Verkiezingsprogramma ChristenUnie: Hoopvol Realistisch

De ChristenUnie komt met een verkiezingsprogramma van 110 bladzijden, maar is meteen wel zo vriendelijk een samenvatting (PDF) beschikbaar te maken én zowaar een versie in eenvoudige taal. Ook aan gebarentaal is gedacht. Kudos!

Geluk

Ook bij de ChristenUnie komt ‘geluk’ als op zichzelf staand gegeven er bekaaid af. We leven in een van de gelukkigste, veiligste, minst corrupte, meest welvarende en best georganiseerde landen van de wereld. Geluk en liefdevolle relaties maken het menselijk leven zinvol.

Vrijheid

Uiteraard zet de ChristenUnie in op de vrijheid om te geloven en om van geloof te veranderen. Zij zijn tegen een verbod op besnijdenis van jongens en op rituele slacht. Dat is bedroevend, de besnijdenis van jongens is juist een inbreuk op de persoonlijke godsdienstvrijheid van die jongens zelf.

De abortusgrens gaat omlaag, in ieder geval naar maximaal 18 weken.

Euthanasie mag niet onder normaal medisch handelen vallen.

Veiligheid en Recht 

De ChristenUnie zet in op de versterking van het verbindend karakter van onze Grondwet. Deze moet daartoe een (nieuwe) inleiding krijgen waarin de identiteit en dragende waarden van onze samenleving worden beschreven. In artikel 1 van de Grondwet wordt het verbod op discriminatie op grond van handicap of geaardheid opgenomen. Het recht op leven wordt vastgelegd.

Ook komt er een Handvest, waarin uw en mijn rechten en plichten worden beschreven en er komt een Constitutioneel Hof dat wetten mag toetsen aan de Grondwet.

Als een kabinet tussentijds valt, wordt zonder verkiezingen een nieuw kabinet gevormd. Er komt geen kiesdrempel voor partijen.

De legalisering van prostitutie wordt teruggedraaid en de klant wordt strafbaar. Softdrugs blijven illegaal en moeten bestreden worden. Het verspreiden van seksueel getinte foto’s van anderen wordt strafbaar.

De ChristenUnie wil de politie terug onderbrengen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De strafrechtketen wil zij versterken door de politie, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht voldoende middelen te geven. Er moeten minimaal 1000 wijkagenten bij.

De topinkomens bij de politie verdwijnen, want het dienen van de publieke taak is een roeping. De Nationale Politie houdt zich aan de Balkenendenorm.

Gelijkheid

De partij wil een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor alle jongeren en een voor jong en oud eerlijk en houdbaar pensioenbeleid. De ChristenUnie is niet tegen ongelijkheid in welvaart, maar ziet wel dat een grote welvaartskloof veel maatschappelijke onvrede kan oproepen.

Emancipatie

De ChristenUnie wil het zwangerschaps- en bevallingsverlof naar 20 weken verlengen en het vaderschapsverlof naar 10 dagen.

Sociale zekerheid

De kinderbijslag gaat omhoog. Voor alle kinderen geldt hetzelfde bedrag aan kinderbijslag. Het kindgebonden budget voor het tweede en volgende kinderen wordt verhoogd.

Er komt een maatschappelijke dienstplicht van zes maanden, die ergens tussen het 18e en 28e levensjaar moet worden vervuld en waarbij het de bedoeling is dat sociale competenties, actief burgerschap en dienstbaarheid worden geleerd en ontwikkeld.

De ChristenUnie wil een nieuw gezins- en familievriendelijk (Natuurlijk…) belastingstelsel waarbij naar draagkracht wordt betaald. De belasting op arbeid gaat omlaag. Gezinnen met een minimuminkomen en kinderen (van 0 tot 5 jaar) worden vrijgesteld van belasting.

Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

Onderwijs en Cultuur

De ChristenUnie wil investeren in onderwijs. De vrijheid van onderwijs staat voorop, waarbij ouders kunnen kiezen voor onderwijs dat aansluit bij hun opvoeding en levensovertuiging. De partij wil de stichtingsnormen en opheffingsnormen zelfs verlagen om ruimte te maken voor het stichten van nieuwe scholen en het openhouden van scholen met een sterke identiteit.

Kinderen leren de Nederlandse taal, maar krijgen ook les in cultuur, waarden en burgerschap. Het onderwijs wordt beter ingericht op praktische vaardigheden. Er komt geen kleutertoets en geen schoolplicht tot 4 jaar. Het leenstelsel wordt afgeschaft en de basisbeurs komt terug.

Onze creativiteit is een gave van god, kunst en cultuur verbinden en verrijken en zijn daarmee primair van en voor de samenleving. Cultuureducatie hoort bij de schoolgang.

Gezondheidszorg

Toegankelijkheid en betaalbaarheid staan centraal, de zorg moet dichtbij de mensen georganiseerd worden en daarbij zijn huisartsen en wijkverpleegkundigen de spil in het zorgnetwerk in de buurt. De ouderenzorg wordt verbeterd, waarbij ouderen en hun naasten zo veel mogelijk regie houden. Een verpleeghuis moet als thuis zijn.

Het eigen risico blijft bestaan, maar wordt fors verlaagd.

Een brede introductie van de NIPT (niet-invasieve prenatale test) vindt de ChristenUnie ongewenst, want die past niet bij een Down-vriendelijke samenleving. Deze test komt alleen beschikbaar voor vrouwen in de risicogroep, die uitdrukkelijk hierom verzoeken.

Eerlijke etiketten waarschuwen voor onder andere sluipsuikers in producten.

Natuur en Klimaat

Investeringen in schone energie en in energiebesparing en zelfvoorzienende huishoudens moeten binnen één generatie leiden tot een energietransitie. De nadruk komt op het winnen van windenergie.

Nationale landschappen en parken worden beschermd.

Normen en Waarden

Bij de ChristenUnie zijn dat menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, naastenliefde, verdraagzaamheid, zorg voor de schepping en geloofsvrijheid. Naar goed christelijk gebruik is de zondagsrust heilig.

Handel zou afhankelijk gesteld moeten worden van respect voor godsdienstvrijheid: Dat betekent geen handelsmissies faciliteren naar landen waar mensenrechten ernstig worden geschonden en geen godsdienstvrijheid is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s