten een inenting tegen bof, mazelen en rodehond achterwege vanwege “niet noodzakelijk”.

Die gedachtegang delen de antroposofen deels met de “kritische prikkers”, die zich verenigden in de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Ook die wegen argumenten voor en tegen vaccineren af, maar zij baseren zich daarbij niet op enige levensbeschouwing.

Het belang van groepsimmuniteit

Een belangrijke vraag is daarnaast of we de noodzakelijkheid tot vaccineren alleen willen bepalen aan de hand van de risico’s voor de eigen kinderen alleen of kinderen in het algemeen. Vaccinatie tegen rodehond bijvoorbeeld, wordt dus niet gedaan omdat de ziekte zo naar verloopt en ook niet omdat de zieke zèlf een risico loopt op al dan niet blijvende ernstige complicaties. Het belang ligt daarbij vooral bij vroege zwangerschappen van anderen.

Het fenomeen groepsimmuniteit onderschrijft dat vaccinatie niet alleen voor het individu, maar ook voor de gehele populatie belangrijk is. Hoe meer mensen tegen een ziekte gevaccineerd zijn, hoe minder ongevaccineerden de kans lopen ermee besmet te raken. Het percentage mensen dat gevaccineerd moet zijn om die zogeheten groepsimmuniteit te verkrijgen verschilt per ziekte.

Rodehond is daar een mooi voorbeeld van. Niet alleen zijn er mensen die na vaccinatie toch geen antistoffen aanmaken, in eerste instantie werden alleen meisjes en jonge vrouwen met een kinderwens gevaccineerd. De vaccinatiegraad was zo laag dat het toch tot kleine epidemieën kwam, totdat men alle kinderen als baby al begon te vaccineren. Het percentage niet-vatbare personen is sindsdien zo hoog geworden dat het virus zich eenvoudigweg niet meer kan handhaven, hetgeen ook de ongevaccineerden bescherming biedt.

Nadelen vaccineren

Dat vaccineren ook nadelen heeft is ontegenzeggelijk waar. Jammerlijk genoeg wordt juist over die nadelen de grootst mogelijke, liefst pseudowetenschappelijke, kolder verkondigd. Dat is een gevaarlijk spel met mensenlevens.

Neem nu dat vaccin tegen de bof, dat een minder goede immuniteit oplevert dan de ziekte zelf. In het geval van het vaccin tegen kinkhoest neemt de hoeveelheid antistoffen mettertijd af en na vijf tot tien jaar verdwijnen ze zelfs. Nu staat daar tegenover dat het doormaken van een natuurlijke kinkhoestinfectie evengoed geen garantie is voor een levenslange immuniteit tegen de ziekte. Ook de vaccinatie tegen rodehond werkt niet bij iedereen evengoed.

Zoals bij iedere medische kwestie is het altijd weer de vraag of het middel niet erger is dan de kwaal. Sommige vaccins hebben bijwerkingen. Sommige vaccins kunnen zelfs heel ernstige bijwerkingen hebben. Daar mag geen enkele verwarring over bestaan. Toch is die er wel – soms zelfs onterecht.

Autisme

Zo gaat het verhaal dat er een causaal verband zou bestaan tussen BMR-vaccins en autisme. Aan de bron daarvan ligt een artikel uit 1998, in het tijdschrift The Lancet, van de hand van een meneer Andrew Wakefield. The Lancet trok het artikel in 2010 terug; niet alleen klopten de conclusies van meneer Wakefield niet, hij pleegde zelfs fraude met de onderzoeksgegevens op basis waarvan hij die trok. Onderzoeksjournalist Brian Deer ontdekte dat meneer Wakefield voor zijn fraude werd betaald door advocaten. Die advocaten nu, die hadden geleden schade willen claimen bij producenten van vaccins. Meneer Wakefield werd gevoeglijk uit de artsenstand geknikkerd.

Opvallend genoeg blijven latere onderzoeken, die dat van Wakefield definitief naar het land der fabelen verbanden, hierbij onbelicht. Net als kille statistieken, zoals die uit Japan. Daar werd het BMR-vaccin afgeschaft waarna het aantal autismegevallen juist toenam. In Denemarken bleek bij een groep van een half miljoen baby’s autisme even vaak voor te komen bij gevaccineerde en ongevaccineerde baby’s.

Kanker

Ook tussen vaccins en kanker wordt een verband gesuggereerd. Zo is om en nabij de zestiger jaren van de vorige eeuw een poliovaccin vervuild geraakt met het SV40-virus. Omdat dit virus somtijds samen met diverse vormen van kanker werd aangetroffen werd een verband tussen beide vermoed, vooral met het non-Hodgkin-lymfoom. Vervolgstudies lieten echter anders zien.

De hygiënehypothese

Door vaccinaties en doordat we in steeds schonere omgevingen leven beleven we steeds minder kinderziekten en dat zou ons immuunsysteem niet ten goede komen. Hoe meer infecties, hoe beter dat immuunsysteem werkt. Volgens de hygiënehypothese is er een direct verband tussen die schonere leefomgeving, schoon water, het gebruik van antibiotica en vaccinaties en een toename in allergieën, astma en auto-immuunziekten.

Dat blijft echter bij veronderstellingen en onbewezen theorieën. Dat rijtje kun je tot in het oneindige aanvullen met zaken als milieuverontreiniging en een toename in het gebruik van allerlei chemische stoffen – zoals de synthetische parfumstoffen waar ik zelf zo allergisch voor ben.

Eerlijke informatie

Nederlandse ouders hebben de gelegenheid zelf een afweging te maken of ze hun kinderen al dan niet laten vaccineren. Ouders hebben het recht te beslissen hun kinderen al dan niet te vaccineren en om tot een evenwichtige beslissing te komen hebben ze recht op informatie. Gewoon op een presenteerblaadje, alle voors en tegens, de risico’s, open en eerlijk. Daar hebben mensen en hun kinderen recht op, een ouder moet niet het halve Internet af moeten speuren.

Een kijkje op de site van het RIVM leert dat er ruimschoots over die bijwerkingen gesproken wordt. Van hangerigheid, koorts, slaapproblemen tot koortsstuipen en “collapsreacties” en netjes per prik wat de gevolgen kunnen zijn. Niet alleen dat, het RIVM gaat zelfs zo ver zelfs vermeende verbanden te benoemen zoals die hygiënehypothese, tussen vaccinaties en een toename in allergieën en astma, tussen het kinkhoestvaccin en wiegendood, vaccins en respectievelijk suikerziekte, autisme, ADHD en het shaken baby-syndroom.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

In Nederland is het laten vaccineren van je kinderen niet verplicht. Zo is dat op dit moment nu eenmaal geregeld in Nederland. Daar kun je over discussiëren, en dat doen we ook in ruime mate, maar verplicht vaccineren hebben we hier al eens uitgeprobeerd en dat was geen succes.

De vraag is ook of een verplichting noodzakelijk is, het absolute gros van de ouders laat zijn kinderen tot nog toe verstandig vaccineren en de vaccinatiegraad is zo ook nog hoog genoeg om de meeste ziekten netjes in toom te houden. Is de vaccinatiegraad maar hoog genoeg, dan kunnen ziekten zelfs uitgeroeid worden. Zoals dus het eerder genoemde pokkenvirus, waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in 1979 vaststelde dat het was uitgeroeid. Vaccineren is dus niet alleen een ouderlijke, maar zeker ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Weg met pseudowetenschap!

Ik heb geen idee hoe en waarom, maar in dit tijdsgewricht menen we opeens meningen van al dan niet hoogopgeleide bakfietsmoeders, complotdenkers en bewezen fraudeurs gelijk te moeten stellen aan wetenschappelijk onderbouwde feiten.

Onze media dragen daar ruimhartig aan bij. Artikelen over vaccinaties gaan doorgaans gepaard van huilende kindjes bij wie een injectienaald in een armpje gaat, maar niet van kindjes die aan de ziekte lijden waartegen geprikt wordt. In een talkshow als M van Margriet van der Linden wordt een ‘klassiek homeopaat’ gepresenteerd alsof ze dezelfde kennis en kunde heeft als een volleerd kinderarts en een gelijkwaardige bijdrage aan de discussie zou leveren.

Mag de ratio weer terug in ons maatschappelijk debat, alstublieft? Weg met die hysterische pseudowetenschappelijke kolder!

 

 

Waarom haat zo lekker is

HateAls kind voelde ik me maar op twee plekken thuis; in een boek of bij de paarden. Boeken oordelen niet en zeggen niets terug, wel zo fijn. Paarden hebben het fatsoen hun oren plat te leggen wanneer ze je niet kunnen pruimen. Mensen kon ik slecht lezen en ik snapte er al helemaal niets van, ze zijn zo… irrationeel.
Tot ik eindelijk tot het inzicht kwam dat, in alle bescheidenheid, mensen ook maar dieren zijn. Het loont mijn medemensen door de bril van de evolutionaire psychologie te zien.

Tribale primaat

Eerst maar eens een louterende gedachte: Wij, mensen, zijn de aller domste diersoort op aarde. Zo dom dat we onze eigen intelligentie enorm overschatten en tegelijkertijd niet in staat zijn onszelf te kennen voor wie en wat we werkelijk zijn. We wanen ons de kroon der schepping, maar helpen willen en wetens onze eigen habitat om zeep.
We zijn kale primaten, dualistische sociale en morele beestjes, groepsdieren bij uitstek, met een onweerlegbaar tribale aard en een enorm verlangen (niet te zeggen nood) erbij te horen. Bij onze eigen, relatief kleine groep.

Wij voelen ons veilig in de geborgenheid van gedeelde normen en waarden, een gedeeld wereldbeeld, gedeelde cultuur en een gedeelde illusie van een enkele waarheid. Daarom rekenen we meedogenloos af met alle bedreigingen voor (de cohesie binnen) onze groep, van groepsgenoten die niet in de pas lopen tot het vreemde en buitenstaanders. We denken in ‘wij’ en ‘zij’. Goed en kwaad. Gelovigen en ongelovigen. Elite en plebs. Rijk en arm. Ajax en Feyenoord. U snapt ‘m wel.

Dat is waarom haat en afkeer ons zo goed afgaan en waarom het zo veel makkelijker is deze emoties te voeden dan tolerantie en wederzijds respect. Haten is lekker, makkelijk, overzichtelijk en saampjes saamhorig haten is nog wel het lekkerst van allemaal. We slaan dus met alle liefde onze medemens de kop in, vanwege zijn andere religieuze opvattingen, mores, seksuele aard, huidskleur, geslacht.
Dit gedrag en het achterliggende mechanisme kunt u elke dag weer, gewoon in het wild, zien.

‘Find your own perfect fit’

Suitsupply1Neem nou de reclamecampagne ‘Find your own perfect fit’ van kledingmerk Suitsupply, met onder andere een poster van twee goedgeklede en intiem zoenende mannen.  In heel Nederland werden bushokjes en billboards beplakt, beklad of zelfs vernield. Van twee zoenende mannen, interraciaal ook nog, raken mensen zelfs in het ‘tolerante’ Nederland volkomen van de leg. Suitsupply werd gebeld door mensen die wilden weten hoe zij dat zoenende manvolk thuis aan de kinders uit moesten leggen?

Gezin in gevaar?

Onze vrindjes van het Reformatorisch Dagblad verspreidden in antwoord op die reclamecampagne 40.000 flyers van de stichting Civitas Christiana. Op die flyer zijn dezelfde twee knapperds te zien, maar dan met een enorm groot rood kruis door hun kussende gezichten.

Civitas Christiana is de organisatie achter de campagne Gezin in Gevaar. De organisatie is streng-christelijk, tegen huwelijken tussen mensen van gelijk geslacht, tegen andere gezinsstructuren dan vader-moeder-kroost, tegen echtscheiding en tegen seksuele voorlichting op school. Civitas Christiana  illustreert als geen ander die angstige tribale structuur, het denken in ‘wij en zij’ en het agressieve antwoord op alles dat vreemd is en dat de interne cohesie bedreigt: dat is een ‘aanval op het gezin’.  Volgens deze club is het homohuwelijk een ‘illustratief’ voorbeeld van de ‘toegenomen onvrijheid’ van christenen.

De campagne Gezin in Gevaar zet zich in voor de bescherming van het gezin, dat bestaat uit vader, moeder en kinderen. Wij verzetten ons tegen de losgeslagen seksualisering en schadelijke gender-ideologie. Gezin in Gevaar is een campagne van Stichting Civitas Christiana, dat de christelijke beschaving wil verdedigen vanuit de principes van traditie, familie en privé-eigendom.

Natuurlijk is dat kolder. Gezinnen vallen niet spontaan uit elkaar door het zien van een poster met kussende mannen. Generaties homoseksuelen die opgroeiden met alleen maar heteroseksuele rolmodellen op televisie en in de media bewezen al dat je homo- of heteroseksualiteit niet aangeleerd krijgt. Homoseksualiteit is niet besmettelijk en je kunt het niet van een ander afkijken. Doen alsof de vrijheid, van mensen van gelijk geslacht om te huwen, een inbreuk is op de vrijheden van streng-christelijken voedt de angst, de haat en de interne cohesie: Kijk wij christenbroeders en -zusters eens bedreigd worden! Daar spreekt dan ook de kale, tribale mensaap.

Fawaz Jneid

Omdat er gelazer van komt wanneer ik wel christenen, maar geen moslims aanspreek op dit gedrag meteen nog een mooi voorbeeld van de kale, tribale mensaap. Fawaz Jneid, een omstreden imam, deed ook een duit in het zakje. Tijdens een preek haalde hij uit naar de burgervader van Rotterdam, Achmed Aboutaleb. Daarbij stuurt ook Jneid aan op het gemeenschappelijk vijanddenken, zij het dan in dit geval door moslims. Een groep waar hij Aboutaleb tijdens die preek duidelijk buiten plaatst, door deze een afvallige moslim te noemen, die moslims nooit heeft verdedigd. Niet alleen dat, de PvdA is een vijand van de moslims, aldus Jneid. Daar zien we dus opnieuw het mechanisme van tweedeling, gemeenschappelijk vijanddenken en een gefabuleerde bedreiging voor de interne cohesie van de eigen groep. Want samen haten is lekker en het verbindt, zij het alleen binnen de eigen tribale kliek.

Maar meer heeft een kale primaat ook niet nodig. Denkt ‘ie dan.

Hoer!

12553-womanboundWat ben ik blij dat ik bijna 42 ben en vandaag de dag geen tienermeisje hoef te zijn. Dacht ik dat met de zogeheten bangalijsten en wraakporno de heksenjacht op vrouwen haar hoogtepunt wel gehad zou hebben, verzint de jeugd van tegenwoordig het toch nog een graadje erger. ‘Exposen’ noemen ze het.

In Telegram-groepen, met duizenden leden, worden meisjes en vrouwen weggezet voor ‘kech’, voor hoer. De bloeddorstige meute pakt alles aan om deze meisjes en vrouwen te vernederen, angst aan te jagen en het leven onmogelijk te maken.

De pijlen lijken vooral gericht op de kwetsbaarste groepen; jonge vrouwen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond, die te lijden hebben onder een schaamtecultuur. Een van de Telegram-groepen heet zelfs ‘hoofddoekjes18+’.  Zelfs minderjarige meisjes worden aan deze virtuele schandpaal genageld.

Hyena’s

Daar hebben de Telegramhyena’s overigens niet veel voor nodig; een beetje make-up of een beetje decolleté en de vrouw in kwestie is een ‘hoer’. Heb het lef en het goede fatsoen niet om de avances van zo’n hyena af te wijzen, want ook dan sta je met foto en al te kijk.

NOS Mashup zat ruim een week in dit soort Telegram-groepen en legde de akelige aard van dit fenomeen en zijn gebruikers bloot. Een van de slachtoffers vertelt hoe haar ouders, midden op straat, werden aangesproken op haar naaktfoto’s.

Een ander slachtoffer was 16 toen ze argeloos en in vertrouwen een pikant fotootje maakte voor haar vriendje. Nu is het uit en wordt haar baas gebeld met de vraag ‘waarom hij iemand als zij in dienst had en dat ze de naam van de zaak verpestte’. Haar vriendinnen durfden niet meer met haar om te gaan, omdat ze dan evengoed voor ‘kech’ uitgemaakt zullen worden.

Haar enige misstap nochtans was haar vertrouwen in haar toenmalige vriendje en dat maakt alleen hem een ‘kech’, omdat hij dat vertrouwen zo beschaamde.

Dat ‘exposen’ gaat dus extreem ver: Er staan niet alleen foto’s en filmpjes, maar ook namen en telefoonnummers bij. En het blijft niet bij Telegram, ben je daar eenmaal aan de beurt geweest dan wordt dat verder gedeeld, op Facebook, WhatsApp, Instagram.

Achterlijk

De achterlijkheid van dit alles is overweldigend. Wat is dat toch met die ziekelijke obsessie met het vrouwenlijf als lustobject en als maatstaf voor het karakter van de eigenaresse van dat vrouwenlijf?

Over een paar dagen leven we in 2018 en nog doet de volkomen stupide notie opgeld dat zedelijkheid niet tussen de oren zou zitten maar er overheen gedrapeerd en de mate van losbandigheid af te meten zou zijn aan de lengte van een rok.

Om nog maar niet te spreken van het idee dat mannen willoze, weke wezens zijn die geheel en al zijn overgeleverd aan hun seksuele driften, die bij het zien van een losse haarlok of blote enkel al hun zelfbeheersing verliezen. Schei. Toch. Uit.

Pareltjes

Luister nou even naar Tante Dis. Nog niet al te lang geleden liepen mannen rechtop over slagvelden, terwijl de kanonskogels hen om de oren suisden. Ze bukten niet omdat bukken niet sjiek was. Mannen worden niet warm of koud van bloot vrouwenhaar en als ze dat al wel werden, dan zijn ze prima in staat er af te blijven.

Maak van jongens en mannen geen seksuele roofdieren zonder ruggengraat. Maak van meisjes en vrouwen geen verboden vruchten of kwetsbare pareltjes die je moet ‘koesteren’ zoals de oester dat met de hare lijkt te doen. Uitwassen zoals de bangalijsten en dit ‘exposen’ zijn juist symptomen van die zieke, obsessieve seksuele moraal.

Luister nou even

Lieve meisjes en vrouwen, jongens en mannen. Je lijf is prachtig zoals het is en het is alleen van jou, geniet ervan zonder schroom. Maar houd je hoofd erbij, ook dat ben je aan jezelf verschuldigd.

Geen ‘nee’ betekent nog lang geen ‘ja’. Vergeet nooit dat bijvoorbeeld verkrachting een gelegenheidsdelict en geweldsmisdrijf is, waarbij niet uit een seksuele noodstand wordt gehandeld, maar de seksuele handelingen een middel zijn om het slachtoffer geweld aan te doen. Het maakt een verkrachter niet uit wat zijn slachtoffer aanheeft, wel of hij gelegenheid en een makkelijk slachtoffer ziet. Ongeveer de helft van de slachtoffers bevriest van angst en verzet zich niet. Dat is een zelfbeschermingsmechanisme van je eigen lijf, een ingebakken overlevingsstrategie.

Van onbeschermde seks komt zwangerschap en mogelijk een seksueel overdraagbare aandoening. Liefde beklijft niet altijd, vertrouwen wordt geregeld beschaamd. Mensen stellen je teleur en het voordeel van de twijfel is altijd onverstandig. Fouten maken we allemaal. Je bent niet de eerste, en je zult zeker de laatste niet zijn.

Laat je echter nooit, door wie dan ook, wijsmaken dat je verantwoordelijk kunt zijn voor het doen en laten van een ander. Niemand lokt uit tot ongewenste intimiteiten, aanranding of verkrachting door het niet dragen van een hoofddoek of het wel dragen van een hippe korte rok of make-up.

Week van het leven = recht op abortus

Als ik het voor het zeggen had, dan werd ieder kind liefdevol gewenst verwekt en daarna welkom en gezond geboren in een veilige en warme omgeving – waar het al even liefdevol grootgebracht werd. Ieder kind zou opgroeien met alle kansen van de wereld, zonder enig onderscheid en het zou zich beschermd en geliefd weten.

In alle andere gevallen viel het zaad op onvruchtbare bodem of in het reservoir van een condoom en hoefde het nooit tot een morning-afterpil of abortus te komen.

De realiteit is anders. In de werkelijke wereld kreunt en steunt onze planeet onder menselijke overbevolking. Bijna 385 miljoen kinderen leven wereldwijd in armoede. In Nederland (het op zeven na rijkste land van de wereld!) groeit 1 op 9 kinderen in armoede op.

Alleen in Nederland al is er sprake van zo’n 70.000 zogeheten ‘multiprobleemgezinnen’, die langdurig kampen met sociaaleconomische en psychosociale  problemen en huiselijk geweld. In ons prachtige, welvarende landje groeien 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties, waarbij ze getuige zijn van huiselijk geweld en zelf slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik. Ouderliefde is niet vanzelfsprekend. Helaas, maar wel waar.

In mijn ideale wereld zou iedere potentiële ouder zichzelf dan ook eerst een paar confronterende vragen stellen alvorens de geslachtsdaad bij de kinderwens te voegen: Wil ik dit nou echt, is dit echt mijn hartenwens of voel ik een sociale drang om vader of moeder te worden? Wat heb ik een kind te bieden? Kan ik het emotioneel en financieel opbrengen een kind liefdevol op te voeden en groot te brengen?

Harteloos secreet

Jazeker, ik had zojuist het lef over financiën te beginnen in relatie tot een kinderwens. Dat mag u gerust heel harteloos van mij vinden, maar de kille realiteit is wel dat een kind je van wieg tot studentenkamer om en nabij een ton kost.

Gelukkig hebben we met ons allen in artikel 27 van het Kinderrechtenverdrag afgesproken dat elk kind recht heeft op een levensstandaard die toereikend is voor zijn lichamelijke, geestelijke, intellectuele, morele en maatschappelijke ontwikkeling. Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen, dus daar kun je van tevoren maar beter goed over nagedacht hebben.

Onbedoeld en/of ongewenst?

0a2b4-pil2Ondanks dat we in ons mooie kikkerlandje kunnen beschikken over redelijk goede seksuele voorlichting en probate anticonceptiemiddelen raakt één op de vijf Nederlandse vrouwen op enig moment in haar leven onbedoeld zwanger. Van deze onbedoelde zwangerschappen is 68% ongewenst en wordt daarom beëindigd. Dat is iets meer sinds de anticonceptiepil voor vrouwen vanaf 21 jaar uit het basispakket werd gehaald en het spiraaltje een kostbare aangelegenheid is.

Anticonceptiemiddelen zijn in veel religieuze kringen nog altijd taboe of zelfs verboten. Nederland heeft desondanks het laagste aantal abortussen in Europa en dat komt juist omdat we vrijelijk kunnen beschikken over die voorlichting en anticonceptiemiddelen. Dat is iets dat iedere tegenstander van abortus heel goed in zijn oortjes zou moeten knopen.

Mars voor het leven?

Maar dat is buiten de waard gerekend, hè? Dat bleek vandaag wel weer bij de Mars voor het Leven. Daarbij zijn het opvallend veel uitgesproken religieuze mannen, niet te zeggen fanatici, die over vrouwenbuiken willen beslissen. Natuurlijk waren de voormannen van de SGP en de CU dan ook spreker bij deze manifestatie. Nu heb je natuurlijk wel erg makkelijk praten als je niet zelf fysiek negen maanden lang een (al dan niet ongewenst) kind in je baarmoeder hoeft mee te dragen.

Goed, het leven is heilig, aldus deze lieden. Wonderlijk genoeg zijn zij doorgaans echter juist voorstanders van de doodstraf. Nog wonderlijker is het gegeven dat juist zij mordicus tegen levensreddende vaccinaties zijn. SGP voorman Kees van der Staaij vindt een vaccinatieplicht  bijvoorbeeld “een inbreuk in de persoonlijke levenssfeer”. Weet u nog die enorme mazelenuitbraak in ’s Neerlands biblebelt, in 2013, waar uit religieuze overweging kinderen niet worden gevaccineerd? Een dode tiener en 180 patiëntjes in ziekenhuizen, maar gelukkig was meneer Van der Staaijs persoonlijke levenssfeer onaangeroerd. Dat is alleszins hypocriet.

Emotionele chantage

MVHL20178.jpgIn de strijd tegen het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en het recht op abortus is kennelijk alles geoorloofd; zelfs het exploiteren van schuldgevoelens en ordinaire bangmakerij.

Neem nu dat bord met die foto van een kindje met het Downsyndroom, met de tekst “Ben ik nog wel welkom?”

Dat is emotionele chantage, niet te zeggen emotionele terreur. Face it. Niemand droomt van een kind met een aandoening, ook niet van een kind met het Downsyndroom. Iedereen droomt van een wolk van een baby met tien perfecte teentjes en tien perfecte vingertjes. Gewoon omdat iedereen zijn of haar kind een gezond leven droomt en niet een met beperkingen.

Daarom krijgt iedere zwangere de gelegenheid en de keuze voor een screening (de NIPT-test) op het downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom. Net als de anticonceptiepil hoort die test gewoon in de basisverzekering thuis.

Op de site Week van het Leven staat te lezen dat 21 dagen nadat een zaadcel een eicel heeft bevrucht het hartje van een nieuw kindje al zou beginnen te kloppen. In werkelijkheid wordt in dit stadium een primitieve voorloper van het hart aangelegd, die bestaat uit een tube cellen. In de week daarna, het embryo is dan 4 mm groot, beginnen de hartcellen te kloppen. De neurale buis moet zich dan echter nog sluiten, dat begint op dag 25, dat is de embryonale structuur die zich tot het ruggenmerg en de hersenen zal ontwikkelen.

Pleit voor zelfbeschikking

Er is geen vrouw die een abortus laat plegen omdat ze dat zo’n fijne of makkelijke keuze vindt. Het is een vreselijk dilemma, moeilijk genoeg zonder dat de zeloten van deez’ aardkloot je meteen voor kindermoordenaar verslijten. Iedere vrouw heeft het recht haar leven in te richten zoals zij dat wil. Het moederschap is voor de een de vervulling van haar liefste wens, voor de ander een nachtmerrie. Dat gaat geen ander mens wat aan.

Daarom pleit ik hier opnieuw voor goede, toegankelijke seksuele voorlichting, voor het vrijelijk  en gratis kunnen beschikken over anticonceptiemiddelen en een overtijdsbehandeling, het recht op zorg rond anticonceptie en zwangerschap. De abortuspil zou eenvoudig via de huisarts beschikbaar moeten zijn en het gebruik ervan hoort niet in het Wetboek van Strafrecht thuis.

Daarom zette ik hier mijn handtekening: klikkerdeklik. U ook? Alvast dank!

“Samen zetten we dit onderwerp op de agenda. Met 40.000 handtekeningen kunnen we de abortuspil gemakkelijk beschikbaar maken. Dan moet de Tweede Kamer beslissen of zij de abortuspil uit het strafrecht wil halen. Onderteken dit burgerinitiatief en bevrijd de abortuspil!”

Verbind voor het Kind

a65c0-wvkvMorgen, op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, begint de Week tegen Kindermishandeling en dit jaar heeft deze week ´Verbind voor het Kind´ als thema meegekregen. Traditiegetrouw wil ik u om aandacht voor deze Week vragen.

Nederland kent zo’n 70.000 zogeheten ‘multiprobleemgezinnen’, die langdurig kampen met sociaaleconomische en psychosociale  problemen en huiselijk geweld. In ons prachtige, welvarende landje groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties, waarbij ze getuige zijn van huiselijk geweld en zelf slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik.

Dat betekent dat één op de vier Nederlanders lijdt, of heeft geleden, onder een of meerdere vormen van kindermishandeling. Gemiddeld is een kind per klas er slachtoffer van. Kinderen zijn gemiddeld drie tot vijf jaar lang slachtoffer van huiselijk geweld. Meerdere malen per jaar komt een kind zelfs te overlijden aan de gevolgen van mishandeling.

Die cijfers willen maar niet dalen, en dat is fnuikend.

Kindermishandeling schaadt de slachtoffertjes ervan hun leven lang. Mishandelde kinderen lopen een groter risico op psychiatrische stoornissen, depressies, angststoornissen, drugsgebruik en seksueel risicogedrag. Daarnaast is kindermishandeling een leed dat van generatie op generatie kan worden doorgegeven; mishandelde kinderen lopen een verhoogd risico laten op hun beurt hun eigen kinderen te mishandelen. Daarmee is kindermishandeling een van de schadelijkste misdaden die er zijn.

 

Vragen? Getuige of slachtoffer? Wel een vermoeden, maar vol twijfel?

Bel Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

#verbindvoorhetkind

Enge Mannen

 

4fe4f-sshWie de hashtag #MeToo een beetje gevolgd heeft kan niet aan de indruk zijn ontkomen dat er buitengewoon veel Enge Mannen rondlopen. Het is daarbij ook nog eens niet het archetype getroebleerde engerd dat vrouwen vanuit de bosjes belaagt, maar het gaat om types die in het dagelijks leven eigenlijk heel normaal zijn. Succesvol, zelfs.

Harvey Weinstein, succesvol filmproducent, komt dankzij zijn succes, geld en macht zo’n dertig jaar lang weg met grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het is aan de kracht van de vrouwen, die zich nu over hem uitspreken, én die van social media te danken dat Weinstein inmiddels ontslagen is. Nu Donald ‘Grab ‘em by the pussy’ Trump nog.

Enge Vrouwen zijn er natuurlijk ook. En niet alleen vrouwen zijn slachtoffer van seksueel geweld. Jelle Brandt Corstius is daar een goed voorbeeld van. Hij werd slachtoffer van seksueel misbruik in de tijd waarin hij werkte voor de talkshow Barend & Van Dorp.

Het vergt nog altijd moed om, als slachtoffer van seksueel geweld in welke vorm dan ook, je verhaal te doen. Jelle Brandt Corstius werd zelfs uitgelachten door de ‘heren’ René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee. Voor je het weet ben je niet alleen slachtoffer, maar ook het mikpunt van vileine, domme grappenmakers.

Niet alleen dat, het is ook omdat te veel mensen nog altijd genegen zijn de schuld voor seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag te verschuiven naar het slachtoffer ervan. Vroeg je er zelf niet om; was je rokje niet te kort, was je niet te laat op straat? Dat zijn de argumenten van de lafhartigen, want als het slachtoffer nou iets had kunnen doen om het misbruik te voorkomen dan kunnen de laffe harten zich verder veilig wanen.

Kun je dat in grote woorden van meer dan drie lettergrepen verhullen, zoals Adriaan Sloof dat doet, dan mag je die onzin zelfs in de krant debiteren en dan heet dat ‘opinie’.

Meneer Slooff zegt het nochtans echt: “Als gedrag en kleding van de vrouw kunnen leiden tot een seksueel delict, draagt zij medeverantwoordelijkheid”. Volgens Slooff is dat gelijk iemand die zijn fiets niet op slot zet, die kan ook niet met goed fatsoen aangifte doen van diefstal. Zo criminaliseert hij via een omweggetje (uitlokking) slachtoffers van seksueel geweld en dito intimidatie. Victim blaming, noemen we dat met een mooie leenterm. Dat is zulke kwaadaardige, walgelijke kolder dat ik er misselijk van word.

Vooral voor vrouwen gelden er nog altijd andere regels. Dat komt door een ingesleten misogynie, die zich maar niet laat uitroeien. Dat is waarom Brandt Corstius niet vergeleken wordt met een fiets die niet op slot staat. Ook zal Adriaan Slooff hem niet even vertellen dat hij door zijn gedrag en kledingkeuze medeplichtig is aan zijn eigen verkrachting.

Er zijn nog altijd mensen die menen dat op straat toegesist of nagefloten worden een ‘complimentje’ inhoudt. Dat het erbij hoort en vrouwen er maar tegen moeten kunnen. En zeg er nou in hemelsnaam maar niks van, want het soort man dat ‘lekker kontje!’ schreeuwt op straat escaleert binnen een fractie van een seconde naar ‘hoer!’ of ‘slet!’ zodra hij merkt dat zijn ‘complimentje’ niet in goede aarde ontvangen wordt. Als meisje leerde ik zo al gauw het donker en bepaalde straten mijden, mijn ogen neerslaan en bidden dat je onopgemerkt blijft.

Iets dergelijks gebeurt ook met regelmaat met vrouwen die er een te uitgesproken mening op nahouden. Voor iedere Asha ten Broeke die fijntjes wijst op hedendaags seksisme is er een Maxim Hartman die haar op haar uiterlijk aanvalt; “Jij bent fokking lelijk, houd je bek”.  Voor iedere Annabel Nanninga die ongezouten haar mening ventileert is er een Massih Hutak  die ziekelijk fantaseert haar wel even stil te krijgen met een ‘full body massage’ waarbij hij vooral wil drukken waar het pijn doet. Voor iedere Dasja Abresch zich zich roert tijdens een gemeentelijk inspraakavondje is er een een boze petmans-met-capuchon die buldert dat “daar een piemel in moet”.

Zonder uitzondering zijn dat enge mannen. En de goedpraters? Die zijn misschien nog wel enger. Adriaan Slooff voorop.

Adriaan Sloof

 

 

 

 

GeenStijl: Grote muilen, tere zielen?

Honderd vrouwen vroegen adverteerders nog eens goed na te denken waar zij adverteren. Zij deden, heel beschaafd, een moreel appèl;

Maar bedenk u ook dat uw logo, uw zorgvuldig opgebouwde imago, naast dit soort teksten verschijnt: ‘Ze loenst een beetje, geil bij het pijpen als mij aankijkt, terwijl ik zeg dat ze echt een lekkere hoer is.’ U kiest er ook voor om niet te adverteren op sites met porno of extreem geweld. Waarom dan wel hierop? U betaalt mee aan de salarissen van de meest invloedrijke internettrollen. Een site waar vrouwenvernedering en racisme de norm is, niet de uitzondering. Donderdag besloot defensie om zich voorlopig terug te trekken als adverteerder. Wij hopen dat meer bedrijven kritisch gaan nadenken over sites met een groot bereik, maar een beperkt moreel besef.

Roderick Veelo betichtte de dames bij Pauw van ‘naming and shaming’, dat vindt hij als journalist slecht en hij vindt het een gotspe dat journalisten daar voor ‘op de tafel gaan staan’. Ik vind dat lollig van meneer Veelo, want als er iemand grootmeester in het naming and shaming is, dan is dat GeenStijl.

Laten we daarbij ook vooral niet vergeten dat GeenStijl zelf ook graag tot boycots op placht te roepen. Zo moest HEMA het al eens ontgelden, want ‘zo rolt‘ GeenStijl. Jaren geleden verklaarde GeenStijl het NRC de oorlog en riep op tot een boycot van die krant. En laten we wel zijn, wie wil uitdelen zal op zijn tijd ook moeten incasseren.

Vrouwen die het aandurven een onwelgevallige mening te uiten krijgen standaard een stortvloed aan virulent seksistische vullis over zich uitgestort. Vrouwelijke journalisten zijn mikpunt van seksistische intimidatie en bedreiging op internet. Seksuele intimidatie is, zo bevestigt de NVJ, een vorm van intimidatie die “vooral vrouwelijke journalisten voor hun kiezen krijgen, als ze het lef hebben kritisch te zijn”. Dat is precies ook de aanleiding voor het verschijnen van dit manifest.

#wiebetaaltDumpertReeten 

NRC-journaliste Rosanne Hertzberger is daar een schoolvoorbeeld van. Zij had de euvele moed een column te wijden aan het beroemde en beruchte roze weblog GeenStijl, haar zusje Dumpert en het fenomeen ‘dumpertreeten’. Daarbij worden video’s beoordeeld aan de hand van blote vrouwenbillen, ‘reeten’. Mevrouw Hertzberger kaartte het seksisme daarachter aan en stelde zich de vraag wie dat vrouwonvriendelijke dumpertreeten toch betaalt.

Dat zijn de adverteerders op die sites, uiteraard, en dus besloot Hertzberger die adverteerders eens te wijzen op al dat vrouwonvriendelijke gedoe. Grolsch, WNF, Persgroep HAK, IKEA, KWF, Stichting Vluchteling en het Ministerie van Defensie haakten geschrokken af. Terecht natuurlijk, al was het maar in het kader van verantwoord ondernemen.

Haar journalistieke werk werd Hertzberger niet in dank genomen en kwam haar, zoals dat vaker met vrouwelijke journalisten gaat, op een stortvloed aan misogyne bagger te staan. De roze horde vond haar een ‘kuthoer’, een ‘droogsloot’ en een ‘teerhartig viswijf’, waarvan men hoopte dat ze zo zwaar verkracht zou worden, dat ze er een half jaar herstel van nodig zou hebben.

Let wel: Dat moet je dan, als vrouw, ook nog sportief opvatten wil je niet voor zeikwijf versleten worden.

Collega-journaliste Loes Reijmer schreef op haar beurt een artikel over de reacties die Rosanne Hertzberger op haar schrijven kreeg. Daar lustten de honden inderdaad geen brood van. Mevrouw Reijmer werd onmiddellijk de volgende op de heksenjachtlijst van GeenStijl. Er werd een foto van haar op de site geplaatst en GeenStijl stelde haar reaguurdersvolk de prangende vraag: “Zou u haar doen?” De Daar-Moet-Een-Piemol-Brigade liet zich gewillig mennen.

Vrijheid van meningsuiting

Dikke boehoe op de roze panelen, want oproepen tot een boycot door adverteerders is een heuse persbreidel en een aanslag het recht op vrije meningsuiting van de reaguurder.

Nu houd ik ontzettend van het recht op de vrije meningsuiting en ik ben een van haar grootste voorvechters. Toch haak ik hier af. Teksten als “Ik zou haar overdwars in alle gaatjes nemen. Lekker langzaam volpompen. Om daarna keihard haar mond over mijn keiharde lid te trekken. Hard duwen op dat hoofd. Kokhalzend krijgt ze mijn warme zaad. Hmm” hebben HELEMAAL niets te maken met die vrije meningsuiting. Net zo min als: “Met haar armen op haar rug gebonden en een stevig stuk grijze tape over haar mond geplakt zou ik haar zeker doen!” 

Zulke gewelddadige verkrachtingsfantasieën zouden reden moeten zijn je eens grondig na te laten kijken, maar in de wereld van GeenStijl heet dat ‘vrije meningsuiting’. Welnu, de vrijheid van meningsuiting is in Nederland niet absoluut en is dat ook nooit geweest. Die vrijheid geniet eenieder, dus ook de reaguurder, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Die wet nu, stelt dat belediging, belediging van groepen mensen, laster, smaad en al wat dies meer zij niet mogen. Daar liggen dus de strafrechtelijke grenzen van de vrijheid van meningsuiting.

Een ‘artikel’ dat bestaat uit het plaatsen van een foto van een journaliste onder de kop “Zou u haar doen?” heeft NIETS te maken met journalistiek. Het is daarbij ook nog eens hypocriet om je te verschuilen achter persvrijheid, terwijl je zelf lak hebt aan kleinigheden zoals hoor en wederhoor, een eerlijke berichtgeving en het het journalistieke streven naar objectiviteit.

Persbreidel

Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer en criminoloog Marjolein Odekerken deden overigens een onderzoek naar de toenemende mate waarmee Nederlandse journalisten te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie tijdens hun werk. Dat onderzoek (PDF Factsheet) werd in opdracht van de NVJ, Het Genootschap van Hoofdredacteuren en het Persvrijheidsfonds gedaan. Het verschijnt volgende maand.

Als u wil weten wie werkelijk de pers tracht te breidelen, dan vindt u daarin uw antwoord. Bijna een kwart van de journalisten ontvangt dreigementen via sociale media. Een groot deel ziet zich, door bedreigingen en intimidaties, genoodzaakt zijn berichtgeving te staken of aan te passen.

Dat, dus.

Saoedi-Arabië en de Commissie voor de Status van de Vrouw

Het belangrijkste internationale orgaan dat over vrouwenrechten gaat is de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties. Dit instituut werd in 1946, dankzij Eleanor Roosevelt, opgericht met als doel gelijke mensenrechten en vrijheden van vrouwen te bevorderen. Aan deze Commissie (Engels) hebben we vier Wereldvrouwenconferenties én het uitermate belangrijke Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (1979) te danken.

De Commissie voor de Status voor de Vrouw komt tweewekelijks tezamen, buigt zich dan over de stand van zaken voor wat betreft die gelijke mensenrechten en vrijheden voor vrouwen en komt tot aanbevelingen om die te verbeteren. En er valt nogal wat verbeteren. Het meest recentelijk te evalueren thema was: stoppen en voorkomen van alle vormen van geweld tegen vrouwen. Dat is een heet hangijzer, want geweld tegen vrouwen is overal op deez’ aardkloot nog bon ton.

Gendergerelateerd geweld, de cijfers

Wereldwijd wordt één op de vijf vrouwen in haar leven slachtoffer van verkrachting of poging daartoe.

Mondiaal wordt 35% van de vrouwen slachtoffer van seksueel geweld en 30% van huiselijk geweld.

Van de gevallen van seksueel geweld is 50% gericht op meisjes jonger dan 16 jaar.

Naar schatting zullen 20.000 vrouwen het aankomend jaar uit eerwraak worden omgebracht.

Elke dag ondergaan zo’n zesduizend jonge meisjes de volstrekt barbaarse meisjesbesnijdenis. Meer dan 130 miljoen vrouwen leven met de gevolgen van genitale verminking.

Alleen dit jaar al zullen zo’n 15 miljoen jonge meisjes als kindbruid een huwelijksbootje in worden gedwongen. Soms zelfs al op leeftijden van acht of negen jaar.

Van de ongeveer 1,2 miljoen kinderen die dit jaar als slaaf verhandeld zullen worden zal 80% een meisje zijn.

Nederland

Met die paar cijfers is het belang van de Commissie voor de Status voor de Vrouw en de bittere noodzaak voor haar bestaan wel geïllustreerd, me dunkt. Voor wie nog denkt dat zulk geweld voorbehouden is aan enge baardmannen in achtergebleven gebieden, think again: Nederlandse vrouwen scoren hoog waar het om slachtofferschap van gendergerelateerd geweld gaat.

De European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) deed een grootschalig onderzoek naar gendergerelateerd geweld tegen vrouwen in alle lidstaten van de Europese Unie. Van de ondervraagde vrouwen is 22% slachtoffer geweest van lichamelijk en/of seksueel geweld door een partner. Van alle vrouwen is 5% slachtoffer geweest van verkrachting. 43 % heeft een vorm van psychologisch geweld door een huidige of voormalige partner ondergaan.

Saoedi-Arabië als hoeder van mondiale vrouwenrechten?!

Tot mijn verbijstering heeft het de VN behaagd Saoedi-Arabië te verkiezen voor een plek in deze Commissie. Tussen 2018 en 2022 zal dit land, als lid van de Commissie voor de Status van Vrouwen, moeten waken over de mensenrechten en vrijheden van vrouwen wereldwijd.

What. The Flying. Fuck?

Saoedi-Arabië. Het land waar vrouwen helemaal geen rechten hebben en de minder vrijheid genieten dan in eender welk ander land. Onderdrukking en achterstelling van vrouwen is er dagelijks gebruik. Saoedische vrouwen mogen niet stemmen, geen auto rijden en ze mogen zonder een mannelijke voogd, een ‘mahram’, zelfs überhaupt niet reizen. In het koninkrijk zijn kindhuwelijken toegestaan, meisjes van negen jaar worden er gezien als geschikt huwelijkspartner. Lijfstraffen zijn er nog goed gebruik, slachtoffers van verkrachting kunnen er zelfs met de zweep krijgen.

En u weet, als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen. Dat land heeft in die commissie niets te zoeken.

Een ezel stoot zich in het algemeen… 

Je zou toch zeggen dat de Verenigde Naties inmiddels beter zou moeten weten. Zeker na de Saudi-Arabische Faisal bin Hassan Trad aangesteld te hebben als hoofd van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. De man bracht de VN direct in de verlegenheid door luid en duidelijk te verkondigen dat hij het standpunt van de VN niet deelt dat de doodstraf overal op deez’ aardkloot afgeschaft zou moeten worden.

Meneer Trad vervolgde zijn betoog met de opmerking dat Saudi-Arabië een islamitisch land is en het vast wenst te houden aan de sharia. Daarom voert het de doodstraf uit. Volgens meneer Trad wordt die doodstraf alleen opgelegd bij ernstige misdrijven en bij gevaar voor de Saudische maatschappij. Afvalligheid en homoseksualiteit vallen daar volgens deze meneer onder. Net als overspel en toverij. Zo’n bijgelovige zeloot mag voor de rest van de wereld bepalen hoe er invulling gegeven moet worden aan mensenrechten.

Zum kotzen.