Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren: Plan B

Gelukkig kan ik vandaag wel terecht in het winkeltje van de Partij voor de Dieren. Haar partijprogramma (PDF) is relatief kort én ze heeft de moeite genomen alternatieven te bieden in eenvoudige taal en in het gesproken woord. Kudos!

De Partij van de Dieren heeft vier kernwoorden centraal staan: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Geluk

Een groene leefomgeving maakt mensen, en met name kinderen, gezonder en gelukkiger.

Vrijheid

De Partij voor de Dieren vindt het een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht als de overheid mensen automatisch als donor registreert. De partij onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens. De samenleving heeft echter ook de verantwoordelijkheid om te voorkómen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving. Zo dient er meer aandacht te komen voor herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.

De Partij voor de Dieren staat voor de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers. Onze privacy en data worden beter beschermd en de identificatieplicht wordt afgeschaft.

Ze voeren een correctief bindend referendum in bij verstrekkende besluiten.

Veiligheid en Recht

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt opgeheven en de Politie wordt weer ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Justitie wordt weer een zelfstandig ministerie. Gesloten politiebureaus moeten heropend worden en er komen (wijk-) agenten bij. Etnisch profileren wordt tegen gegaan door een registratiesysteem, waarin wordt vermeld waarom iemand werd staande gehouden.

Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd.

Politie en Justitie geven meer prioriteit aan dierenmishandeling en -verwaarlozing en er komt een officier van justitie voor Dieraangelegenheden. Er komen voldoende dierenagenten.  Er komen strengere straffen en hogere boetes voor dierenmishandeling en -verwaarlozing. Wie dieren mishandelt, mag geen dieren meer houden. Het opleggen van een levenslang houdverbod wordt mogelijk voor mensen en bedrijven die keer op keer dieren mishandelen of verwaarlozen. Bij de opsporingsdiensten komt meer aandacht voor het herkennen van signalen van dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld.

Een constitutioneel hof stelt rechters in staat om wetten en verdragen te toetsen aan de Grondwet en er komt een internationaal strafhof voor milieu- en dierenwelzijnszaken. Ecocide (grootschalige beschadiging of vernietiging van ecosystemen) wordt een wettelijk erkend strafbaar feit.

Gelijkheid

In Nederland hebben alle burgers dezelfde rechten. De overheid treedt met kracht op tegen alle uitingsvormen van discriminatie en zorgt ervoor dat het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling is van de samenstelling van de bevolking.
Een verbod op LHBTI-discriminatie wordt expliciet opgenomen in artikel 1 van de Grondwet en transgenderdiscriminatie en discriminatie van mensen met een intersekse-conditie wordt verboden in de Algemene wet gelijke behandeling. In de wet wordt de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ bovendien vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. Zo worden ook biseksuele en aseksuele mensen wettelijk beschermd.

Emancipatie

Er zijn slechts drie vrouwelijke lijsttrekkers, deze aankomende verkiezingen. Met Marianne Thieme geeft de Partij voor de Dieren dan ook het broodnodige goede voorbeeld. 
Mannen en vrouwen krijgen een gelijke beloning voor gelijk werk; homoseksuele paren krijgen gelijke rechten als heteroseksuele paren.
De Partij voor de Dieren wil drie maanden betaald ouderschapsverlof voor vaders, zodat ouders hun zorgtaken goed kunnen combineren met hun werk. Het recht om tijdens het werk te kunnen kolven of borstvoeding te geven wordt verlengd van negen naar twaalf maanden. 

Sociale zekerheid

De Partij van de Dieren zou graag een omslag zien in hoe we onze welvaart meten: Een groeiend bbp betekent niet per definitie dat het goed gaat met de samenleving of dat burgers gelukkig zijn. Voor het bepalen en sturen van beleid gaat de overheid de reeds ontwikkelde Monitor Brede Welvaart gebruiken. Die monitor beperkt zich niet tot inkomen, maar ook op zaken als onderwijs, gezondheid en milieu.

De mantelzorgboete wordt geschrapt.

Er komt een nieuw, groen belastingstelsel, waarbij geen of veel minder belasting op arbeid geheven wordt, maar op het gebruik van grondstoffen, met name op de niet-duurzame grondstoffen. Duurzame producten worden dan goedkoper. Het wordt daardoor mogelijk om verloren werkgelegenheid die naar lagelonenlanden is verplaatst, terug te winnen.

ZZP’ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.

Werknemers krijgen meer vrijheid en flexibiliteit om keuzes te maken in hun eigen pensioenopbouw. Er moet een flexibele AOW-leeftijd komen, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren. Het wordt mogelijk te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd, in ruil voor een in evenredigheid aangepaste AOW-uitkering.

Er komt een wettelijke regeling die de ontslagvergoeding koppelt aan het aantal jaren dat een werknemer gewerkt heeft, volgens de bekende systematiek van de kantonrechtersformule.

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger. De kinderbijslag wordt afhankelijk gemaakt van het inkomen van de ouders

Onderwijs en Cultuur

Iedereen heeft recht op goed, toegankelijk en duurzaam onderwijs, dat is het fundament onder een vrije en democratische samenleving. De basisbeurs keert terug en het collegegeld wordt verlaagd.

Duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueducatie, dierenwelzijn, mediawijsheid en filosofie worden een vast onderdeel van het lespakket op basisschool en in het voortgezet onderwijs. Voorlichting over LHBTI-diversiteit is verplicht op scholen, ook het mbo. Er wordt geïnvesteerd in schoolzwemmen en sportlessen en er komt meer ruimte voor kunst, muziek en drama.

Leraren, leerlingen en ouders krijgen veel meer autonomie bij het bepalen van prioriteiten. De klassen worden kleine en basisscholen krijgen de vrijheid af te zien van de eindtoets als zij op een andere manier kunnen aantonen dat aan de eisen is voldaan.

Kunst, cultuur, erfgoed en sport zijn voor iedereen toegankelijk en het budget hiervoor wordt verhoogd.

Gezondheidszorg

Er komt een Nationaal Zorgfonds, dat zorg toegankelijk maakt voor iedereen en het eigen risico wordt afgeschaft. De overheid stelt kwaliteitsnormen op in overleg met zorgverleners en -vragers, die worden opgenomen in contracten met zorgaanbieders. Een onafhankelijke instantie controleert en rapporteert over de kwaliteit van zorg op landelijk en lokaal niveau. 

Mantelzorgers hebben recht op financiële compensatie en aanvullende maatregelen die het mogelijk maken om zorg en arbeid te kunnen combineren.

Thuisbevallingen moeten overal in Nederland mogelijk blijven. De overheid start een campagne om langdurige borstvoeding te stimuleren. 
Vergoeding voor anticonceptiemiddelen komt voor alle leeftijden terug in het basispakket. Yay!

Op alle publieke zenders geldt een reclameverbod voor alcoholische dranken en rookwaren en er komt een verbod op kindermarketing voor ongezonde producten zoals snoep.

Natuur en Klimaat

De zorg voor onze planeet staat in dit programma voorop. Nederland gaat zich veel meer richten op een echte maak- en hersteleconomie. We gaan duurzame producten maken en veel meer producten herstellen of een nieuwe bestemming geven. Naast de reguliere overheidsbegroting komt er een groene staatsbalans, een verlies- en winstrekening die de effecten van beleid op mens, dier, natuur, klimaat en milieu laat zien. Er komt een groene investeringsbank, in handen van de overheid.
Er komt een klimaatwet die het reduceren van broeikasgassen verplicht.  Daarin is

vastgelegd dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen 40% minder is dan in 1990, en in 2030 65% minder. In 2040 is Nederland CO2-neutraal en wordt er geen fossiele brandstof meer gebruikt.

Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard en behoeften en ze verdienen een goede bescherming. Er komt een einde aan de bio-industrie en het aantal gehouden dieren wordt met 70% verlaagd. Megastallen worden verboden en stallen worden brandveilig. Alle dieren in de veehouderij krijgen recht op vrije uitloop. Kalveren mogen niet langer bij de moederkoe weggehaald worden. De oormerkplicht verdwijnt en veetransporten mogen niet langer dan twee uur duren. 
Bont, dons en leer van dieren die louter en alleen voor hun huid gekweekt worden wordt verboden. Dieren zijn er niet voor het vermaak van mensen, dierentuinen, dolfinaria, circussen en alle vormen van vermaak met dieren in hun huidige vorm niet passen in onze tijd. Fokken op extreme uiterlijke kenmerken van huisdieren is niet langer toegestaan, net als inteelt.
Slachtmethoden die ernstig leed veroorzaken, zoals de waterbadmethode bij kippen en CO2-verdoving bij varkens, schaffen we direct af. Het verbod op onverdoofd slachten gaat zonder uitzondering gelden (ook in de visserij). Er komt een Nederlands en Europees import- en handelsverbod op vlees van onverdoofd geslachte dieren. Zolang er nog onverdoofd geslacht wordt, geldt verplichte etikettering.
Voedingsmiddelen krijgen een duidelijk etiket met informatie over herkomst, dierenwelzijn, sociale omstandigheden, gezondheidsaspecten en de ecologische voetafdruk.
Dierproeven en onderzoeken met primaten zijn onethisch en worden zo snel mogelijk gestopt. Nederland zet zich in voor een versnelling van de internationale erkenning en toepassing van proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden.
Nederland verzet zich actief tegen walvisjacht en zeehondenjacht waar en onder de vlag van welk land dan ook uitgevoerd. Nederland pleit bij de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) voor een jachtverbod op kleinere walvisachtigen, zodat ook dolfijnen niet meer mogen worden bejaagd. Nederland verzet zich actief tegen de dolfijnenslachtingen op de Faeröereilanden en in Japan.
Steden en dorpen worden vergroend. 

Normen en Waarden

In ons tijdgewricht zijn we geld als doel op zich gaan zien en de Partij voor de Dieren fnuikt dat: “Alsof wat we ons kunnen veroorloven, samenhangt met geldbedragen in plaats van met wat de aarde kan bieden, hoe we dit verdelen en welke (morele) keuzes we daarin maken.” Mensen- en dierenrechten, natuur en duurzaamheid gaan voor economische kortetermijnbelangen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s