Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid: Een verbonden samenleving

Het verkiezingsprogramma van de PvdA is een beetje korter dan dat van de VVD, maar ook in dit geval moet u er echt even voor gaan zitten. Ook deze partij trakteert u op een uitgebreide lezing over de huidige staat van ’t land en een klein geschiedenislesje. Gelukkig echter, heeft ook de PvdA een samenvatting (PDF) voor ons gemaakt.

De PvdA zet in in op drie ‘hoofdkeuzes’: zekerheid, zeggenschap en vertrouwen. Ik nam dus opnieuw mijn boodschappenlijstje ter hand en las.

Geluk

Ook bij de PvdA komt ‘geluk’ niet eenmaal voor in haar verkiezingsprogramma. Wij kunnen hier in Nederland serieus iets leren van het kleine Bhutan, dat haar bruto nationaal geluk bijhoudt. 

Vrijheid

Gelukkig maakt ook de PvdA zich zorgen om mijn privacy. De overheid moet mij laten weten welke informatie ze over mij opslaat. Betaalgegevens zijn van mij, de klant, niet van de bank.

Veiligheid en Recht

De PvdA vindt dat we ons overal veilig moeten kunnen voelen, thuis, op straat, op school, op ons werk en in het digitale domein. Daarom wil ze bijvoorbeeld straatintimidatie strafrechtelijk verbieden en politie-inzet ‘democratiseren’ zoals dat nu al gebeurt bij het Rotterdamse systeem De Buurt Bestuurt. Eén wijkagent per 5000 inwoners is voor de PvdA het minimum. 
De inlichtingendiensten mogen van de PvdA extra investeringen doen in meer capaciteit en nieuwe technologie, maar hoeveel blijft ongewis. 
Als het aan de PvdA ligt wordt de wietteelt legaal en dat zie ik ook wel zitten. Zodra die legaal is lonen brandgevaarlijke illegale thuiskwekerijen niet meer en kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zich bemoeien met de kwaliteit en veiligheid van cannabis en hasj. Zijn we meteen ook van die idiote gedoogconstructie af, verkopen mag maar produceren niet, en hebben politie en justitie de handen vrij om zich met belangrijker zaken bezig te houden. O, en het levert geld op. Accijns! 
Om racisme beter te bestrijden wil de PvdA dat laten behandelen als zogeheten hate-crime, waarmee de straffen voor de daders verhoogd zouden worden. Ook moet de pakkans vergroot en dus wil de partij de politie en het Openbaar Ministerie meer armslag geven voor wat betreft de opsporing en handhaving. 

Gelijkheid

Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. De PvdA heeft diversiteit hoog in haar vaandel staan en zet stevig in op maatregelen tegen discriminatie en etnisch profileren door onder andere de politie. Daartoe ziet zij been in het invoeren van zogeheten stopformulieren, hetgeen natuurlijk wel weer een extra administratieve last is voor de gemiddelde politiemens op straat. 
De Algemene wet gelijke behandeling moet uitgebreid worden met een verbod op transgender-discriminatie. 
Het ouderschapsverlof voor vaders gaat van een week naar drie maanden.

Emancipatie

Net als ik komt de PvdA tot de treurige conclusie dat er nog altijd geen sprake is van een volledige gelijkwaardigheid in behandeling tussen man en vrouw. In tegenstelling tot de VVD ziet de PvdA wel heil in bijvoorbeeld een quotum om wettelijk af te dwingen dat in elk geval 30% van de leden van Raden van Bestuur, Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht vrouw is. 
De PvdA wil het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen doen verdwijnen en belooft dat bij wet vast te leggen. 

Sociale zekerheid

Ook de PvdA ziet dat arbeid een cruciale factor is wanneer het gaat om sociale zekerheid. Werk maakt dat we meedoen in de samenleving en biedt ons perspectief op een goede toekomst. De PvdA wil een een nieuw werkgelegenheidspact: de lonen bij bedrijven en overheid moeten omhoog.
Voor regulier werk wil de PvdA dat werken met een vast contract conform de cao weer de norm moet worden. Een vast contract is een recht, geen luxe. Flexibele dienstverbanden zijn alleen voor aantoonbaar tijdelijk werk. De PvdA wil niet tornen aan het bindend karakter van cao’s, want concurrentie op arbeidsvoorwaarden
staan ze niet toe. 
De PvdA wil een flexibele AOW introduceren, waarbij iedereen de keuze krijgt drie jaar eerder te stoppen met werken, tegen een redelijke korting. Ze wil minder strenge dekkingseisen en daarmee de zogeheten indexatie weer binnen bereik brengen. Ook ZZP’ers moeten pensioen opbouwen, in elk geval tot aan de sociale premiegrens.

Onderwijs en Cultuur

Hunnie van de PvdA willen de naschoolse opvang op de school fors uitbreiden. De leerlingen kunnen er terecht voor en na school, tussen 7:30 tot 18:30 uur. Er is volop ruimte voor sport en cultuur, huiswerkbegeleiding en brede maatschappelijke ontwikkeling. Een gelijke start begint met goed onderwijs, ook voor kinderen die in een arm gezin opgroeien.
De PvdA wil een einde aan de harde schoolkeuze voor leerlingen van 12 jaar. Daartoe wil ze naar een drietal mogelijke schooladviezen; voorbereidend vakonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs en voorbereidend hoger onderwijs. Daarnaast moeten kinderen langer de tijd krijgen om zich te ontwikkelen in een brede brugklas. 
De partij zegt miljarden extra te willen investeren in het onderwijs, zodat we over uiterlijk (!) tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld hebben. Behalve kennisoverdracht en cognitieve ontwikkeling moeten ook persoonlijke, sociaal-emotionele ontplooiing en burgerschap deel uitmaken van het onderwijs. 
Ook cultuureducatie hoort erbij, al was het maar om de intrinsieke waarde van bijvoorbeeld kunst en het verbindende karakter van cultuur en kunst. De PvdA wil jaarlijks 100 miljoen extra investeren in kunst en cultuur. 

Gezondheidszorg

De PvdA kiest voor een integrale benadering van ‘positieve gezondheid’: het bevorderen van gezondheid zover het mogelijk is, en het bestrijden van ziekte als het nodig is. De waardigheid en ook de zeggenschap van mensen over beslissingen die de eigen gezondheid raken, moet zijn gegarandeerd, tot en met de laatste levensfase. 
De PvdA ziet aandacht en liefde als de basis van goede zorg. Er komen extra investeringen in de ouderenzorg om de Hugo Borstnorm in te kunnen voeren. Daarbij wil de PvdA de “doorgeslagen marktwerking” in de zorg terugdraaien, om te beginnen bij zorgverzekeraars en in de eerstelijnszorg. Er komt één uniforme polis voor alle basisverzekeringen en het eigen risico in de zorg verdwijnt.
Om dat te kunnen bekostigen zal de de partij van de inkomens boven de 150.000 euro een extra bijdrage via de inkomstenbelasting vragen.

Natuur en Klimaat

Het klimaatakkoord van Parijs komt met regelmaat in dit partijprogramma terug. De PvdA wil dat dit akkoord doorwerkt in ambitieuzere Europese doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het doel is een volledig duurzame energievoorziening in 2050.
Waar de VVD etiketten al gauw ‘betuttelend’ naar de consument vindt wil de PvdA een productlabel op elk product waaraan diezelfde consument kan zien wat de sociale en ecologische prestatie of belasting van het product en de verpakking is. 
Daarnaast wil de PvdA de omvang van de Nederlandse veestapel controleren en fors verminderen met dierenrechten voor alle soorten vee, “met als normen dat de volksgezondheid moet zijn gegarandeerd, geen overlast ontstaat en waar deze al aanwezig is wordt verminderd en dat duurzaamheid en dierenwelzijn worden gediend”. Dierenwelzijn en dierenrechten, yay! 
Ze maken het nog mooier: de brandveiligheid van stallen moet beter en transporten van levend slachtvee naar het buitenland zijn onnodig en onwenselijk; slachten gebeurt in Nederland en niet over de grens. Goed, daar doet de partij dan wel meteen water bij de wijn, als dat niet kan, dan mogen veetransporten niet langer dacht acht uur duren. 
Daarnaast opteert de PvdA voor een ‘groener’ belastingstelsel. Daarbij wordt aan de ene kant de belasting op arbeid fors verlaagd en aan de andere kant de belasting op fossiele energie, grondstoffen en uitstoot van schadelijke stoffen juist fors verhoogd.

Normen en Waarden

De PvdA wil dat nieuwkomers onze waarden van tolerantie, vrijheid, gelijkwaardigheid,
solidariteit en mensenrechten respecteren en onderschrijven. Vrijheid is een kwestie van mentaliteit, religieus extremisme, discriminatie en racisme horen niet in onze vrije samenleving thuis. 
De PvdA neemt duidelijk stelling: Discriminatie en radicalisering horen hier niet thuis. We moeten minder naar elkaar schreeuwen en beter naar elkaar luisteren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s