Verkiezingsprogramma GroenLinks: Tijd voor verandering

Zo, vandaag staat in het teken van het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Het achtste programma in mijn serie van, hopelijk, 28. Ik vind het nu al een uitputtingsslag, maar mijn koffieverslaving tiert er welig bij.

Geluk

Nee, ook bij GroenLinks staat ‘geluk’ niet op het program.  

Vrijheid

De identificatieplicht wordt afgeschaft. Burgers krijgen het recht om wetten door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet en wanneer deze constitutionele toetsing is verwezenlijkt, dan wordt de Eerste Kamer afgeschaft. De leeftijdsgrens voor het actief kiesrecht wordt verlaagd naar 16 jaar.

Als het aan GroenLinks ligt wordt abortus uit het Wetboek van Strafrecht gehaald en de verplichte bedenktijd bij abortus wordt afgeschaft. Ook euthanasie gaat uit het Wetboek van Strafrecht. Artsen zijn pas strafbaar wanneer ze zich niet aan de regels houden. Bij verzoek tot euthanasie komt er een plicht voor artsen die vanwege gewetensbezwaren niet aan een verzoek willen voldoen om door te verwijzen naar een andere, welwillende arts.

Mensen die vinden dat hun leven voltooid is mogen en kunnen, ook als er geen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden in medische zin, een waardig einde aan hun leven maken. Zij kunnen hierbij een beroep doen op professionele stervensbegeleiders. Hulp bij zelfdoding door deze stervensbegeleiders is niet strafbaar.

Veiligheid en Recht

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt weer het ministerie van Justitie en de politie wordt weer ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. GroenLinks wil investeren in de recherche en in meer wijkagenten en politiebureaus in de wijken. Er komt een landelijk actieplan tegen gendergerelateerd geweld.

De uitvoering van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast: na twintig jaar wordt voor het eerst onderzocht of voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk is.

Softdrugs en drugs zoals XTC en paddo’s worden gelegaliseerd.

Gelijkheid

GroenLinks ziet ongelijkheid in inkomen, in vermogen en in de kansen die mensen hebben, en is vastbesloten die aan te pakken. 
In artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling wordt expliciet gemaakt dat ook discriminatie op grond van homo- en heteroseksuele gerichtheid, genderidentiteit, leeftijd en handicap niet is toegestaan. In de Algemene wet gelijke behandeling wordt transgenderdiscriminatie en discriminatie van mensen met een intersekseconditie expliciet verboden. Etnisch profileren gaan ze tegen door de politie te laten registreren wie waarom staande wordt gehouden.

Emancipatie

Het moderne gezin bestaat niet standaard uit man, vrouw en kind. Gezinnen waarbij de samenstelling anders is dan de traditionele moeder-vader samenstelling krijgen gelijke mogelijkheid tot juridisch ouderschap. De sekseregistratie bij de burgerlijke stand wordt afgeschaft.

GroenLinks gaat zorgen voor de voorwaarden om zorg, gezin, werk en vrije tijd te combineren: recht op flexibel en thuis werken, in deeltijd werken, gratis kinderopvang, betaald ouderschapsverlof en uitbreiding van het kraamverlof voor vaders en meemoeders. Zo kunnen mannen en vrouwen werk en zorg gelijk verdelen.

Om gelijke beoordeling en doorstroming van mannen en vrouwen te bevorderen, dienen de raden van bestuur en raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven en de top van (semi-)publieke instellingen voor niet meer dan twee derde uit mannen te bestaan.

Sociale zekerheid

GroenLinks wil een breed begrip van welvaart: groene groei, binnen duurzame grenzen; slimme groei, gebaseerd op kennis en innovatie; inclusieve groei, die zorgt voor goede banen en eerlijke inkomens.
De lonen gaan omhoog, de inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens omlaag. De hoogste inkomens gaan meer bijdragen. Mensen met een minimuminkomen gaan erop vooruit. De AOW als basispensioen wordt fors verhoogd.

Onderwijs en Cultuur

Onderwijs is de motor voor emancipatie. Elk kind krijgt ontwikkelrecht. Er wordt afscheid genomen van de toetscultuur in het basisonderwijs en de vroege selectie.  Kinderopvang wordt gratis. De basisschool en de buitenschoolse opvang worden bij voorkeur georganiseerd in een brede school, waar ruimte is voor spelen, sport, natuur en cultuur. Sterker nog; kinderen hebben recht op cultuur. 
Klassen worden kleiner. Er wordt een brede, tweejarige brugklas geïntroduceerd zodat kinderen genoeg tijd hebben een richting te kiezen.
Artikel 23 van de Grondwet zal worden herzien met als oogmerk dat de overheid kwalitatief goed onderwijs voor iedereen aanbiedt, financiert en op kwaliteit controleert. Daarbovenop kunnen ouders zelf vormen van bijzonder onderwijs aanbieden in de eigen tijd en door henzelf gefinancierd.
Er komt een nationaal museum, waar ruime aandacht is voor het slavernijverleden, koloniale verleden en de geschiedenis van migratie in Nederland.

Gezondheidszorg

GroenLinks wil investeren in zorg en welzijn voor ouderen, mantelzorgers, mensen met een beperking, kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben. De hiv-preventiepil PrEP moet in het basispakket.

Zorgverzekeraars worden omgevormd tot stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk. Het aantal polissen wordt beperkt tot één naturapolis en één restitutiepolis per verzekeraar. Het eigen risico wordt afgeschaft en de nominale premie voor de ziektekostenverzekering gaat fors omlaag.

Natuur en Klimaat

Nederland zet zich in voor bestraffing van ecocide, onder meer door het Internationaal Strafhof.

Er komt meer natuur als het aan GroenLinks ligt; nieuwe grote natuurgebieden in het hart van Nederland en Staatsbosbeheer wordt weer genationaliseerd. Verder wil de partij een apart milieuministerie. Ze is voor milieuzones en wil daar uniforme wetgeving voor.

GroenLinks kiest met dit programma voor een groene economie. Nederland moet nodig af van haar spilzucht en haar verslaving aan fossiele brandstoffen. Duurzame energie en energiebesparing zullen fiscaal gestimuleerd worden en er komt een heffing op de uitstoot van CO2. Binnen één kabinetsperiode sluiten de kolencentrales. Er moet een ambitieuze Klimaatwet komen, die garandeert dat Nederland in (uiterlijk) 2050 alleen nog schone energie heeft en 2 tot 3% energie per jaar bespaart. 

De overheid krijgt de rol van investeerder, in schone energie, openbaar vervoer en energiezuinige woningen en daarmee wordt ze aanjager van een moderne economie. Daartoe wordt een Groene investeringsbank opgericht.

De partij is tegen megastallen, daar wil ze geheel vanaf. De bontindustrie en de plezierjacht worden verboden. Stallen moeten brandveilig. Dieren hebben een intrinsieke waarde en moeten hun natuurlijke soorteigen gedrag kunnen uiten. Er komt een einde aan de bio-industrie. Veetransporten mogen maximaal 4 uur duren. 

Normen en Waarden

We delen met ons allen één wereld, dat betekent dat we allen verantwoordelijk dragen. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s