Verkiezingsprogramma VVD: Zeker Nederland

Wie tot de laatste alinea van het verkiezingsprogramma van de VVD komt is een bikkel. De 2,5 miljoen laaggeletterden in ons kikkerlandje hebben waarschijnlijk zelfs aan de bijgeleverde samenvatting (PDF) een lastige (zo niet onmogelijke) kluif. Dat is jammer.

De beschrijving van de huidige stand van Nederland en bijbehorende geschiedenisles, waar de VVD op de eerste pagina’s van haar programma mee warm loopt, moet u even doorworstelen.

Soit, ik heb een kan koffie gezet en ik ben, met mijn boodschappenlijstje voor de aankomende verkiezingen in gedachten, op mijn gemak gaan winkelen in het winkeltje van de VVD.

Geluk

We horen bij de gelukkigste mensen ter wereld, maar ´geluk´ op zich zelf komt in dit partijprogramma niet voor. Ik vind dit nu al een leuke toetssteen!

Vrijheid

Wat vrijheid betreft denk ik bij de liberalen bij voorbaat goed te zitten. We hebben de vrijheid te zijn wie we willen zijn en daar geniet ik inderdaad elke dag van. Ik mag houden van wie ik houden wil, dat klopt ook al, maar homoseksuelen kunnen nog altijd niet overal ongestoord hand in hand over straat.

De vrije meningsuiting, geen gedachtepolitie. Die Gedanken sind frei. Denken, dromen, mijmeren – ik zou u geen strobreed in de weg willen leggen zo ik dat al kon. Ik heb zelfs graag dat u uw mening maar gewoon uitspreekt, ook de meest onverkwikkelijke, dan weet ik wat ik aan u heb.

Zonder privacy bestaat volgens de VVD geen vrijheid en dat wil ik van harte onderschrijven. Onze veiligheid is een randvoorwaarde voor onze vrijheid en dus behoeft ook die onze volledige aandacht.

Veiligheid en Recht 

‘Veiligheid’ staat bovenaan dit verkiezingsprogramma, direct gevolgd door ‘Justitie’. Daarbij neemt de VVD in elk geval het reële standpunt in dat 100% veiligheid voor elke overheid een onmogelijke taak is. Na alles debacles met VVD-ministers Opstelten en Van der Steur heb ik deze hoofdstukken natuurlijk met extra aandacht gelezen. In beginsel is de VVD verantwoordelijk voor de huidige problemen bij haar stokpaardje, de Nationale Politie. Hoe gaat ze die ook weer oplossen?

Volgens de VVD is Nederland veiliger geworden en daarmee baseert ze zich onder andere op criminaliteitscijfers van zogeheten ‘high impact crimes’. Dat zijn misdaden zoals overvallen, straatroven, woninginbraken en seksuele misdrijven. Volgens de VVD zijn die in aantallen flink gedaald.

Uit een uitgelekte vertrouwelijke notitie is echter heel anders gebleken. De kloof tussen de door de burger ervaren misdaad en de geregistreerde criminaliteit is 3,5 miljoen delicten groot, buitengewoon veel misdaad blijft dus ongezien door de politie. Er is sprake van een dusdanig opsporingstekort dat het Openbaar Ministerie en de politie vrezen voor een dreigende ‘onoverbrugbare achterstand’ van politie en OM op plegers van criminaliteit.

Ze zien bij de VVD gelukkig het belang in van het fenomeen wijkagent en ze zou graag investeren in (meer) wijkagenten. U herkent daarbij naadloos vorige verkiezingsbeloften, waar niets van terechtgekomen is. Minder papierwerk en meer tijd op straat, bijvoorbeeld.

De VVD wil dat agenten alleen worden vervolgd als ze expliciet de geweldsinstructie hebben overtreden. Politieagenten die geweld gebruiken tijdens de uitoefening van hun werk zouden niet aangemerkt moeten worden als verdachte bij een onderzoek naar het gebruik van dat geweld.

Dat klinkt goed, maar er is (ook voor Oom Agent) een addertje onder het gras. Het hele Wetboek van Strafvordering is ten behoeve van de verdachte geschreven en een verdachte heeft, eenmaal als zodanig aangemerkt, belangrijke rechten. Het recht te zwijgen. Recht op rechtsbijstand, door een advocaat waar hij vertrouwelijk mee mag spreken. Dat wordt te licht vergeten.

Natuurlijk maakt ook de VVD zich zorgen over dreigingen van buitenaf. De speciale antiterreureenheden moeten worden uitgebreid. Haar plan om het uitreizen naar het buitenland, om zich daar bij een terroristische organisatie aan te sluiten of een terroristisch misdrijf te (mede-) plegen strafbaar te maken snijdt hout. Het Nederlanderschap intrekken van iemand zonder dat iemand ook daadwerkelijk veroordeeld is druist natuurlijk wel tegen de beginselen van onze rechtstaat in.

De dames en heren van de VVD willen voorts fors meer investeren in defensie. Het volledig op orde brengen van de ‘basis- en inzetgereedheid’ van de gehele krijgsmacht staat voorop.

Gelijkheid

In Nederland is iedereen gelijkwaardig, zo schrijft de VVD. “Of je nu man of vrouw, homo of hetero, autochtoon of allochtoon bent. Discriminatie is uit den boze.” Amen to that.

Emancipatie

Hier zegt de VVD iets over dat mij zorgen baart: “Emancipatie en diversiteit kun je niet afdwingen via wetten.” Dat is baarlijke nonsens. Neem nu het vrouwenkiesrecht. Pas in 1919 kregen vrouwen, bij wet, het actief kiesrecht en dat was meteen een van de eerste en voornaamste stappen in ons emancipatieproces. Anno 2010 moest de Hoge Raad er nog aan te pas komen om de SGP aan het verstand te peuteren dat ook zij vrouwen gelijk dient te behandelen en hen niet mag verbieden bestuursfuncties binnen de partij te bekleden én de partij het actief en passief stemrecht niet aan vrouwen mag onthouden. Dat druist immers in tegen het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties (Jawel, ook al wetgeving!), dat de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen voorstaat.

Sociale zekerheid

De VVD hecht, trouw aan haar aard, sterk aan werk en werkgelegenheid. Dat doe ik ook; mijn (vaste) baan geeft mij economische zelfstandigheid en daarmee zelfzekerheid én gemoedsrust, gelegenheid mezelf verder te ontwikkelen en een sociale basis. Toch zou de VVD graag aan zekerheid van werknemers morrelen; mensen zouden makkelijker ontslagen moeten worden en cao’s zouden niet langer voor alle werknemers bindend moeten zijn.

De VVD wil een eigen pensioenpotje voor iedereen. Dat pensioenpotje kan en mag ook collectief beheerd worden en het moet een duidelijk overzicht bieden van de ingelegde pensioenpremie en het opgebouwde vermogen.

Flexibele contracten moeten zekerder worden en daarom moet het voor werkgevers weer mogelijk worden om meerdere tijdelijke contracten en tijdelijke contracten van langere duur aan te bieden. Dat betekent ook dat werkgevers hun tijdelijke contractanten weer veel te lang aan dat tijdelijke lijntje mogen houden.

O, en ik krijg nog duizend euronen. Belofte maakt schuld hoor.

Onderwijs en Cultuur

Het onderwijs moet natuurlijk mee met alle (technische) ontwikkelingen van onze tijd. Een startkwalificatie voor iedere leerling is van levensbelang. De VVD wil graag meer aandacht voor het vroegtijdig opsporen en oplossen van leerachterstanden bij jonge kinderen. Onderwijs is maatwerk, geen leerling is immers hetzelfde.

Ouders van leerlingen in het openbaar basisonderwijs hebben het recht voor hun kinderen het neutrale onderwijs te vervangen voor godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs met alleen aandacht voor één overtuiging. Dat is mij een al langer een doorn in het oog. De VVD deelt mijn opvatting over het belang van breed georiënteerd én neutraal levensbeschouwelijk onderwijs binnen het openbaar onderwijs.

Wat mij in dit programma ook aanstaat is het inzicht dat lessen over Nederlandse grondrechten, waarden en tradities én een stuk seksuele educatie op het curriculum horen. In het voortgezet onderwijs en het mbo wil de VVD dat wordt geleerd om respectvol met elkaar om te gaan, welke grenzen er zijn en hoe gevoelens bespreekbaar worden gemaakt. Zo lang zou ik niet willen wachten, in een veel vroeger stadium zouden ouders en kinderen zich bijvoorbeeld bewust gemaakt moeten worden van de ‘ondergoedregel’, die kinderen leert dat die nooit aangeraakt mogen worden op plekken die onder ondergoed schuilgaan.

De VVD geeft aan dat ze zich bewust is van het gegeven dat leerlingen al vroeg verkeerde studiekeuzes (kunnen) maken en dat zulks ‘heel vervelend’ kan zijn. Ik mis daarbij wel een oplossing, zoals het niet langer veel te vroeg afdwingen van zo’n keuze.

Doorheen haar hele verkiezingsprogramma benadrukt de VVD hoe belangrijk het goed leren beheersen van de Nederlandse taal is voor de participatie van mensen in onze maatschappij. Van het onderwijs verwacht zij dat het geletterdheid blijft bevorderen, maar meer aandacht dan dat krijgt de Nederlandse taal eigenlijk niet. Kinderen die veel lezen belanden later hoger op de sociale ladder, daar zouden we veel meer werk van moeten maken.

Gezondheidszorg

De VVD ziet het belang van een gezonde levensstijl en wil dat mensen beter geïnformeerd worden over gezondheid en vaccins, maar wil geen vet- of suikertaksen instellen of betuttelende etikettering om gedrag te beïnvloeden. Ik vecht mijn hele leven al tegen de kilo’s en met die ervaring ben ik juist voor zulke maatregelen. Suiker en zout worden nog veel te veel gebruikt als ongezonde, maar lekker goedkope, smaakversterker. Met de juiste stimulus is zowel de producent als de consument echt wel te bewegen daar vanaf te zien.

De kwaliteit van de medische zorg en de zorg in verpleeghuizen verdient alle aandacht en moet top of the bill zijn. Dat mag wat kosten. Er moet, als het aan de VVD ligt, een norm komen voor verpleeg- en verzorgingshuizen met oog voor de levenskwaliteit, wensen van bewoners en de indeling van hun dagelijks leven. Dat vind ik te mager, die zouden gewoon geheel normbepalend moeten zijn.

De VVD wil een breed basispakket, maar verzuimt nader uit te leggen wat daar dan (weer) in mag. Mag de anticonceptiepil er weer in, bijvoorbeeld?

Gelukkig spreekt de VVD zich wel stellig uit of de hete hangijzers ´abortus´ en ´euthanasie´. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen voor een waardig levenseinde. In Nederland moet het mogelijk blijven om binnen de huidige wettelijke kaders een abortus te ondergaan: “Er is een goede balans in Nederland tussen de keuzevrijheid van de vrouw en de bescherming van het ongeboren leven. De moeilijke keuze voor abortus maakt de vrouw zelf. Daar heeft zij haar eigen redenen voor. Wij oordelen daar niet over.” P’cies.

Natuur en Klimaat

Vooral mensen in de grote steden ademen dagelijks ongezonde lucht in, met een hoge concentratie fijnstof. Een van de maatregelen daartegen is het instellen van milieuzones; gebieden waar oude, meer vervuilende auto’s niet langer welkom zijn. De VVD is daar fel tegenstander van; zij vindt het verbieden van voertuigen, die door de Rijksoverheid gewoon zijn toegelaten op de weg, apk zijn gekeurd en waarvoor netjes belasting wordt betaald, onacceptabel. Liever ziet de VVD dat rij-routes worden aangepast en beleid dat moet leiden tot zuinigere, schonere en stillere voertuigen. Maar het moet gezegd dat we daar langer op moeten wachten dan op die milieuzones. Alternatieve maatregelen voor de korte termijn heeft de VVD ook niet kunnen verzinnen.

Europese normen voor luchtkwaliteit moeten worden nageleefd en daarbij wil de VVD geen extra Nederlandse regels boven op die Europese normen. Dat is te weinig ambitieus; veel Europese normen zijn mede gebaseerd op wat voor alle Europese landen háálbaar is en niet op wat wenselijk is. Ondertussen is de lucht boven een groot deel van Nederland is het vieste van Europa.

Nederland en haar natuur zijn prachtig. Toch, als het om natuur gaat stelt de VVD onze natuur ondergeschikt aan wat de mens nodig heeft en wat voor  inwoners en ondernemers aantrekkelijk is. Op de ene plek wil de partij vrijkomende ruimte voor natuur benutten, maar op andere plekken moet de natuur wijken, bijvoorbeeld voor nieuwe huizen. Dat is natuurlijk veel te vrijblijvend.

Normen en Waarden

Hullie van de VVD “accepteren niet dat mensen die zelf op de vlucht zijn voor geweld in eigen land, zich hier in opvanglocaties schuldig maken aan discriminatie, pesterijen en bedreigingen. Kwetsbare groepen zoals homoseksuelen en christenen moeten hiertegen worden beschermd. Door de daders apart te zetten en niet de slachtoffers. Tegen de daders wordt aangifte gedaan. Zij worden in een streng, sober regime geplaatst en er wordt, waar mogelijk, versneld aan hun vertrek gewerkt”.

Mooi. Als je nou je heil komt zoeken in een rijker, veiliger en vooral vrijer land als Nederland, en je de eerste de beste keer dat je de kans krijgt meteen je medemens besluit te terroriseren om wie hij is of wat hij denkt, dan heb je het gewoon niet begrepen. Een oprechte vraag moet dan direct zijn of je dan überhaupt welkom bent om op jouw beurt wel van die zwaar bevochten veiligheid en vrijheden te genieten.

De VVD zou daarnaast graag zien dat we weer ‘normaal doen’.  Dat wil ik ook. We zijn verhufterd. Van de daar-moet-een-piemol-in-brigade, de treitervloggers tot de vrouwenhandjesweigeraars.

Daar zou iemand nou eens een goed plan van aanpak voor moeten verzinnen. De VVD is het in elk geval vergeten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s